Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Παρακαλούμε όπως την 16η  Απριλίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 πμ προσέλθετε για την 16η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2018, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2018.
  2. Ψήφιση πίστωσης δαπανών του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.
  3. Υποβολή προς το Δημοτικό Συμβούλιο τριμηνιαίας έκθεσης στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση εσόδων και εξόδων του Δήμου Σοφάδων έτους 2017 (Δ΄ Τριμήνου).
  4. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως πρακτικών της Επιτροπής Διαγωνισμού της Προμήθειας με τίτλο: “Προμήθεια τροφίμων και ειδών παντοπωλείου για το Δήμο Σοφάδων και τους φορείς του έτους 2018” και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων.
  5. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως πρακτικών της Επιτροπής Διαγωνισμού της Προμήθειας με τίτλο: “Προμήθεια ειδών καθαριότητας για το Δήμο Σοφάδων και τους φορείς του έτους 2018” και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων.

 

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

 ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ