Παρακαλούμε όπως την 9η Φεβρουαρίου, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη για το έτος 2021 και ώρα 10.00 π.μ για την 4η τακτική  συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4682/2020 με το οποίο κυρώθηκε η από 11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού (ΠΝΠ), του Ν.4684/2020 με τον οποίο κυρώθηκε  η από 30-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, και τις με αρ. πρωτ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και 20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με  τους ορισμούς των άρθρων 73,74 και 75 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

 

 

  1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 2η υποχρεωτική αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 και αναπροσαρμογή Ο.Π.Δ.
  2. Έγκριση απολογισμού οικ. έτους 2019 και κατάρτιση έκθεσης επί του ισολογισμού της οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο.
  3. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συνάψεως της σύμβασης για την εκτέλεση της υπηρεσίας: “Εργασίες συντήρησης πρασίνου κοινοχρήστων χώρων Δημοτικών Ενοτήτων”.
  4. Έγκριση της αριθμ.4/2021 του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Σοφάδων (Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ) που αφορά, την Διαμόρφωση προϋπολογισμού του Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ. οικονομικού έτους 2021, έπειτα από την ενσωμάτωση του σχεδίου προϋπολογισμού της αριθμ.70/2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του ΥΠΕΣ και έγκριση του ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης οικ. Έτους 2021.