Παρακαλούμε όπως την 4η Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 πμ προσέλθετε για την 23η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2019, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με  θέματα  ημερήσιας διάταξης :

 

  1. Eισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 14η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.
  2. Έγκριση ή μη πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών των συμμετεχόντων στον ανοιχτό ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο “Προμήθεια – εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων τύπου led & την προμήθεια λαμπτήρων τύπου led εξοικονόμησης ενέργειας στο δημοτικό φωτισμό” (Αρ. Διακήρυξης 12071/15-10-2019) με αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 81011,2.
  3. Έγκριση ή μη του πρακτικού Ι διαγωνισμού με ανοιχτή ηλεκτρονική διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου :”ΤΣΙΜΕΝΤΩΣΤΡΩΣΕΙΣ Δ.Κ. ΣΟΦΑΔΩΝ”, προϋπολογισμού δαπάνης 100.000,00€ με ΦΠΑ.
  4. Έγκριση ή μη του πρακτικού διεξαγωγής ανοικτού διαγωνισμού εκτέλεσης προμήθειας και αξιολόγησης προσφορών και του πρακτικού αξιολόγησης οικονομικών προσφορών του διαγωνισμού εκτέλεσης της προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ, ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ» και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη της προμήθειας.
  5. Καθορισμός όρων διενέργειας δημόσιας πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίου ιδιοκτησίας του κληροδοτήματος Μιλτιάδη Λάμπρου του Νικολάου.