Παρακαλούμε όπως την 15η  Μαρτίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.00 πμ προσέλθετε για την 4η (έκτακτη) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2019, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Έγκριση ή μη του πρακτικού αποσφράγισης και ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση του ανοικτού διαγωνισμού εκτέλεσης της προμήθειας: “Προμήθεια καυσίμων έτους 2019”.

 

Σημειώνεται ότι η ως άνω συνεδρίαση, συνιστά κατεπείγουσα περίπτωση και η πρόσκληση δύναται να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί και την ημέρα της συνεδριάσεως, για την ανάγκη του Δήμου για την προμήθεια καυσίμων προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες θέρμανσης των δημοτικών κτηρίων, και κίνησης  των οχημάτων του Δήμου μας και ως τότε δεν επίκειται άλλη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ