Σημαντικα Νεα
  • ...

Ανακοινώσεις

Ανανέωση αδειών επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών και επαγγελματικών αδειών στάσιμου και πλανόδιου εμπορίου

Ο Δήμος Σοφάδων, στα πλαίσια του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεύχος Α”): «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις», καλεί Α. επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών που δεν έχουν ανανεώσει την άδειά τους μέχρι τη δημοσίευση του Ν. 4497/17 (ημερομηνία δημοσίευσης: 13.11.2017), βάσει της παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 4264/2014 και των κατ” εξουσιοδότηση αυτής εκδιδομένων υπουργικών αποφάσεων, Β. κατόχους επαγγελματικών αδειών στάσιμου και πλανόδιου

Ανακοίνωση για την αποζημίωση πληγέντων του Δήμου Σοφάδων

Ο Δήμος Σοφάδων καλεί όλους τους πληγέντες από τις πρόσφατες πλημμύρες να προσκομίσουν στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά προκειμένου να συμπεριληφθούν στην κατάσταση των προς αποζημίωση, σύμφωνα με  όσα ορίζονται στο ΦΕΚ 772/06.03.2018. Παρακαλούνται οι Δημότες που έχουν πληγεί, εντός δεκαπέντε (15) ημερών, δηλαδή μέχρι και τις 26 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018, να καταθέσουν στο Δήμο Σοφάδων φάκελο με τα απαραίτητα δικαιολογητικά προκειμένου να κινηθεί η διαδικασία χορήγησης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ

Εκτίθεται σε δημόσια φανερή πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης 4,0 τ.μ για κατασκευή κολόνας ηλεκτροδότησης (Pillar) για αρδευτικούς σκοπούς στην ΤΚ Καρποχωρίου η οποία  θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Σοφάδων στις 16-03-2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30-11 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου. Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στο γραφείο του Δήμου για τους οποίους οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και

Επιλογή εκπαιδευομένων για Κατάρτιση σε Αρωματικά και Φαρμακευτικά Φυτά

Από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνονται τα ακόλουθα: ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 75 – 118 55 ΑΘΗΝΑ   ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΤΗΛ.: 210-529 4756 e – mail: economou@aua.gr   Οι υποψήφιοι εκπαιδευόμενοι επιλέχθηκαν σύμφωνα με τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής του Εκπαιδευτικού Προγράμματος για Κατάρτιση Νέων ενδιαφερομένων για τον Τομέα των Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών, που οργανώθηκε από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο

Διαγωνισμός για προμήθεια ειδών καθαριότητας έτους 2018

Μελέτη προμήθειας ειδών καθαριότητας Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού προμήθειας ειδών καθαριότητας Διακήρυξη διαγωνισμού προμήθειας ειδών καθαριότητας Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης  

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών

1.Σκοπός του σεμιναρίου είναι η υψηλού επιπέδου κατάρτιση νέων , επαγγελματιών ή μη, αγροτών , σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο , από έμπειρους και αναγνωρισμένους  καθηγητές του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών   2.Στόχος του σεμιναρίου είναι η απόκτηση γνώσεων για νέες & αποτελεσματικότερες μεθόδους εργασίας στον αγρό-διατροφικό κλάδο , η ανάπτυξη δεξιοτήτων για επικερδέστερη επαγγελματική δραστηριότητα και η επικοινωνία με σημαντικό εκπαιδευτικό προσωπικό του κλάδου 3.Η διάρκεια του σεμιναρίου είναι 108

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018

Ο Δήμαρχος Σοφάδων προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διεθνή  διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής και συγκεκριμένα το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη μέση τιμή λιανικής πώλησης έκαστου είδους κάθε τμήματος του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας στην Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια