Την 21η Ιανουαρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00΄καλείστε να παρευρεθείτε στην 2η Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2020, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1. Έγκριση της αριθμ. 135/2019 απόφασης του Δ.Σ της Δ.Ε.Υ.Α. Σοφάδων σχετικά με την τροποποίηση της αριθ. 1/2000 απόφασης που αφορά τον Ο.Ε.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α.Σ.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

2. Έγκριση υποχρεωτικής 1ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020, αναπροσαρμογή του ΟΠΔ,   και 1η τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος 2020.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χασιαλής Θεόδωρος.

3. Έγκριση επιχορήγησης του Ν.Π. «Δημοτικός Οργανισμός Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων (ΔΟΠΑΠΣ).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χασιαλής Θεόδωρος.

4. Καθορισμός κωδικών αριθμών του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 ως δεκτικών προπληρωμής για την έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χασιαλής Θεόδωρος.

5. Συγκρότηση Επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών, έτους 2020.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χασιαλής Θεόδωρος.

6. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί ορισμού μελών των κάτωθι επιτροπών: εκτίμησης αξίας εκποίησης δημοτικών ακινήτων (άρθρο 186 του Ν. 3463/06), εκτίμησης αξίας ακινήτων που αγοράζει ο Δήμος (άρθρο 191 του Ν. 3463/06), εκτίμησης αξίας εκμισθωμένων δημοτικών ακινήτων (άρθρο 192 του Ν. 3463/06), εκτίμησης αξίας ανταλλαγής ακινήτων του Δήμου με άλλα (άρθρο 190 του Ν. 3463/06), εκτίμησης αξίας ακινήτων που μισθώνει ο Δήμος (άρθρο 194 του Ν. 3463/06).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χασιαλής Θεόδωρος.

7. Περί κοπής δένδρων πλατείας Κοινότητας Μαυραχάδων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

8. Περί έγκρισης του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΟΑΦΑΔΩΝ» (Α.Μ. 2/2015).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

9. Περί έγκριση και παραλαβής της υπ’ αριθμ. 4/2019 τεχνικής μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ. ΜΑΥΡΑΧΑΔΩΝ» πρ/σμού δαπάνης 90.000,00 €.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

10. Περί συγκρότησης επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΘΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΡΕΝΤΙΝΑΣ» (Α.Μ. 5/2017) πρ/σμού 85.000,00 €.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

11. Περί συγκρότησης επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Ε. ΑΡΝΗΣ» (Α.Μ. 4/2017) πρ/σμού 350.000,00 €.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

12. Έγκριση διεξαγωγής δημόσιας φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών αγροτεμαχίων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χασιαλής Θεόδωρος.

13. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί μεταφοράς του λήμματος των δασικών τμημάτων 21 (υπόλοιπο – μέρους) και 20 (μέρος) του διακατεχόμενου δάσους Βαθυλάκκου στο έτος 2020.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κουτσομηλιάς Ιωάννης.