Παρακαλούμε όπως την 10η  Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00 πμ προσέλθετε για την 25η (έκτακτη) Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2019, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Διαμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων, έτος 2020, έπειτα από την ενσωμάτωση του σχεδίου προϋπολογισμού της αριθμ.85/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του ΥΠΕΣ.

 

Σημειώνεται ότι η ως άνω συνεδρίαση, συνιστά κατεπείγουσα περίπτωση, διότι η γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. επί του σχεδίου του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 του Δήμου Σοφάδων εκδόθηκε τη Παρασκευή 6-12-2019 μετά τις εργάσιμες ώρες με παρατηρήσεις και προκειμένου να συζητηθεί το θέμα : Ψήφιση προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 και Ο.Π.Δ. στο Δημοτικό Συμβούλιο θα πρέπει να συνεδριάσει η Οικονομική Επιτροπή το αργότερο τη Τρίτη το πρωϊ. Το χρονικό περιθώριο είναι πολύ περιορισμένο. Η πρόσκληση δύναται να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί και την ημέρα της συνεδριάσεως, διότι δεν επίκειται άλλη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.