Παρακαλούμε όπως την 13η Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00 πμ προσέλθετε για την 24η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2019, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με  θέματα  ημερήσιας διάταξης :

 

  1. Eισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 15η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.
  2. Έγκριση της αριθμ.65/2019 του Νομικού Πρόσωπου με την επωνυμία Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Σοφάδων (Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ) που αφορά, την Διαμόρφωση προϋπολογισμού του Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ. οικονομικού έτους 2020, έπειτα από την ενσωμάτωση του σχεδίου προϋπολογισμού της αριθμ.55/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του ΥΠΕΣ και έγκριση πίνακα στοχοθεσίας εσόδων -εξόδων οικ. Έτους 2020.
  3. Έγκριση της αριθμ.60/2019 του Νομικού Πρόσωπου με την επωνυμία Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Σοφάδων (Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ) που αφορά, την 4η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.
  4. Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών αγροτεμαχίων.
  5. Συγκρότηση επιτροπής για τη διενέργεια διαγωνισμών προμηθειών, παροχής υπηρεσίας και αξιολόγηση αποτελεσμάτων διαγωνισμών για το έτος 2020, σύμφωνα με το Ν.4412/2016.
  6. Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων για το έτος 2020, σύμφωνα με το Ν. 4412/2016.
  7. Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων της διακήρυξης του ανοικτού διεθνή διαγωνισμού της προμήθειας: “Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών έτους 2020”, ενδεικτικού προϋπολογισμού 442.618,00€.