Παρακαλούμε όπως την 19η Αυγούστου, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη για το έτος 2020 και ώρα έναρξης της συνεδρίασης, 10.00 πμ σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο για την 17η  συνεδρίαση Έκτακτη της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με  τους ορισμούς των άρθρων 73,74 και 75 του Ν. 3852/2010, με  θέματα  ημερήσιας διάταξης :

 

 

  1. Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού του Δήμου Σοφάδων έτους 2021.

Σημειώνεται ότι η ως άνω συνεδρίαση, συνιστά κατεπείγουσα περίπτωση, διότι αναμέναμε την σχετική  εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών   με την υπ’ αρ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/67οικ.15048/29-07-2020 (ΑΔΑ: 9ΦΗ446ΜΤΛ6-ΣΧΚ) αναφορικά με τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού προσωπικού του δημόσιου τομέα έτους 2021, οι Υπηρεσίες του Δημοσίου, που επιθυμούν να προγραμματίσουν τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων για το έτος 2021, πρέπει να υποβάλλουν αιτήματα στην ειδική εφαρμογή «Ετήσιου Προγραμματισμού Προσλήψεων» έως 21.08.2020.

Με την ως άνω εγκύκλιο και συγκεκριμένα στο κεφ. Ε ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ παρ. 1 ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ εδάφιο γ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ   αναφέρεται ότι: πριν την υποβολή των αιτημάτων πλήρωσης κενών οργανικών θέσεων στην ειδική εφαρμογή, απαιτείται να έχει προηγηθεί με ευθύνη του φορέα που αφορά το αίτημα, μεταξύ άλλων και η λήψη απόφασης Οικονομικής Επιτροπής..

Η πρόσκληση δύναται να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί και την ημέρα της συνεδριάσεως, διότι δεν επίκειται άλλη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.

 

 

 

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών για τον εξής λόγο:  Στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’) “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” και συγκεκριμένα στο άρθρο 10 “Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19” και στην παράγραφο 1 ορίζεται ρητά ότι: «Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεων συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των

εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε δια περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010, είτε δια τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο. Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συμβουλίων οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών».

  Επισημαίνεται επίσης ότι αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων ισχύει και η αριθμ. 163/29.05.2020 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών.