Παρακαλούμε όπως την 28η Μάϊου, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή για το έτος 2021 και ώρα 10.00 π.μ για την 13η τακτική  συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας μέσω της εφαρμογής (Cisco Webex Meetings)  έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 και όπως ισχύει και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1, παρ.1.2. «Δημόσιες υπηρεσίες», της  υπ΄ Αριθμ.8378/05.02.2021 (ΦΕΚ 454/05.02.2021) τεύχος Β΄): ‘Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊου COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Παρασκευή, 14 Μάϊου  2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 24 Μάϊου 2021 και ώρα 6:00.  Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4682/2020 με το οποίο κυρώθηκε η από 11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού (ΠΝΠ), του Ν.4684/Α΄/03-04-2020 με τον οποίο κυρώθηκε  η από 11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020 τεύχος Α), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, και τις με αρ. πρωτ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και 20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

 

  1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 9ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.
  2. Ανάκληση της αριθμ.76/2021 απόφασης της Ο.Ε. συζήτηση και λήψη απόφασης περί καθορισμού των όρων διακήρυξης της δημόσιας φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση της εκμετάλλευσης της δασικής συστάδας 7β του Δημοτικού δάσους Θραψιμίου για το διαχειριστικό έτος 2021.
  3. Ανάκληση της αριθμ.75/2021 απόφασης της Ο.Ε. συζήτηση λήψη απόφασης περί καθορισμού των όρων διακήρυξης της δημόσιας φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση της εκμετάλλευσης των δασικών συστάδων 5α, 5β, 2β, 6α, 6β, και του τμήματος 19 του διακατεχόμενου δάσους Βαθυλάκκου το διαχειριστικό έτος 2021.
  4. Έγκριση πρακτικού Επιτροπής Διερεύνησης τιμών, στο πλαίσιο υποβολής πρότασης στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την τοπική Αυτοδιοίκηση “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ”, για την χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ, ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ Αμεα, ΣΤΟΝ Δ. ΣΟΦΑΔΩΝ», στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ10 του προγράμματος Αντώνης Τρίτσης.
  5. Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης» για την  χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ  ΑΜΕΑ, ΣΤΟΝ Δ. ΣΟΦΑΔΩΝ», στο πλαίσιο της πρόσκλησης  ΑΤ10 του προγράμματος Αντώνης Τρίτσης.
  6. Έγκριση Πρακτικών Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών, στο πλαίσιο υποβολής πρότασης ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στην ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ8 ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Smart cities, ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την ασφάλεια, υγεία – πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση – πολιτισμό- τουρισμό και περιβάλλον, δράσεις και μέτρα πολιτικής προστασίας, προστασίας της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊου Covid-19» για το έργο που αφορά σε δράσεις και μέτρα πολιτικής προστασίας.
  7. Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης» για την χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο «ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ» στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ8.
  8. Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης» για την χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο «ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΟΦΑΔΩΝ», στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ9.
  9. Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης» για την χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΕΝΕΕΓΥΛ) και ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ και ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΕΕΕΕΚ) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΟΦΑΔΩΝ», στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ7.
  10. Ανάκληση της αριθμ. 84/2021 απόφασης της Ο.Ε. και έγκριση της υπ’ αριθμ. 6/2021 της ΔΗΚΟΙΕΔΣ που αφορά έγκριση οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2019 (απολογισμός, ισολογισμός- χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης, προσάρτημα, κατάσταση αποτελεσμάτων 2019 κατά λειτουργία και κατάσταση αποτελεσμάτων 2019 κατ’ είδος) της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σοφάδων.