Την 6ηΟκτωβρίου2021, ημέρα Τετάρτη και με ώρα έναρξης11.30 και ώρα λήξης 12.30 καλείστε να παρευρεθείτε στην 21η Έκτακτη Συνεδρίαση (διά περιφοράς)του Σώματος για το έτος 2021, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, με  θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1. Περί αποδοχής των μέτρων απαγόρευσης βοσκής που προκύπτουν στο πλαίσιο διαχείρισης του διακατεχόμενου δάσους Λουτροπηγής για την διαχειριστική περίοδο 2018-2027.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κεφαλάς Παναγιώτης.

 

Η ως άνω συνεδρίαση, συνιστά κατεπείγουσα περίπτωση και η πρόσκληση δύναται να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί και την ημέρα της συνεδριάσεως προκειμένου να εγκριθεί η διαχειριστική μελέτη διακατεχόμενου δάσους Λουτροπηγής για την διαχειριστική περίοδο 2018-2027 η οποία βρίσκεται στο δασαρχείο.

Χωρίς την έγκριση της διαχειριστικής μελέτης δεν δύναται να διενεργηθεί η υλοτομία για την κάλυψη των ατομικών αναγκών σε καυσόξυλα των κατοίκων της τκΛουτροπηγής στο διαχειριστικό έτος 2021.

Σχετ.: Το αρ. πρωτ. 199421/28-9-2021 έγγραφο Δασαρχείου Καρδίτσας.

 

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί διά περιφοράς διότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 55), ηοποίακυρώθηκεμετο άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), τασυλλογικάόργανατωνδήμων (δημοτικόσυμβούλιο, οικονομικήεπιτροπή, επιτροπήποιότητας ζωής, συμβούλιακοινοτήτων, δημοτικήεπιτροπήδιαβούλευσης, κ.ά.), καιτωνεποπτευόμενων   νομικών τους προσώπωνμπορούννασυνεδριάζουνμε  τους ακόλουθουςτρόπους, κατεπιλογήτουπροέδρουτους:

α. Μέσωτηλεδιάσκεψης

β. Μεφυσικήπαρουσία, κεκλεισμένωντωνθυρών 

γ. Δια περιφοράς

 Τα ανωτέρω εξακολουθούν να ισχύουν και για το χρονικό διάστημα έως 04.10.2021 σύμφωνα με τα οριζόμενα στην  ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 58531/24.09.2021 (ΦΕΚ 4441/25.09.2021 τεύχος Β’).

Εφόσον τα μέλη του συλλογικού οργάνουπου το συγκροτούν και τα οποία θα παραστούν στην συνεδρίασηυπερβαίνουν τα επτά άτομα, η συνεδρίαση του οργάνου πραγματοποιείται υποχρεωτικά με τηλεδιάσκεψη ή διαπεριφοράς. (ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/07.11.2020) (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.426/77233/13.11.2020)

Σε περίπτωση, που τα μέλη δεν υπερβαίνουν τα επτά είναι δυνατή και η συνεδρίαση χωρίς τηλεδιάσκεψη, με φυσική παρουσία των μελών, ιδίως αυτών που υπηρετούν στην έδρα του συλλογικού οργάνου, τηρουμένων σε κάθε περίπτωση της απαιτούμενης απόστασης του 1,5 μέτρου και της χρήσης της μη ιατρικής μάσκας. (ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/07.11.2020).