Παρακαλούμε όπως την 29η  Απριλίου 2020, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη για το έτος 2020 και ώρα έναρξης της συνεδρίασης , ήτοι 9:00  και η ώρα λήξης αυτής, ήτοι 12:30 για το έτος 2020 να προσέλθετε στο Δημαρχείο για την 3η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (έκτακτη δια περιφοράς) σύμφωνα με τους ορισμούς των άρθρων 73,74 και 75 του Ν. 3852/2010, με  μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

  1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την επαναλειτουργία της λαϊκής αγοράς του Δήμου Σοφάδων.

Σημειώνεται ότι η ως άνω συνεδρίαση, συνιστά κατεπείγουσα περίπτωση και η πρόσκληση δύναται να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί και την ημέρα της συνεδριάσεως διότι η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής θα πρέπει να προβεί άμεσα σε λήψη απόφασης  για την επαναλειτουργία της λαϊκής αγοράς του Δήμου Σοφάδων από το Σάββατο 2 Μάϊου 2020, με την συμμετοχή αποκλειστικά και μόνο των παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών μόνιμών κατοίκων του Δήμου Σοφάδων και των επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών μόνο της ΠΕ Καρδίτσας, μέχρι νεωτέρας.