Παρακαλούμε όπως την 29η Νοεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00 πμ προσέλθετε για την 22η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2019, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με  θέματα  ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί σύνταξης σχεδίου προϋπολογισμού έτους 2020.