Παρακαλούμε όπως την 14η Οκτωβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 πμ προσέλθετε για την 18η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2019, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με  θέματα  ημερήσιας διάταξης :

  1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 10η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.
  2. Υποβολή προς το Δημοτικό Συμβούλιο τριμηνιαίας έκθεσης στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση εσόδων και εξόδων του Δήμου Σοφάδων έτους 2019 (Γ΄ Τριμήνου).
  3. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί κατάρτισης των όρων διακήρυξης και ορισμό χειριστή για την πραγματοποίηση της ηλεκτρονικής δημοπράτησης του έργου: “ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Δ.Κ. ΣΟΦΑΔΩΝ”, προϋπολογισμού 100.000,00€ με ΦΠΑ 24% (Α.Μ. 4/2018).
  4. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης επιτροπής διενέργειας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: “ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Δ.Κ. ΣΟΦΑΔΩΝ”, προϋπολογισμού 100.000,00€ με ΦΠΑ 24% (Α.Μ. 4/2018).
  5. Συγκρότηση επιτροπής για τη διενέργεια του διαγωνισμού της προμήθειας “προμήθεια μηχανήματος έργου, οχήματος και συνοδευτικού εξοπλισμού” και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων.
  6. Επικαιροποίηση της αριθμ.55/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την τροποποίηση της υπ΄αριθμ.225/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές της αριθμ.19/2017 μελέτης για την προμήθεια με τίτλο :”ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ -ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ LED & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΤΥΠΟΥ LED ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ “, και καθορίστηκαν οι όροι της προκήρυξης του παρόντος διαγωνισμού, ως προς το σκέλος του καθορισμού των όρων διακήρυξης και επανακαθορισμός και έγκριση των όρων διακήρυξης για την εκ νέου διεξαγωγή του ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανωτέρω προμήθεια.
  7. Επικύρωση της αριθμ.214/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για εξωδικαστικό συμβιβασμό με τον Δικηγόρο Ευάγγελο Καραζάχο του Κωνσταντίνου.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ