Την 29η Οκτωβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30΄καλείστε να παρευρεθείτε στην 24η Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2019,σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1. 11η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χασιαλής Θεόδωρος.

2. Περί αδυναμίας εκτέλεσης της υπηρεσίας αποκομιδής απορριμμάτων με ιδία μέσα του Δήμου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κουτσομηλιάς Ιωάννης.

3. Υποβολή αιτήματος ένταξης και χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στην πρόσκληση με τίτλο «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας».

Εισηγητής: Δήμαρχος.

4. Συμμετοχή του Δήμου Σοφάδων στο Σύνδεσμο με την επωνυμία «Σύνδεσμος Δήμων Π.Ε. Καρδίτσας (ΣΥ.ΔΗ.Π.Ε.Κ.)», με σκοπό την υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», που αφορά στην «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμό εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς», και έγκριση του Σχεδίου Καταστατικού του Συνδέσμου.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

5. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί ορισμού εκπροσώπου (με τον αναπληρωτή του) του Δήμου Σοφάδων στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΠΑΔΥΘ Α.Ε. και στο Εποπτικό Συμβούλιο.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

6. Εκλογή εκπροσώπων Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ.

Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. Σταμούλης Ιωάννης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘ. ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ