Την 13η Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00΄καλείστε να παρευρεθείτε στην 30ηΣυνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2019,σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1. 15η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χασιαλής Θεόδωρος.

2. Συγκρότηση της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών έτους 2020.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χασιαλής Θεόδωρος.

3. Συγκρότηση της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής υπηρεσιών έτους 2020.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χασιαλής Θεόδωρος.

4. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για την εκμίσθωση, μίσθωση ή εκποίηση ακινήτων του Δήμου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χασιαλής Θεόδωρος .

5. Έγκριση διενέργειας πλειοδοτικής φανερής δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακινήτου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χασιαλής Θεόδωρος.

6. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΘΡΑΨΙΜΙΟΥ» (Α.Μ. 23/2011).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

7. Περί έγκρισης ή μη εισόδου – εξόδου οχημάτων σε αγροτεμάχιο εκτός αναδασμού Ανάβρας, (θέση Λαχανόκηποι), ιδιοκτησίας Πράντζιου Πασχάλη του Δημητρίου, για έκδοση άδειας ανέγερσης υποστέγου, γεφυροπλάστιγγας και περίφραξης.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

8. Περί έγκρισης ή μη εισόδου – εξόδου οχημάτων σε αγροτεμάχιο εκτός αναδασμού Ανάβρας, (θέση Ξηρόρεμα), ιδιοκτησίας Πράντζιου Πασχάλη του Δημητρίου, για έκδοση άδειας ανέγερσης πισίνας σε υπάρχον καφέ – μπαρ (αναψυκτήριο).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

9. Γνωμοδότηση επί της μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: Αρδευτικό Δίκτυο Αγροκτήματος Πασχαλίτσας Δήμου Σοφάδων στην Τ.Κ. Πασχαλίτσας του Δήμου Σοφάδων.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

10. Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σοφάδων και της ΠΑΔΥΘ Α.Ε. για την αποκομιδή απορριμμάτων έτους 2020.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Εκίζογλου Σπυρίδων.

11. Περί συνάψεως σύμβασης για την εκτέλεση της υπηρεσίας: « Καθαρισμός δημοτικών κτιρίων».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Εκίζογλου Σπυρίδων.