Παρακαλούμε όπως την 25η Νοεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 πμ προσέλθετε για την 21η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2019, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με  θέματα  ημερήσιας διάταξης :

 

  1. Προέγκριση οικονομικών καταστάσεων έτους 2018 του Δήμου Σοφάδων.
  2. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβουλίου σχετικά με την 13η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.
  3. Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού του Δήμου Σοφάδων έτους 2020.
  4. Διαβίβαση πρακτικού Ι διαγωνισμού με ανοιχτή ηλεκτρονική διαδικασία επιλογής αναδόχου για κατασκευή του έργου : “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ ΙΙ”, προϋπολογισμού δαπάνης 200.000,00 με ΦΠΑ.
  5. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί κατάρτισης των όρων διακήρυξης και ορισμό χειριστή για την πραγματοποίηση της ηλεκτρονικής κλήρωσης, του έργου: “ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε ΣΟΦΑΔΩΝ” (Α.Μ. 6/2017) προϋπολογισμού δαπάνης 330.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.
  6. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης επιτροπής διενέργειας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: “ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε ΣΟΦΑΔΩΝ” (Α.Μ. 6/2017) προϋπολογισμού δαπάνης 330.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.
  7. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί κατάρτισης των όρων διακήρυξης και ορισμό χειριστή για την πραγματοποίηση της ηλεκτρονικής κλήρωσης, του έργου: “ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε ΑΡΝΗΣ” (Α.Μ. 7/2017) προϋπολογισμού δαπάνης 394.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.
  8. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης επιτροπής διενέργειας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: “ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε ΑΡΝΗΣ” (Α.Μ. 7/2017) προϋπολογισμού δαπάνης 394.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.