Παρακαλούμε όπως την 6η  Σεπτεμβρίου, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα για το έτος 2021 και ώρα 10.00 π.μ για την 20η τακτική  συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας μέσω της εφαρμογής (Cisco Webex Meetings)  έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 και όπως ισχύει και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1, παρ.1.2. «Δημόσιες υπηρεσίες», της  υπ΄ Αριθμ.8378/05.02.2021 (ΦΕΚ 454/05.02.2021) τεύχος Β΄): ‘Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊου COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Δευτέρα, 30 Αυγούστου  2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 6 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 6:00.  Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4682/2020 με το οποίο κυρώθηκε η από 11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού (ΠΝΠ), του Ν.4684/Α΄/03-04-2020 με τον οποίο κυρώθηκε  η από 11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020 τεύχος Α), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, και τις με αρ. πρωτ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και 20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

 

  1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 14ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.
  2. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης και παραλαβής της υπ΄ αρίθμ. 05/2021 μελέτης και καθορισμού των όρων ανάθεσης  του έργου: «Διαμόρφωση Παιδικής Χαράς  Δ.Ε. Ρεντίνας» προϋπολογισμού 45.000,00€ με ΦΠΑ.
  3. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης και παραλαβής της υπ΄ αρίθμ. 03/2020 μελέτης και καθορισμού των όρων ανάθεσης  του έργου: «Πλακοστρώσεις-Τσιμεντοστρώσεις Δ.Ε. Ρεντίνας» προϋπολογισμού 29.912,00€ με ΦΠΑ.
  4. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης 1ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του υποέργου: «AΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΤΥΟ (ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ) ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΙΑΝΟΣ Δ.Ε. ΑΡΝΗΣ»( Α.Μ:03/2021).
  5. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης 1ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του υποέργου: «AΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΤΥΟ (ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ) ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΙΑΝΟΣ Δ.Ε. ΣΟΦΑΔΩΝ»( Α.Μ:02/2021).
  6. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης 1ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του υποέργου: «AΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΤΥΟ (ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ) ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΙΑΝΟΣ Δ.Ε. ΜΕΝΕΛΑΪΔΑΣ & Δ.Ε ΤΑΜΑΣΙΟΥ»( Α.Μ:04/2021).