Παρακαλούμε όπως την 24η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 πμ προσέλθετε για την 17η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2019, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με  θέματα  ημερήσιας διάταξης :

 

  1. Τροποποίηση της υπ΄αριθμ.225/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικέ προδιαγραφές της αριθμ.19/2017 μελέτης για την προμήθεια με τίτλο :”ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ -ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ LED & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΤΥΠΟΥ LED ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ “, και καθορίστηκαν οι όροι της προκήρυξης του παρόντος διαγωνισμού, ως προς το σκέλος του καθορισμού των όρων διακήρυξης και επανακαθορισμός και έγκριση  των όρων διακήρυξης για την εκ νέου διεξαγωγή του ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανωτέρω προμήθεια.
  2. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί κατάρτισης των όρων διακήρυξης και ορισμό χειριστή για την πραγματοποίηση της ηλεκτρονικής κλήρωσης το έργου: “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΟΦΑΔΩΝ ΙΙ (Α.Μ. 2/2019 ) προϋπολογισμού  δαπάνης 200.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.
  3. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης επιτροπής διενέργειας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΟΑΦΔΩΝ ΙΙ (Α.Μ. 2/2019) προϋπολογισμού δαπάνης 200.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.
  4. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την κατάρτιση όρων σύναψης Δανείου και εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση αυτών.

 

 

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ