Παρακαλούμε όπως την 17η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 πμ προσέλθετε για την 16η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2019, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με  θέματα  ημερήσιας διάταξης :

  1. Εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής
  2. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 9η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.
  3. Υποβολή προς το Δημοτικό Συμβούλιο τριμηνιαίας έκθεσης στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση εσόδων και εξόδων του Δήμου Σοφάδων έτους 2019 (Β΄ Τριμήνου).
  4. Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων της διακήρυξης του ανοικτού διαγωνισμού της Προμήθειας: Προμήθεια μηχανήματος έργου, οχήματος και συνοδευτικού εξοπλισμού Δήμου Σοφάδων, ενδεικτικού προϋπολογισμού 272.000,00€.
  5. Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας στο Δικηγόρο του Δήμου προς εμφάνιση του στο Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Τρικάλων για υποβολή αιτήματος αναβολή συζήτησης σχετικά με την από 28.12.2017 προσφυγής του Πολυχρόνη Ρίζου.
  6. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την σύνταξη του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2019 του “Κληροδοτήματος Μιλτιάδη Λάμπρου του Νικολάου”.
  7. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 1270/2019 απόφασης Δημάρχου σχετικά με τον ορισμό Νομικού Συμβούλου για ποινική υποστήριξη του κ. Δημητρίου Δεληγιάννη , Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Σοφάδων.
  8. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 1276/2019 απόφασης Δημάρχου σχετικά με τον ορισμό Νομικού Συμβούλου για ποινική υποστήριξη του κ. Δημητρίου Δεληγιάννη, Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Σοφάδων.

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ