Παρακαλούμε όπως την 11η Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 πμ προσέλθετε για την 3η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2020, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με  θέματα  ημερήσιας διάταξης :

  1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 2η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2020.
  2. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί κατάρτισης των όρων διακήρυξης και ορισμό χειριστή για την πραγματοποίηση της ηλεκτρονικής δημοπράτησης του έργου : «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ. ΜΑΥΡΑΧΑΔΩΝ» προϋπολογισμού 90.000,00€ με ΦΠΑ 24%(Α.Μ. 4/2019).
  3. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης επιτροπής διενέργειας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ ΜΑΥΡΑΧΑΔΩΝ» προϋπολογισμού 90.000,00€ με ΦΠΑ 24%(ΑΜ 4/2019).
  4. Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης και την έγκριση μετακίνησης μέλους του Δημοτικού Συμβουλίου στην Αθήνα για το χρονικό διάστημα από 18-02-2020 έως 19-02-2020 και μετακίνησης προέδρου Δημοτικής Κοινότητας Σοφάδων στο Βελιγράδι για το χρονικό διάστημα από 19-02-2020 έως 23-02-2020
  5. Υποκατάσταση αναδόχου μελέτης «Οριοθέτηση Ρεμάτων στην Τ.Κ Ρεντίνας».