Την 9η Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 17.00 καλείστε να παρευρεθείτε στην 2η Τακτική  Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2021, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, με  θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 

1. Συγκρότηση Επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών, έτους 2021.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χασιαλής Θεόδωρος.

2. Επί αιτήσεως δημότη για τροποποίηση συμφωνητικού.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χασιαλής Θεόδωρος.

3. Περί εγκρίσεως εισόδου – εξόδου στο υπό ίδρυση επαγγελματικό εργαστήριο χαμηλής όχλησης – γενικές μηχανολογικές εργασίες, ιδιοκτησίας Μιχαλού Γεωργίας, σε οικόπεδο εντός οικισμού Φίλιας Δήμου Σοφάδων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

4. Περί εγκρίσεως κυκλοφοριακής σύνδεσης για την είσοδο – έξοδο στο υπό ίδρυση λιπαντήριο αυτοκινήτων, που βρίσκεται σε πάροδο – αναγνωρισμένη δημοτική οδό της οδού Ν. Πλαστήρα 123, Δ.Κ. Σοφάδων, Δήμου Σοφάδων (εντός σχεδίου).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

5. Έγκριση Σχεδίου Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών και άμεσης/βραχείας διαχείρισης των συνεπειών από την εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού του Δήμου Σοφάδων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κουτσομηλιάς Ιωάννης.

6. Έγκριση Σχεδίου Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών και άμεση / βραχεία διαχείριση των συνεπειών από εκδήλωση σεισμών του Δήμου Σοφάδων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κουτσομηλιάς Ιωάννης.

7. Έγκριση 2ης αναμόρφωσης (υποχρεωτικής) του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021, αναπροσαρμογή του ΟΠΔ και 1η τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος 2021.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χασιαλής Θεόδωρος.

8. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως της Αθλητικής Σκοπευτικής Ακαδημίας Καρδίτσας για την παραχώρηση χρήσης χώρου γραφείων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σαμαράς Αθανάσιος.

9. Έγκριση των απομαγνητοφωνημένων πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2020.

Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. Σταμούλης Ιωάννης.

10. Συζήτηση και λήψη απόφασης για: α) την επιδίωξη καταλογισμού σε βάρος των υπευθύνων που από υπαιτιότητά τους πληρώθηκαν σε τρίτους από τον Δήμο Σοφάδων κονδύλια που είχαν παραγραφεί και κονδύλια που καταβλήθηκαν από μη σύννομες ενέργειες (διαταγές πληρωμής, παράνομες προσλήψεις, προμήθειες, υπηρεσίες και έργα), β) Την διερεύνηση ζημιάς που υπέστη ο Δήμος από πράξεις και παραλείψεις οργάνων του σχετικά με τη διαχείριση του δάσους Λουτροπηγής και ορισμός πιστοποιημένου ειδικού πραγματογνώμονα καταχωρημένο σε επίσημο δικαστικό κατάλογο – μητρώο για την εκτίμηση της έκτασης της ζημιάς που υπέστη ο Δήμος , γ) Την αναζήτηση πειθαρχικών, αστικών κι ποινικών ευθυνών ενεχομένων και δ) Την παροχή κατευθύνσεων στην οικονομική επιτροπή για λήψη απόφασης προς χορήγηση εντολής και πληρεξουσιότητας στη νομική υπηρεσία για την άσκηση των ενδεδειγμένων νομικών ενεργειών και παράσταση του Δ. Σοφάδων για την υποστήριξη της κατηγορίας κατά αιρετών του δήμου στην ποινική υπόθεση με ΑΒΜ Α18-1540 του τριμελούς Πλημμελειοδικείου Καρδίτσας που εκδικάζεται στις 2.2.2021 ή σε όποια άλλη δικάσιμο ήθελε αναβληθεί.

Εισηγητής: Επικεφαλής μείζονος μειοψηφίας Παπαδόπουλος Χαράλαμπος.

11. Ενημέρωση από τις ορισθείσες Επιτροπές για τις αποζημιώσεις από τον «ΙΑΝΟ».

Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

    Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης διότι σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), τα συλλογικά όργανα των δήμων (δημοτικό συμβούλιο, οικονομική επιτροπή, επιτροπή ποιότητα ζωής, συμβούλια κοινοτήτων, δημοτική επιτροπή διαβούλευσης, κ.ά.), και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπωνμπορούν να συνεδριάζουν με τους ακόλουθους τρόπους, κατ επιλογή του προέδρου τους:

α. Μέσω τηλεδιάσκεψης

β. Με φυσική παρουσία, κεκλεισμένων των θυρών 

γ. Δια περιφοράς

 

Τα ανωτέρω εξακολουθούν να ισχύουν και για το χρονικό διάστημα έως 01.02.2021 σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.: 4992/22.01.2021 (ΦΕΚ 186/23.01.2021 τεύχος Β’.

 

Εφόσον τα μέλη του συλλογικού οργάνου που το συγκροτούν και τα οποία θα παραστούν στην συνεδρίασηυπερβαίνουν τα επτά άτομα, η συνεδρίαση του οργάνου πραγματοποιείται υποχρεωτικά με τηλεδιάσκεψη ή δια περιφοράς. (ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/07.11.2020) (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.426/77233/13.11.2020)

 

Σε περίπτωση, που τα μέλη δεν υπερβαίνουν τα επτά είναι δυνατή και η συνεδρίαση χωρίς τηλεδιάσκεψη, με φυσική παρουσία των μελών, ιδίως αυτών που υπηρετούν στην έδρα του συλλογικού οργάνου, τηρουμένων σε κάθε περίπτωση της απαιτούμενης απόστασης του 1,5 μέτρου και της χρήσης της μη ιατρικής μάσκας. (ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/07.11.2020)