Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Την 14η Ιουνίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00΄ καλείστε να παρευρεθείτε στην 11η Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2016, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.
Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Ψήφισμα κατοίκων Τ.Κ. Καρποχωρίου για την επιστροφή των κτημάτων και ακινήτων της Τ.Κ. από το Τμήμα Κτηνιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Εισηγητής: Δήμαρχος.
2. Σύσταση δικτύου ΟΤΑ με τη μορφή αστικής εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία “Δίκτυο Ιαματικών Πηγών Περιφερειών Στερεάς Ελλάδος & Θεσσαλίας – ΔΙΑΜ”.
Εισηγητής: Δήμαρχος.
3. Σύναψη προγραμματικής σύμβασης με τη ΔΕΥΑ Σοφάδων και έγκριση υποβολής πρότασης του Δ. Σοφάδων (ως δικαιούχου) στην Κ.Π.010/2016 πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας για τη χρηματοδότηση της πράξης: “ΑΝΟΡΥΞΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ Τ.Κ. ΛΟΥΤΡΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΑΓΩΓΟΥ”.
Εισηγητής: Δήμαρχος.
4. Τροποποίηση της αριθ. 217/2009 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την χωροθέτηση θέσεων περιπτέρων και ορισμός νέας θέσης στον οικισμό “ΝΕΑ ΖΩΗ”.
Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. Φιλίππου Ηλίας.
5. Έγκριση διεξαγωγής δημόσιας φανερής δημοπρασίας για την εκμίσθωση αποθήκης στην Τ.Κ. Πασχαλίτσας.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.
6. Έγκριση διεξαγωγής δημόσιας φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών αγροτεμαχίων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.
7. Έγκριση 3ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου : “ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΘΡΑΨΙΜΙΟΥ” (Α.Μ. 23/2011).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.
8. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ Δ.Ε. ΣΟΦΑΔΩΝ” (Α.Μ. 6/2015).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.
9. Έγκριση της αριθ. 19/2016 απόφασης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σοφάδων (ΔΗ.ΚΟΙ.Ε.Δ.Σ.) που αφορά την αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2016.
Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΗ.ΚΟΙ.Ε.Δ.Σ. Ζάβαλος Δημήτριος.
10. Έγκριση της αριθ. 29/2016 απόφασης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σοφάδων (ΔΗ.ΚΟΙ.Ε.Δ.Σ.) που αφορά την τροποποίηση ετήσιου προγράμματος δράσης οικ. έτους 2016.
Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΗ.ΚΟΙ.Ε.Δ.Σ. Ζάβαλος Δημήτριος.
11. Έγκριση της αριθ. 77/2016 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού – Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων που αφορά την αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2016.
Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ. Τουλιάς Παναγιώτης.
12. Έγκριση της αριθ. 78/2016 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού – Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων που αφορά την έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2016 Α’ τρίμηνο).
Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ. Τουλιάς Παναγιώτης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΗΛΙΑΣ Δ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ