Παρακαλούμε όπως την 18η Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 πμ προσέλθετε για την 4η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2020, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με  θέματα  ημερήσιας διάταξης :

  1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο  σχετικά με την 3η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2020.
  2. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως του πρακτικού Ι διαγωνισμού με ανοιχτή ηλεκτρονική διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ Δ.Ε ΣΟΦΑΔΩΝ», προϋπολογισμού δαπάνης 330.000,00€ με ΦΠΑ.
  3. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως πρακτικού της επιτροπής για τη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων και ειδών παντοπωλείου για το Δήμο Σοφάδων και τους φορείς του έτους 2020» και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων.
  4. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την εξειδίκευση πίστωσης για την χορήγηση χρηματικών βοηθημάτων σε απόρους.