Παρακαλούμε όπως την 21η Ιανουαρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 πμ προσέλθετε για την 1η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2020, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με  θέματα  ημερήσιας διάταξης :

 1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 1η υποχρεωτική αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 και αναπροσαρμογή Ο.Π.Δ.
 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την εξειδίκευση πίστωσης για λοιπές συνδρομές.
 3. Έγκριση σύναψης σύμβασης “συντήρησης τεχνικής υποστήριξης των πληροφορικών συστημάτων των διοικητικό – οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου Σοφάδων” με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, λόγω αποκλειστικότητας, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων της πρόσκλησης διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση και τη συγκρότηση τριμελούς επιτροπής διαπραγμάτευσης.
 4. Έγκριση ή μη του πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την προμήθεια, “Προμήθεια – εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων τύπου LED & προμήθεια λαμπτήρων τύπου LED εξοικονόμησης ενέργειας στο δημοτικό φωτισμό”.
 5. Έγκριση χρηματοδότησης ύψους 40.000,00€ υπέρ της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σοφάδων (ΔΗ.ΚΟΙ.Ε.Δ.Σ), η οποία καλύπτει τη διαφορά μεταξύ εσόδων και εξόδων του ετήσιου προϋπολογισμού της επιχείρησης, σύμφωνα με το ετήσιο πρόγραμμα δράσης οικονομικού έτους 2020.
 6. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια τροφίμων και ειδών παντοπωλείου για τον Δήμο Σοφάδων και τους φορείς του έτους 2020», ανάδειξη προσωρινού αναδόχου και προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης λόγω άγονου διαγωνισμού (λόγω μη υποβολής προσφορών για τα λοιπά είδη) .
 7. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια ειδών καθαριότητας για τον Δήμο Σοφάδων και τους φορείς του έτους 2020», ανάδειξη προσωρινού αναδόχου και προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης  λόγω άγονου διαγωνισμού (λόγω μη υποβολής προσφορών για τα λοιπά είδη) .
 8. Ορισμός τριμελούς επιτροπής για τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για τις προμήθειες «Προμήθεια τροφίμων και ειδών παντοπωλείου για τον Δήμο Σοφάδων και τους φορείς του έτους 2020» και «Προμήθεια ειδών καθαριότητας  για το Δήμο Σοφάδων και τους φορείς του έτους 2020».
 9. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως του Πρακτικού Ι του διαγωνισμού με ανοιχτή ηλεκτρονική διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: “ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ Δ.Κ. ΣΟΦΑΔΩΝ”, προϋπολογισμού δαπάνης 120.000,00€ με ΦΠΑ.
 10. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως του Πρακτικού ΙΙ κατακυρώσεις του διαγωνισμού με ανοιχτή ηλεκτρονική διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: “ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Δ.Κ. ΣΟΦΑΔΩΝ”, προϋπολογισμού δαπάνης 100.000,00€ με ΦΠΑ.
 11. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως του Πρακτικού ΙΙ κατακυρώσεις του διαγωνισμού με ανοιχτή ηλεκτρονική διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου : “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ ΙΙ”, προϋπολογισμού δαπάνης 200.000,00€ με ΦΠΑ.
 12. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης επιτροπής για την διεξαγωγή δημοσίων ηλεκτρονικών κληρώσεων μέσω του (Μη.Μ.Ε.Δ)  για την επιλογή των μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, για το έτος 2020.