Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Παρακαλούμε όπως την 30η  Μαρτίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 πμ προσέλθετε για την 15η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2018, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Τροποποίηση της αρ. 18/2018 απόφασης της Ο.Ε., που αφορά το αίτημα πραγματοποίησης δαπάνης του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2018 ως προς τον Κ.Α. 00-8112.00.
  2. Έγκριση αποδέσμευσης και τροποποίησης της αρ. 19/2018 απόφασης της Ο.Ε., που αφορά τη ψήφιση πίστωση ως προς τον Κ.Α. 00-8112.00.
  3. Τροποποίηση της αρ. 2/2018 απόφασης της Ο.Ε., που αφορά το αίτημα πραγματοποίησης δαπάνης του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2018 ως προς τον Κ.Α. 00-8111.00.
  4. Έγκριση αποδέσμευσης και τροποποίησης της αρ. 3/2018 απόφασης της Ο.Ε., που αφορά τη ψήφιση πίστωση ως προς τον Κ.Α. 00-8111.00.
  5. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 7η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.
  6. Ορισμός δικηγόρου για αντίκρουση εργολαβικής αγωγής στο ΔΕΦ ΛΑΡΙΣΑΣ.
  7. Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας για την εκμίσθωση της δημοτικής έκτασης 4,0 τ.μ για κατασκευή κολόνας ηλεκτροδότησης (Pillar) για αρδευτικούς σκοπούς στην ΤΚ Καρποχωρίου.
  8. Καθορισμός των όρων διακήρυξης του έργου: “ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ -ΤΣΙΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΘΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε ΡΕΝΤΙΝΑΣ”, (Α.Μ.5/2017) προϋπολογισμού δαπάνης 85.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.
  9. Έγκριση ή μη του πρακτικού αποσφράγισης και έλεγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση του ανοικτού διαγωνισμού εκτέλεσης της προμήθειας: “Προμήθεια καυσίμων έτους 2018”.
  10. Έγκριση ή μη του πρακτικού Ι διαγωνισμού με συνοπτική ανοιχτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου :”ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΟΑΦΑΔΩΝ”, προϋπολογισμού δαπάνης 57.986,63€ με ΦΠΑ.

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ