Παρακαλούμε όπως την 13η Απριλίου, ημέρα της εβδομάδος Tρίτη για το έτος 2021 και ώρα 10.00 π.μ για την 10η τακτική  συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας μέσω της εφαρμογής (Cisco Webex Meetings)  έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 και όπως ισχύει και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1, παρ.1.2. «Δημόσιες υπηρεσίες», της  υπ΄ Αριθμ.8378/05.02.2021 (ΦΕΚ 454/05.02.2021) τεύχος Β΄): ‘Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊου COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Δευτέρα, 5 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 12 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00.  Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4682/2020 με το οποίο κυρώθηκε η από 11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού (ΠΝΠ), του Ν.4684/Α΄/03-04-2020 με τον οποίο κυρώθηκε  η από 11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020 τεύχος Α), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, και τις με αρ. πρωτ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και 20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

 

 

 1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 6ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.
 2. Διόρθωση της υπ΄ αρ.43/2021 απόφασης της Ο.Ε. που αφορά στην 4η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.
 3. Συγκρότηση Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών, στο πλαίσιο υποβολής πρότασης ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στην ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ10 ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ”Συντήρηση δημοτικών ανοικτών αθλητικών χώρων, σχολικών μονάδων προσβασιμότητα ΑμΕΑ.
 4. Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στον άξονα προτεραιότητας «Περιβάλλον» και στην πρόσκληση χρηματοδότησης ΑΤ12 με τίτλο «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους» με τίτλο πράξης: «Υποδομές ηλεκτροκίνησης – Ηλεκτρικά οχήματα – Σταθμοί φόρτισης του Δήμου Σοφάδων».
 5. Καθορισμός όρων διενέργειας δημόσιας φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών αγροτεμαχίων.
 6. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την κατάργηση της αριθμ.95/2019 απόφαση του Δ.Σ. Σοφάδων (ΑΔΑ:Ω7ΤΧΩ1Μ-7Χ6) και επιβολή νέων τελών άρδευσης για την αρδευτική περίοδο 2021 και εφεξής.
 7. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο: “Προμήθεια τροφίμων και ειδών παντοπωλείου για το Δήμο Σοφάδων και τους φορείς του έτους 2021», ματαίωση της διαδικασίας προμήθειας και προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης λόγω άγονου διαγωνισμού.
 8. Ορισμός τριμελούς επιτροπής για τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την προμήθεια με τίτλο : “Προμήθεια τροφίμων και ειδών παντοπωλείου για το Δήμο Σοφάδων και τους φορείς του έτους 2021”.
 9. Συζήτηση και λήψη απόφασης καθορισμού όρων διακήρυξης φανερής πλειοδοτική δημοπρασίας για την εκμίσθωση της εκμετάλλευσης των δασικών συστάδων 5β, 2β, 6α, 6β, και 19 του διακατεχομένου δάσους Βαθυλάκκου το διαχειριστικό έτος 2021.
 10. Συζήτηση και λήψη απόφασης καθορισμού όρων διακήρυξης φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση της εκμετάλλευσης των δασικών συστάδων 7β του δημοτικού δάσους Θραψιμίου το διαχειριστικό έτος 2021.
 11. Περί παρατάσεως για την υπογραφή του συμφωνητικού της προμήθειας καυσίμων του Δήμου Σοφάδων για το έτος 2021.
 12. Περί εγκρίσεως διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο: Eργασίες συντήρησης πρασίνου Κ.Χ Δήμου Σοφάδων, εγκρίσεως των τεχνικών προδιαγραφών της υπηρεσίες και καθορισμός των όρων διακήρυξης του ανοικτού διαγωνισμού.
 13. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης Πρακτικού ΙΙΙ του ηλεκτρονικού διαγωνισμού εκτέλεσης του έργου «ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΕΔΡΟΥ» με αριθμό Συστήματος 90355.
 14. Έγκριση πρακτικών της δημόσιας φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση διαμερίσματος στη Λάρισα.
 15. Συγκρότηση Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών, στο πλαίσιο υποβολής πρότασης ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στην ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ10 ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ”Συντήρηση δημοτικών ανοικτών αθλητικών χώρων, σχολικών μονάδων προσβασιμότητα ΑμΕΑ.
 16. Συγκρότηση Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών, στο πλαίσιο υποβολής πρότασης ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στην ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ11 ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ”Δράσεις για υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας (προσεισμικός έλεγχος)».