Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλούμε όπως την 8η Αυγούστου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 πμ προσέλθετε για την 15η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2019, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με  θέματα  ημερήσιας διάταξης :

 

  1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 8η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ