Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Την 8η  Νοεμβρίου 2016, ημέρα Τρίτη  και ώρα 19:00΄ καλείστε να παρευρεθείτε στην 18η Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2016, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1. Σύναψη προγραμματικής σύμβασης με τη ΔΗΚΟΙΕΔΣ για την εξασφάλιση της διαχειριστικής επάρκειας της ΔΗΚΟΙΕΔΣ (ως δικαιούχου), για την υποβολή και υλοποίηση της πράξης “ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΟΜΑ” στην Κ.Π.019/2016 πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

2. Έγκριση εκτέλεσης της προμήθειας: “Προμήθεια καυσίμων έτους 2017”, προϋπολογισμού δαπάνης 366.920,02 € και καθορισμός του τρόπου διενέργειας της προμήθειας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

3. Έγκριση εκτέλεσης της προμήθειας “Προμήθεια τροφίμων για το Δήμο Σοφάδων και τους φορείς του, έτους 2017” και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης αυτής.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

4. Έγκριση εκτέλεσης της προμήθειας “Προμήθεια ειδών καθαριότητας και λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου για το Δήμο Σοφάδων και τους φορείς έτους 2017” και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης αυτής.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

5. Απευθείας ανάθεση εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου (διαμερίσματος) στη Λάρισα.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

6. Αποδοχή ποσού 3.750,96 € από τη Περιβαλλοντική Αναπτυξιακή Δυτικής Θεσσαλίας Α.Ε. (ΠΑ.ΔΥ. Θ. Α.Ε.).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

7. Διενέργεια διαγωνισμού για εκμίσθωση δημοτικής έκτασης 2 στρεμμάτων για χρήση ποιμνιοστασίου στην Τ.Κ. Ματαράγκας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

8. Συγκρότηση της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής υπηρεσιών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

9. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου: “ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΕΔΡΑΣ ΔΗΜΟΥ” (Α.Μ. 04/2015) προϋπολογισμού 170.000,00 €.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

10. Έγκριση 2ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: “ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ (Α.Μ. 2/15)”.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

 

11. Γνωμοδότηση για την μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) υφιστάμενων αρδευτικών αντλιοστασίων (Υ124, Υ125, Υ129, Υ153) και συνοδών έργων στην Τ.Κ. Κυψέλης της Δ.Ε. Άρνης του Δήμου Σοφάδων της Π.Ε. Καρδίτσας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης.

12. Ορισμός μέλους επιτροπής (με τον αναπληρωματικό του ) Ελέγχου Χωροταξικής Ορθότητας της Κατανομής Δικαιωμάτων Χρήσης της Βοσκής.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης.

13. Έγκριση χορήγησης αδειών επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών του Δήμου Σοφάδων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης.

14. Ορισμός μελών για τη σύσταση Τριμελών Επιτροπών χορήγησης βεβαιώσεων σε παραγωγούς πωλητές Λαϊκών αγορών.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

15. Έκδοση απόφασης – γνωμοδότησης για την οριοθέτηση ρέματος στη θέση Πάλιτσκας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

16. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2015 (απολογισμός, ισολογισμός, κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης) της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σοφάδων.

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΗ.ΚΟΙ.Ε.Δ.Σ. Ζάβαλος Δημήτριος.

17. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 και τροποποίηση προγράμματος εκτελεστέων έργων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

18. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

19. Έγκριση διενέργειας προμηθειών και καθορισμός τρόπου ανάθεσης αυτών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

20. Έγκριση της αριθμ. 141/2016 απόφασης απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού – Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων που αφορά την αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2016.

Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ. Τουλιάς Παναγιώτης.

21. Έγκριση της αριθμ. 140/2016 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού – Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων που αφορά την έγκριση απολογισμού οικ. έτους 2016.

Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ. Τουλιάς Παναγιώτης.

22. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης οικ. έτους 2016 (Γ΄τριμήνου) του Δήμου Σοφάδων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

23. Αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής.

Εισηγητής: Πρόεδρος Σχολικών Επιτροπών Αγγελόπουλος Βασίλειος.

24. Αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής.

Εισηγητής: Πρόεδρος Σχολικών Επιτροπών Αγγελόπουλος Βασίλειος.

25. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της αιτήσεως θεραπείας της ετερόρρυθμης εταιρείας με διακριτικό τίτλο “ΟΡΙΖΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Ε.”.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

26. Έγκριση μελέτης και έγκριση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Δήμου Σοφάδων στο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕΠ) και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για αντικατάσταση φωτισμού.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

27. Αποδοχή και κατανομή ποσού 63.250,00€ για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σοφάδων (4η δόση έτους 2016).

Εισηγητής: Πρόεδρος Σχολικών Επιτροπών Αγγελόπουλος Βασίλειος.

28. Πρόσληψη προσωπικού με ημερομίσθιο σύμφωνα με το Ν.4071/2012 άρθρο 12 παρ. 2 εδάφιο κ΄, για το μήνα Νοέμβριο.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΗΛΙΑΣ Δ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ