Παρακαλούμε όπως την 11η Νοεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 πμ προσέλθετε για την 20η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2019, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με  θέματα  ημερήσιας διάταξης :

 

  1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 12η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.
  2. Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου Σοφάδων στην Αθήνα για το χρονικό διάστημα από 31-10-2019 έως 02-11-2019 και στις 06-11-2019.
  3. Καθορισμός όρων διενέργειας δημόσιας φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών αγροτεμαχίων.
  4. Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας για την εκμίσθωση της εκμετάλλευσης των δασικών συστάδων 7α-7β-4-26-9β του διακατεχόμενου δάσους Βαθυλάκκου στο διακατεχόμενο δάσους.

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ