Σημαντικα Νεα
 • ...

Οικονομική Επιτροπή

 • Αποφάσεις
 • Ημερήσιες Διατάξεις
+

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί παραίτησης τόκων.

Ημερομηνία: 17/11/2017 ΑΔΑ: 64ΙΠΩ1Μ-Π6Λ Αρ. Πρωτοκόλλου: 21801
+

Περί αποδοχής κληροδοτήματος Αλεξίου Γεωργίου του Δημητρίου στην Τ.Κ Ρεντίνας.

Ημερομηνία: 17/11/2017 ΑΔΑ: ΩΔΙΨΩ1Μ-ΛΒΝ Αρ. Πρωτοκόλλου: 21798
+

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 17η αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2017.

Ημερομηνία: 14/11/2017 ΑΔΑ: 668ΗΩ1Μ-8ΤΓ Αρ. Πρωτοκόλλου: 21440
+

Ψήφιση πίστωσης δαπανών του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.

Ημερομηνία: 14/11/2017 ΑΔΑ: 6ΒΖ6Ω1Μ-Ι5Σ Αρ. Πρωτοκόλλου: 21427
+

Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2017.

Ημερομηνία: 14/11/2017 ΑΔΑ: Ω4ΕΩΩ1Μ-Χ2Θ Αρ. Πρωτοκόλλου: 21421
+

Περί σύνταξης του σχεδίου του προϋπολογισμού έτους 2018.

Ημερομηνία: 26/10/2017 ΑΔΑ: Ω17ΦΩ1Μ-ΑΨ6 Αρ. Πρωτοκόλλου: 20259
+

Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών αγροτεμαχίων.

Ημερομηνία: 25/10/2017 ΑΔΑ: ΨΨ61Ω1Μ-ΜΘΓ Αρ. Πρωτοκόλλου: 20139
+

Υποβολή προς το Δημοτικό Συμβούλιο τριμηνιαίας έκθεσης στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση εσόδων και εξόδων του Δήμου Σοφάδων έτους 2017 (Γ΄ Τριμήνου).

Ημερομηνία: 24/10/2017 ΑΔΑ: ΩΘΙΞΩ1Μ-9ΥΕ Αρ. Πρωτοκόλλου: 20042
+

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 16η αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2017.

Ημερομηνία: 24/10/2017 ΑΔΑ: ΩΧΧ2Ω1Μ-ΣΨΦ Αρ. Πρωτοκόλλου: 20037
+

Ψήφιση πίστωσης δαπανών του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.

Ημερομηνία: 24/10/2017 ΑΔΑ: 6ΘΠΑΩ1Μ-ΩΟΑ Αρ. Πρωτοκόλλου: 20029
+

Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2017.

Ημερομηνία: 24/10/2017 ΑΔΑ: 7ΣΟΚΩ1Μ-Ψ12 Αρ. Πρωτοκόλλου: 20025
+

: Έγκριση αποδέσμευσης και τροποποίησης της αρ. 43/2017 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τη ψήφιση πίστωση ως προς τον Κ.Α. 30-6233.00.

Ημερομηνία: 24/10/2017 ΑΔΑ: ΩΤΛΕΩ1Μ-ΨΥΨ Αρ. Πρωτοκόλλου: 20022
+

Έγκριση αποδέσμευσης και τροποποίησης της αρ. 6/2017 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στην ψήφιση πίστωση ως προς τον Κ.Α. 10-6263.03.

Ημερομηνία: 24/10/2017 ΑΔΑ: ΨΟΔΗΩ1Μ-25Μ Αρ. Πρωτοκόλλου: 20019
+

Τροποποίηση της αρ. 42/2017 απόφασης της Ο.Ε., που αφορά το αίτημα πραγματοποίησης δαπάνης του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2017 ως προς τον Κ.Α. 30-6233.00.

Ημερομηνία: 24/10/2017 ΑΔΑ: ΩΙΠ9Ω1Μ-3Σ4 Αρ. Πρωτοκόλλου: 20014
+

Τροποποίηση της αρ. 5/2017 απόφασης της Ο.Ε., που αφορά το αίτημα πραγματοποίησης δαπάνης του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2017 ως προς τον Κ.Α. 10-6263.03.

Ημερομηνία: 24/10/2017 ΑΔΑ: Ω2ΨΤΩ1Μ-Ζ09 Αρ. Πρωτοκόλλου: 19999
+

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί άσκησης ένδικων μέσων ή μη για την αγωγή (καταβολής εργολαβικού ανταλλάγματος) ενώπιον του τριμελούς Διοικητικού εφετείου Λάρισας.

Ημερομηνία: 17/10/2017 ΑΔΑ: 7ΘΓ9Ω1Μ-ΛΝ7 Αρ. Πρωτοκόλλου: 19305
+

Ανάθεση εκτέλεσης του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΤΚ ΑΝΩ ΚΤΗΜΕΝΗΣ», προϋπολογισμού δαπάνης 7.250,00 € με Φ.Π.Α.

Ημερομηνία: 17/10/2017 ΑΔΑ: 61ΩΩΩ1Μ-507 Αρ. Πρωτοκόλλου: 19196
+

Ανάθεση εκτέλεσης του έργου «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Κ.Χ. Τ.Κ. ΚΥΨΕΛΗΣ», προϋπολογισμού δαπάνης 6.000,00 € με Φ.Π.Α.

Ημερομηνία: 17/10/2017 ΑΔΑ: 7Α6ΣΩ1Μ-ΝΞΗ Αρ. Πρωτοκόλλου: 19198
+

Ανάθεση εκτέλεσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗ Δ.Ε. ΜΕΝΕΛΑΪΔΑΣ», προϋπολογισμού δαπάνης 7.250,00 € με Φ.Π.Α.

Ημερομηνία: 13/10/2017 ΑΔΑ: ΨΡ6ΠΩ1Μ-Η28 Αρ. Πρωτοκόλλου: 19117
+

Ανάθεση εκτέλεσης του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΡΕΝΤΙΝΑΣ», προϋπολογισμού δαπάνης 7.200,00 € με Φ.Π.Α.

Ημερομηνία: 13/10/2017 ΑΔΑ: ΨΘΒΗΩ1Μ-ΗΧ5 Αρ. Πρωτοκόλλου: 19092
+

26η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2017

Ημερομηνία: 14/11/2017

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Παρακαλούμε όπως την 14η Νοεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 πμ προσέλθετε για την 26η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2017, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με  θέματα  ημερήσιας διάταξης :

 1. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2017.
 2. Ψήφιση πίστωσης δαπανών του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.
 3. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 17η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.
 4. Περί αποδοχής κληροδοτήματος Αλεξίου Γεωργίου του Δημητρίου στην Τ.Κ Ρεντίνας.
 5. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί παραίτησης τόκων.
 6. Προέγκριση οικονομικών καταστάσεων έτους 2016 του Δήμου Σοφάδων.

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

+

25η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2017

Ημερομηνία: 25/10/2017

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Παρακαλούμε όπως την 25η Οκτωβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 πμ προσέλθετε για την 25η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2017, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με  θέματα  ημερήσιας διάταξης :

 

 

 1. Περί σύνταξης του σχεδίου του προϋπολογισμού έτους 2018.

 

 

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

+

24η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2017

Ημερομηνία: 24/10/2017

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλούμε όπως την 24η Οκτωβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 πμ προσέλθετε για την 24η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2017, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με  θέματα  ημερήσιας διάταξης :

 1. Τροποποίηση της αριθ.5/2017 απόφασης της Ο.Ε, που αφορά το αίτημα πραγματοποίησης δαπανών του προϋπολογισμού του Δήμο Σοφάδων οικονομικού έτους 2017 ως προς τον Κ.Α. 10-6263.03.
 2. Έγκριση αποδέσμευσης και τροποποίησης της αριθ. 6/2017 αποφάσεων της Ο.Ε, που αφορά τη ψήφιση πίστωσης ως προς τον Κ.Α. 10-6263.03.
 3. Τροποποίηση της αριθ. 42/2017 απόφασης της Ο.Ε, που αφορά το αίτημα πραγματοποίησης δαπανών του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2017 ως προς τον Κ.Α. 30-6233.00.
 4. Έγκριση αποδέσμευσης και τροποποίησης της αριθ.43/2017 αποφάσεων της Ο.Ε, που αφορά τη ψήφιση πίστωσης ως προς τον Κ.Α. 30-6233.00.
 5. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2017.
 6. Ψήφιση πίστωσης δαπανών του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.
 7. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 16η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.
 8. Συμπλήρωση της αριθ.194/2015 απόφαση της Ο.Ε, που αφορά των καθορισμό αξίας ακινήτων για την επιβολή ΤΑΠ και επανακαθορισμός των ήδη λειτουργούντων.
 9. Υποβολή προς το Δημοτικό Συμβούλιο Τριμηνιαίας έκθεσης στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση εσόδων του Δήμου Σοφάδων έτους 2017 (Γ” Τριμήνου).
 10. Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών αγροτεμαχίων.

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

+

23η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2017

Ημερομηνία: 10/10/2017
        

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ

TMHMA ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ταχ.Δ/νση    :   Κιερίου 49

Τ. Κ.              :   43 300-Σοφάδες

Πληροφορίες :   Τσίπρα Παρασκευή

Τηλ.           :   2443 3 53215

Fax               :   2443 3 53263

Ε-mail          :   ptsipra@sofades.gr

URL : www.sofades.gr

 

 

 

 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Παρακαλούμε όπως την 10η Οκτωβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 πμ προσέλθετε για την 23η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2017, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με  θέματα  ημερήσιας διάταξης :

 1. Τροποποίηση της αριθ. 2/2017 απόφασης της Ο.Ε, που αφορά το αίτημα πραγματοποίησης δαπανών του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2017 ως προς τους Κ.Α. 35-6162.00, 30-6011.00, 10-6051.00, 70-6021.00 και 10-6021.00.
 2. Έγκριση αποδέσμευσης και τροποποίησης της αριθ. 3/2017 αποφάσεων της Ο.Ε, που αφορά τη ψήφιση πίστωσης ως προς τους Κ.Α. 35-6162.00, 30-6011.00, 10-6051.00, 70-6021.00 και 10-6021.00.
 3. Τροποποίηση της αριθ. 14/2017 απόφασης της Ο.Ε, που αφορά το αίτημα πραγματοποίησης δαπανών του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2017 ως προς τον Κ.Α. 20-8122.01.
 4. Έγκριση αποδέσμευσης και τροποποίησης της αριθ. 15/2017 αποφάσεων της Ο.Ε, που αφορά τη ψήφιση πίστωσης ως προς τον Κ.Α.20-8122.01.
 5. Τροποποίηση της αριθ. 58/2017 απόφασης της Ο.Ε, που αφορά το αίτημα πραγματοποίησης δαπανών του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2017 ως προς τον Κ.Α. 30-6051.00.
 6. Έγκριση αποδέσμευσης και τροποποίησης της αριθ. 59/2017 αποφάσεων της Ο.Ε, που αφορά τη ψήφιση πίστωσης ως προς τον Κ.Α. 30-6051.00.
 7. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 15ηαναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.
 8. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί άσκησης ένδικων μέσων ή μη για την αγωγή (καταβολής εργολαβικού ανταλλάγματος) ενώπιον του τριμελούς Διοικητικού εφετείου Λάρισας.
 9. Ρύθμιση οφειλών προς Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού σύμφωνα με το άρθρο 52 του Ν. 4483/2017.
 10. Ανάθεση εκτέλεσης του έργου : «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Κ.Χ. Τ.Κ. ΠΑΣΧΑΛΙΤΣΑΣ, προϋπολογισμού δαπάνης 7.200,00€ με ΦΠΑ.
 11. Ανάθεση εκτέλεσης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ 28ης     ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ», προϋπολογισμού δαπάνης 7.200,00€ με ΦΠΑ.
 12. Ανάθεση εκτέλεσης του έργου: «ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Κ.Χ. Τ.Κ. ΕΡΜΗΤΣΙΟΥ», προϋπολογισμού δαπάνης 6.000,00€ με ΦΠΑ.
 13. Ανάθεση εκτέλεσης του έργου: «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Κ.Χ. Τ.Κ. ΚΥΨΕΛΗΣ», προϋπολογισμού δαπάνης 6.000,00€ με ΦΠΑ.
 14. Ανάθεση εκτέλεσης του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Κ.Χ. Τ.Κ. ΑΝΑΒΡΑΣ «, προϋπολογισμού δαπάνης 5.000,00€ με ΦΠΑ.
 15. Ανάθεση εκτέλεσης του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε ΡΕΝΤΙΝΑΣ», προϋπολογισμού δαπάνης 7.200,00€ με ΦΠΑ.
 16. Ανάθεση εκτέλεσης του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΝΩ ΚΤΙΜΕΝΗΣ», προϋπολογισμού δαπάνης 7.250,00€ με ΦΠΑ.
 17. Ανάθεση εκτέλεσης του έργου:» KΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΜΕΝΕΛΑΪΔΑΣ», προϋπολογισμού δαπάνης 7.250,00€ με ΦΠΑ.
 18. Περί εγκρίσεως του πρακτικού ΙΙ του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Ε ΑΡΝΗΣ», προϋπολογισμού δαπάνης 350.000,00€ με ΦΠΑ.
 19. Περί εγκρίσεως του πρακτικού ΙΙ του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Δ.Ε. ΜΕΝΕΛΑΙΔΑΣ», προϋπολογισμού δαπάνης 65.000,00 € με ΦΠΑ.
 20. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων    οικονομικού έτους 2017.
 21. Ψήφιση πίστωσης δαπανών του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

 

Π Ι Ν Α Κ Α Σ  Α Π Ο Δ Ε Κ Τ Ω Ν

 

ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ

ΣΚΡΕΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΚΟΝΤΟΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΟΥΛΠΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

ΦΑΛΟΥΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

+

21η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2017

Ημερομηνία: 19/09/2017

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Παρακαλούμε όπως την 19η Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 πμ προσέλθετε για την 21η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2017, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με  θέματα  ημερήσιας διάταξης :

 1. Τροποποίηση της αριθ. 58/2017 απόφασης της Ο.Ε, που αφορά το αίτημα πραγματοποίησης δαπανών του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2017 ως προς τον Κ.Α. 00-8114.00.
 2. Έγκριση αποδέσμευσης και τροποποίησης της αριθ. 59/2017 αποφάσεων της Ο.Ε, που αφορά τη ψήφιση πίστωσης ως προς τον Κ.Α. 00-8114.00.
 3. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 14η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.
 4. Αποδέσμευση υπολόγου του έργου : «Συμπλήρωση ΦΟΠ στην Τ.Κ. Ανάβρας πλησίον της οικίας του Αλεξίου Λάμπρου», μετά την ολοκλήρωση του.
 5. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τα απαιτούμενα συμπληρωματικά στοιχεία που αφορούν τον έλεγχο νομιμότητας της αρ. 128/2017 απόφασης της Ο.Ε. του Δήμου Σοφάδων

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

+

20η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2017

Ημερομηνία: 12/09/2017

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Παρακαλούμε όπως την 12η Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 πμ προσέλθετε για την 20η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2017, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με  θέματα  ημερήσιας διάταξης :

 1. Τροποποίηση των αριθ. 25, & 78/2017 αποφάσεων της Ο.Ε, που αφορά τα αιτήματα πραγματοποίησης δαπανών του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2017 ως προς τον Κ.Α. 00-6073.00.
 2. Έγκριση αποδέσμευσης και τροποποίησης των αριθ. 26, & 79/2017 αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την ψήφιση πίστωση ως προς τον Κ.Α. 00-6073.00.
 3. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2017.
 4. Ψήφιση πίστωσης δαπανών του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.
 5. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 13η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.
 6. Συζήτηση και λήψη περί παράτασης του έργου : «Συμπλήρωση ΦΟΠ στην  Τ.Κ. Ανάβρας πλησίον της οικίας του Αλεξίου Λάμπρου», λόγω μη ολοκλήρωσης του.
 7. Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας για την εκμίσθωση της δημοτικής έκτασης 2 στρεμ. σε εκτός σχεδίου περιοχής, του οικισμού Ματαράγκας του Δήμου Σοφάδων.
 8. Περί εγκρίσεως του πρακτικού I του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Δ.Ε. ΜΕΝΕΛΑΪΔΑΣ», προϋπολογισμού δαπάνης 65.000,00 € με ΦΠΑ.

 

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

+

19η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2017

Ημερομηνία: 29/08/2017

Παρακαλούμε όπως την 29η Αυγούστου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 πμ προσέλθετε για την 19η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2017, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με  θέματα  ημερήσιας διάταξης :

 1. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2017.
 2. Ψήφιση πίστωσης δαπανών του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.
 3. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 12η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.
 4. Διαβίβαση πρακτικού Ι διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Αμμοχαλικόστρωση Αγροτικών δρόμων Δ.Ε. Αρνης», προϋπολογισμού δαπάνης 350.000,00€ με ΦΠΑ.
 5. Καθορισμός όρων διενέργειας δημόσιας φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών αγροτεμαχίων.
 6. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αρ. κλήσης ΚΛ673/13-07-2017 που αφορά την έφεση που άσκησαν οι : ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ και λοιποί συνολικά τριάντα δύο (32) κατά ΟΤΑ «ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ» και κατά της απόφασης 97 (24/4/2013) του ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ (Τριμελές).
 7. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αρ. κλήσης ΚΛ678/13-07-2017 που αφορά την έφεση που άσκησαν οι : ΚΟΥΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ και ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ κατά ΟΤΑ «ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ» και κατά της απόφασης 84 (12/04/2013) / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ (Τριμελές).
 8. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αρ. κλήσης ΚΛ649/12-07-2017 που αφορά την έφεση που άσκησαν οι : ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ και λοιποί οκτώ (8) κατά ΟΤΑ «ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ» και κατά της απόφασης 204 (05/07/2013) / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ (Τριμελές).
 9. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά την αρ. 191/2017 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Λάρισας (ΟΡΑΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.).
 10. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση του κ. Κόκκινου Γεώργιου του Νικολάου την οποία κατέθεσε ενώπιον του Ειρηνοδικείου Καρδίτσας.

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

 

+

18η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2017

Ημερομηνία: 11/08/2017

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Παρακαλούμε όπως την 11η Αυγούστου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 πμ προσέλθετε για την 18η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2017, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με  θέματα  ημερήσιας διάταξης :

 1. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2017.
 2. Ψήφιση πίστωσης δαπανών του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.
 3. “Εγκριση ή μη του πρακτικού αποσφράγισης και ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση του ανοικτού διαγωνισμού εκτέλεσης της υπηρεσίας:» Εργασίες συντήρησης πρασίνου Κ.Χ. Δημοτικών Ενοτήτων Άρνης, Μενελαϊδας, Ρεντίνας Ταμασίου».
 4. Περί εγκρίσεως του πρακτικού ΙΙ του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου :»ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ Δ.Ε ΣΟΦΑΔΩΝ «, προϋπολογισμού δαπάνης 150.000,00€ με ΦΠΑ.

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

 

 

+

17η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2017

Ημερομηνία: 21/07/2017

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Παρακαλούμε όπως την 21η Ιουλίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 πμ προσέλθετε για την 17η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2017, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με  θέματα  ημερήσιας διάταξης :

 1. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2017.
 2. Ψήφιση πίστωσης δαπανών του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.
 3. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 11η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.
 4. Υποβολή προς το Δημοτικό Συμβούλιο Τριμηνιαίας έκθεσης στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση εσόδων του Δήμου Σοφάδων έτους 2017 ( Β” Τριμήνου).
 5. Αποδέσμευση υπολόγου του έργου :»Χορήγηση μιας νέας παροχής ισχύος 85 kVA (Νο 5) 75ΗΡ με αριθμό παροχής 41603164-01 για τη σύνδεση με το Δίκτυο Διανομής Χαμηλής Τάσης του Παρόχθιου που βρίσκεται στον Πύργο Κιερίου», μετά την ολοκλήρωση του.
 6. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αρ. κλήσης κ1 546/23-06-2017 που αφορά την αγωγή του Καρακίτσου Νικολάου του Παναγιώτη.
 7. Ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις σε πλατείες στις Τ.Κ. Αγίας Παρασκευής και Μασχολουρίου», προϋπολογισμού δαπάνης 4.900,00 € με Φ.Π.Α.
 8. Ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση Δημοτικού κτίσματος (Πρώην Αστυνομικός Σταθμός) Λεονταρίου», προϋπολογισμού δαπάνης 7.250,00 € με Φ.Π.Α.

 

 

 

 

 

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

+

16η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2017

Ημερομηνία: 11/07/2017

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Παρακαλούμε όπως την 11η Ιουλίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 πμ προσέλθετε για την 16η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2017, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με  θέματα  ημερήσιας διάταξης :

 

 1. Αποδέσμευση υπολόγου του έργου : «Παραλλαγή δικτύου στη Τ.Κ.  Ανάβρας», μετά την ολοκλήρωση του.
 2. Αποδέσμευση υπολόγου του έργου : «Συμπλήρωση ΦΟΠ στην  Τ.Κ. Ανάβρας», μετά την ολοκλήρωση του.
 3. Αποδέσμευση υπολόγου του έργου :»Συμπλήρωση ΦΟΠ  στην  Τ.Κ. Ανάβρας πλησίον της οικίας του κ. Στιβαχτή Ι»., μετά την ολοκλήρωση του.
 4. Ορισμός υπαλλήλου ως υπολόγου του εντάλματος προπληρωμής για την υλοποίηση του έργου : «Συμπλήρωση ΦΟΠ  στην  Τ.Κ. Ανάβρας πλησίον της οικίας του Αλεξίου Λάμπρου».
 5. Τροποποίηση της αριθ.102/2017 απόφασης της Ο.Ε, που αφορά το αίτημα πραγματοποίησης δαπάνης του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2017 ως προς τον Κ.Α. 20-7322.01.
 6. Έγκριση αποδέσμευσης και τροποποίησης της αριθ.103/2017 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την ψήφιση πίστωση ως προς τον Κ.Α. 20-7322.01
 7. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2017.
 8.  Ψήφιση πίστωσης δαπανών του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.
 9. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 10η αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2017.

 

 1. Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας για την εκμίσθωση της εκμετάλλευσης της δασικής συστάδας 4β του δημοτικού δάσους Θραψιμίου στο διαχειριστικό έτος 2017.

 

 

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

 

 

+

15η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2017

Ημερομηνία: 27/06/2017

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Παρακαλούμε όπως την 27η Ιουνίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ προσέλθετε για την 15η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2017, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με  θέματα  ημερήσιας διάταξης :

 

 1. Τροποποίηση της αρ. 5/2017 απόφασης της Ο.Ε., που αφορά το αίτημα πραγματοποίησης δαπάνης του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2017 ως προς τον Κ.Α. 20-6263.02.
 2. Έγκριση αποδέσμευσης και τροποποίησης της αρ. 6/2017 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τη ψήφιση πίστωση ως προς τον Κ.Α. 20-6263.02.
 3. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 9η αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2017.
 4. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2017.
 5. Ψήφιση πίστωσης δαπανών του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.
 6. Καθορισμός των όρων διακήρυξης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Κ” ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Δ.Ε ΜΕΝΕΛΑΪΔΑΣ,(Α.Μ. 2/2017) προϋπολογισμού δαπάνης 65.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 24%.
 7. Καθορισμός των όρων διακήρυξης του έργου: «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ – ΑΝΑΠΛΑΣΗ – ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΡΕΝΤΙΝΑΣ -Β” ΦΑΣΗ» (Α.Μ. 3/2017) προϋπολογισμού δαπάνης 170.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.
 8. Καθορισμός των όρων διακήρυξης του έργου :»ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Ε ΑΡΝΗΣ » (Α.Μ. 4/2017) προϋπολογισμού δαπάνης 350.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

 

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

+

13η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2017

Ημερομηνία: 30/05/2017

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Παρακαλούμε όπως την 30η Μαΐου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ προσέλθετε για την 13η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2017, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με  θέματα  ημερήσιας διάταξης :

 1. Τροποποίηση της αρ. 5/2017 απόφασης της Ο.Ε., που αφορά τα αιτήματα πραγματοποίησης δαπάνης του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2017 ως προς τους Κ.Α. 20-6262.00, 20-6262.01, 20-6262.02, 20-6262.03, 20-6262.04.
 2. Έγκριση αποδέσμευσης και τροποποίησης της αρ. 6/2017 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τη ψήφιση πίστωση ως προς τους Κ.Α. 20-6262.00, 20-6262.01, 20-6262.02, 20-6262.03, 20-6262.04.
 3. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2017.
 4. Ψήφιση πίστωσης δαπανών του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.
 5. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 8η αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2017.
 6. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αποδοχής δωρεάς ενός οχήματος από το δήμο Παλαμά.
 7. Παραλαβή και έγκριση της μελέτης: «Mελέτη αρδευτικού αντλιοστασίου Μελισσοχωρίου Δήμου Σοφάδων».
 8. Έγκριση ή μη του πρακτικού αξιολόγησης οικονομικών προσφορών του ανοικτού διαγωνισμού εκτέλεσης της υπηρεσίας:» Εργασίες συντήρησης πρασίνου Κ.Χ. Δημοτικών Ενοτήτων Άρνης, Μενελαϊδας, Ρεντίνας, Ταμασίου».
 9. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αποδέσμευσης υπολόγου του έργου :» Χορήγηση μιας νέας παροχής 15ΚVΑ( Νο1) σε πάρκο με αριθμό παροχής 41602410-01 που βρίσκεται στη διεύθυνση Αγ. Παρασκευής.
 10. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τη κλήση Αριθ.159/2008 του Μονομελές Πρωτοδικείο Καρδίτσας.
 11. Καθορισμός όρων δημοπράτησης του έργου: «Κατασκευή τεχνικών και τσιμεντοστρώσεις στην Δ.Ε ΜΕΝΕΛΑΪΔΑΣ ποσού 65.000,00€ με ΦΠΑ.
 12. Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας για την εκμίσθωση της εκμετάλλευσης των δασικών συστάδων 5β και 13α του διακατεχόμενου δάσους Ρεντίνας στο διαχειριστικό έτος 2017.
 13. Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας για την εκμίσθωση της εκμετάλλευσης της δασικής συστάδας 4β του διακατεχόμενου δάσους Θραψιμίου στο διαχειριστικό έτος 2017.

 

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

+

10η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2017

Ημερομηνία: 03/05/2017

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Παρακαλούμε όπως την 3η Μαΐου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ προσέλθετε για την 10η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2017, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με  θέματα  ημερήσιας διάταξης :

 1. Τροποποίηση της αρ. 2/2017 απόφασης της Ο.Ε., που αφορά το αίτημα πραγματοποίησης δαπάνης του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2017 ως προς τους Κ.Α. 00-8113.00, Κ.Α. 00-8115.00, Κ.Α. 10-8115.01, Κ.Α. 10-8113.00, Κ.Α. 10-8116.01, Κ.Α. 30-8113.00 και Κ.Α. 35-8113.00 λόγω παραγραφής.
 2. Έγκριση αποδέσμευσης και τροποποίησης της αρ. 3/2017 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τη ψήφιση πίστωση ως προς τους Κ.Α. 00-8113.00, 00-8115.00, 10-8115.01, 10-8113.00, 10-8116.01, 30-8113.00 και 35-8113.00.
 3. Τροποποίηση της αρ. 14/2017 απόφασης της Ο.Ε., που αφορά το αίτημα πραγματοποίησης δαπάνης του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2017 ως προς τους Κ.Α. 20-8113.00, και Κ.Α. 25-8113.00 λόγω παραγραφής.
 4. Έγκριση αποδέσμευσης και τροποποίησης της αρ. 15/2017 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τη ψήφιση πίστωση ως προς τους Κ.Α. 20-8113.00 και 25-8113.00 λόγω παραγραφής.
 5. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 6η αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2017.
 6. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2017.
 7. Ψήφιση πίστωσης δαπανών του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.
 8. Υποβολή προς το Δημοτικό Συμβούλιο τριμηνιαίας έκθεσης στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση εσόδων και εξόδων του Δήμου Σοφάδων έτους 2017 (Α” Τριμήνου).
 9. Συζήτηση και λήψη απόφασης ή μη για έκδοση διαταγής απόδοσης μισθίου.
 10. Καθορισμός όρων διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση είκοσι τριών στρ. του αρ. 267 δημοτικού αγρού, το οποίο βρίσκεται στην Τ.Κ. Ματαράγκας.
 11. «Περί εγκρίσεως του πρακτικού διεξαγωγής ανοικτού διαγωνισμού εκτέλεσης υπηρεσίας και αξιολόγησης προσφορών της υπηρεσίας: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Κ.Χ. ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΑΡΝΗΣ, ΜΕΝΕΛΑΪΑΔΑΣ, ΡΕΝΤΙΝΑΣ,ΤΑΜΑΣΙΟΥ».
 12. Παραλαβή και έγκριση της μελέτης: «Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων αρδευτικών Αντλιοστασίων Δήμου Σοφάδων».

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

+

7η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2017

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλούμε όπως την 31η Μαρτίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ προσέλθετε για την 7η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2017, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα ημερήσιας διάταξης :
1. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2017.
2. Ψήφιση πίστωσης δαπανών του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.
3. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 3η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.
4. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 4η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.
5. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τη κλήση του Διοικητικού Εφετείου Λάρισας.
6. Καθορισμός όρων φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση της εκμετάλλευσης της δασικής συστάδας 4β του δημοτικού δάσους Θραψιμίου το διαχειριστικό έτος 2017.
7. Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων διαδικασίας σύναψης δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών για το έτος 2017.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

+

5η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2017

Ημερομηνία: 22/02/2017

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλούμε όπως την 22η Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ προσέλθετε για την 5η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2017, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με  θέματα  ημερήσιας διάταξης :

 1. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2017.
 2. Ψήφιση πίστωσης δαπανών του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.
 3. Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της Προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια ειδών καθαριότητας & λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου για το Δήμο Σοφάδων και τους φορείς» του έτους 2017 και κατακύρωση του διαγωνισμού.
 4. Άσκηση ή μη ένδικων μέσων για τη κλοπή αντλητικών μηχανημάτων.
 5. Άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της αριθ. 8/2017 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καρδίτσας.
 6. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αγωγή του Κωνσταντίνου Πρίτσα του Ηλία.
 7. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά την αρ. 97/2016 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καρδίτσας.
 8. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τη αγωγή (μικροδιαφοράς) του Στυλιανού Σακελλαρίου.
 9. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τη διαταγή πληρωμής της εταιρείας REDECON A.E.

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

+

4η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2017

Ημερομηνία: 07/02/2017

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλούμε όπως την 7η Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 προσέλθετε για την 4η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2017, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με  θέματα  ημερήσιας διάταξης :

 1. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2017.
 2. Ψήφιση πίστωσης δαπανών του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.
 3. Έγκριση ακύρωσης χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής έτους 2016.
 4. Υποβολή προς το Δημοτικό Συμβούλιο Τριμηνιαίας έκθεσης στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση εσόδων του Δήμου Σοφάδων έτους ( Δ” Τριμήνου).
 5. Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της Προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια τροφίμων για το Δήμο Σοφάδων και τους φορείς του έτους 2017» και κατακύρωση του διαγωνισμού.
 6. Άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της αρ. 97/2016 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καρδίτσας.
 7. Άσκηση ή μη ένδικων μέσων για τη κλοπή αντλητικών μηχανημάτων.
 8. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τη αγωγή (μικροδιαφοράς) του Στυλιανού Σακελλαρίου.
 9. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τη διαταγή πληρωμής της εταιρείας REDECON A.E.

 

 

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

+

3η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2017

Ημερομηνία: 24/01/2017

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλούμε όπως την 24η Ιανουαρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 προσέλθετε για την 3η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2017, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με  θέματα  ημερήσιας διάταξης :

 1. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2017.
 2. Ψήφιση πίστωσης δαπανών του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.
 3. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

+

1η Συνεδρίαση (έκτακτη) Οικονομικής Επιτροπής 2017

Ημερομηνία: 13/01/2017

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλούμε όπως την 13η Ιανουαρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00΄προσέλθετε για την 1η  (έκτακτη) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2017, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 με  θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2017.
 2. Ψήφιση πίστωσης δαπανών του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.
 3. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.

 

Σημειώνεται ότι η ως άνω συνεδρίαση, συνιστά κατεπείγουσα περίπτωση και η πρόσκληση δύναται να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί και την ημέρα της συνεδριάσεως, γιατί: έχει καταστεί επείγουσα και έκτακτη ανάγκη η έγκριση πραγματοποίησης αρχικών δαπανών του Δήμου.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

+

24η Συνεδρίαση (έκτακτη) Οικονομικής Επιτροπής 2016

Ημερομηνία: 23/12/2016

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλούμε όπως την 23η Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 προσέλθετε για την 24η  συνεδρίαση  Έκτακτη της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2016, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα ημερήσιας διάταξης :

 

 1. Τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2017 και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης σύμφωνα με το αριθμ. 2613/206163 από 20-12-2016 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδος.

 

 

 Σημειώνεται ότι η ως άνω συνεδρίαση, συνιστά κατεπείγουσα περίπτωση και η πρόσκληση δύναται να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί και την ημέρα της συνεδριάσεως, διότι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας με το αριθμ. 2613/206163 από 20-12-2016 έγγραφο της μας γνωστοποιεί ότι αναπέμπει τον προϋπολογισμό του Δήμου οικ. έτους 2017,προκειμένου σύμφωνα με τις διατάξεις της πρ.7 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 να προχωρήσουμε εντός δεκαπέντε (15) ημερών στις απαιτούμενες ενέργειες αναμόρφωσης αυτού καθώς και του Ο.Π.Δ.(εφόσον απαιτείται) οικ. έτους 2017. 

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

  ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

+

23η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2016

Ημερομηνία: 20/12/2016

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλούμε όπως την   20η Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 προσέλθετε για την 23η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2016, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα ημερήσιας διάταξης :

 

 

 1. Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων (Ν.4412/16) γι το έτος 2017.
 2. Συγκρότηση επιτροπής για τη διενέργεια διαγωνισμών προμηθειών, παροχής υπηρεσίας και αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών για το έτος 2017, σύμφωνα με το Ν.4412/2016.
 3. Ψήφιση πίστωσης 400,00€ για τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων.
 4. Έγκριση πρακτικών της επαναληπτικής δημόσιας φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση αποθήκης του Δήμου στην Τ.Κ. Πασχαλίτσας.
 5. Έγκριση πρακτικών της επαναληπτικής δημόσιας φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση αποθήκης του Δήμου στην Τ.Κ. Κέδρου.
 6. Έγκριση πρακτικών της επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών αγροτεμαχίων.
 7. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί άσκησης αίτησης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καρδίτσας προς απόδοση ακινήτων από ρυμοτομική απαλλοτρίωση κατά Ρίζου Πολυχρόνη του Μιχαήλ και κληρονόμοι Ρίζου Δημητρίου (Ρίζου Στέλλα του Δημητρίου, Ρίζος Μιχάλης του Δημητρίου).
 8. Έγκριση πρακτικών της Επιτροπής Διαγωνισμού της Προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια τροφίμων για το Δήμο Σοφάδων και τους φορείς του έτους 2017» , και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων.
 9. Ανάθεση εκτέλεσης του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ  ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΕΔΡΟΥ» , προϋπολογισμού δαπάνης 4.800,00 €.
 10. Ψήφιση πίστωσης 27,60€ για οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων.

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ