Παρακαλούμε όπως την 6η Οκτωβρίου, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη για το έτος 2020 και ώρα έναρξης της συνεδρίασης, 10.00 πμ σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο για την 22η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με  τους ορισμούς των άρθρων 73,74 και 75 του Ν. 3852/2010, με  θέματα  ημερήσιας διάταξης :

 

 

 1. Παράσταση του Δ. Σοφάδων για την υποστήριξη της κατηγορίας στην ποινική υπόθεση ΑΒΜ Α18-1540 του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Καρδίτσας στη δικάσιμος της 6ης/10/2020 ή σε όποια άλλη ήθελε ενδεχομένως αναβληθεί.
 2. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 16η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020.
 3. Υποβολή προς το Δημοτικό Συμβούλιο τριμηνιαίας έκθεσης στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση εσόδων και εξόδων του Δήμου Σοφάδων έτους 2020 (Β’ Τριμήνου).
 4. Έγκριση της αριθμ.53/2020 απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Οργανισμού – Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων που αφορά την έγκριση της 5ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ. οικ. έτους 2020.
 5. Έγκριση της αριθμ.54/2020 απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Οργανισμού – Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων που αφορά την έγκριση της τριμηνιαίας έκθεσης για αποτελέσματα οικ. έτους 2020 (Β΄ Τριμήνου) του Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ Σοφάδων.
 6. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως του πρακτικού Ι του διαγωνισμού με ανοιχτή ηλεκτρονική διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ. ΜΑΥΑΡΑΧΑΔΩΝ”, προϋπολογισμού δαπάνης 90.000,00€ με ΦΠΑ.
 7. Αποδοχή δωρεάς από ίδρυμα “ΣΤΑΥΡΟΣ – ΝΙΑΡΧΟΣ”.
 8. Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικoύ καταστήματος στην Τ.Κ. Ασημοχωρίου.
 9. Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής αποθήκης στην Τ.Κ. Αμπέλου.
 10. Ανάκληση της αριθμ.108/2020 απόφασης της Ο.Ε. και συγκρότηση νέας επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ –ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ LED & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΤΥΠΟΥ LED ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ».
 11. Έγκριση της αυτοδίκαιης παραλαβής των υλικών της αριθμ. Πρωτ. 2845/13-3-2020 σύμβασης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ –ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ LED & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΤΥΠΟΥ LED ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ» σύμφωνα με το άρθρο 11 αυτής, βάσει των θεωρημένων από την αρμόδια υπηρεσία παραστατικών (υπ΄ αριθμ. 279/18-5-2020, 329/3-6-2020 και 415/14-7-2020 Δελτίων αποστολής – τιμολογίων) προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του προμηθευτή αντί ποσού 1.312.974,00€.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών για τον εξής λόγο: Στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’) “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” και συγκεκριμένα στο άρθρο 10 “Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19” και στην παράγραφο 1 ορίζεται ρητά ότι: «Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεων συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε δια περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010, είτε δια τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο. Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συμβουλίων οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών».

 Επισημαίνεται επίσης ότι αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων   των δήμων ισχύει και η αριθμ. 163/29.05.2020 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών.