Σημαντικα Νεα
 • ...

Οικονομική Επιτροπή

 • Αποφάσεις
 • Ημερήσιες Διατάξεις
+

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 6η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

Ημερομηνία: 09/03/2018 ΑΔΑ: Ω71ΡΩ1Μ-Ζ9Β Αρ. Πρωτοκόλλου: 2967
+

Ψήφιση πίστωσης δαπανών του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

Ημερομηνία: 09/03/2018 ΑΔΑ: Ω8Ω4Ω1Μ-ΤΒΕ Αρ. Πρωτοκόλλου: 2964
+

Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2018.

Ημερομηνία: 09/03/2018 ΑΔΑ: ΩΤΣ3Ω1Μ-Β8Π Αρ. Πρωτοκόλλου: 2962
+

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ενδοδικαστική ή μη συμβιβαστική επίλυση διαφοράς κατ” άρθ. 126 Β΄ του Κ.Π.Δ.

Ημερομηνία: 09/03/2018 ΑΔΑ: 73Ξ9Ω1Μ-57Β Αρ. Πρωτοκόλλου: 2959
+

Συζήτηση και λήψη απόφασης επί τριών (3) θεμάτων ως κατεπείγοντα με τίτλο: α) Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ενδοδικαστική ή μη συμβιβαστική επίλυση διαφοράς κατ” άρθ. 126 Β΄ του Κ.Π.Δ. β)Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2018.γ) Ψήφιση πίστωσης δαπανών του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

Ημερομηνία: 09/03/2018 ΑΔΑ: ΩΧΩ0Ω1Μ-Τ5Ω Αρ. Πρωτοκόλλου: 2955
+

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως εκτέλεσης της προμήθειας «προμήθειας τροφίμων και ειδών παντοπωλείου για το Δήμο Σοφάδων και τους φορείς του, έτους 2018» πρ/σμού δαπάνης 52.730,77 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), εγκρίσεως των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού των όρων διακήρυξης.

Ημερομηνία: 27/02/2018 ΑΔΑ: ΡΩ3ΖΩ1Μ-ΦΑ9 Αρ. Πρωτοκόλλου: 2460
+

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως εκτέλεσης της προμήθειας «προμήθεια ειδών καθαριότητας για το Δήμο Σοφάδων και τους φορείς του, έτους 2018» προ/σμού δαπάνης 52.992,78 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), εγκρίσεως των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού των όρων διακήρυξης

Ημερομηνία: 27/02/2018 ΑΔΑ: 9Γ25Ω1Μ-9Θ7 Αρ. Πρωτοκόλλου: 2461
+

Ψήφιση πίστωσης δαπανών του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

Ημερομηνία: 27/02/2018 ΑΔΑ: 60ΨΗΩ1Μ-30Β Αρ. Πρωτοκόλλου: 2471
+

Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2018.

Ημερομηνία: 27/02/2018 ΑΔΑ: 9ΙΛΣΩ1Μ-ΣΩ1 Αρ. Πρωτοκόλλου: 2466
+

Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας για την εκμίσθωση της δημοτικής έκτασης 1002,30 τ.μ. σε εκτός σχεδίου περιοχής, του οικισμού Θραψιμίου του Δήμου Σοφάδων.

Ημερομηνία: 26/02/2018 ΑΔΑ: 6ΜΑ5Ω1Μ-ΠΤΩ Αρ. Πρωτοκόλλου: 2429
+

Ψήφιση πίστωσης δαπανών του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

Ημερομηνία: 20/02/2018 ΑΔΑ: ΩΚ30Ω1Μ-Φ39 Αρ. Πρωτοκόλλου: 2224
+

Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2018.

Ημερομηνία: 20/02/2018 ΑΔΑ: 6Χ1ΓΩ1Μ-7Ξ2 Αρ. Πρωτοκόλλου: 2219
+

Υποβολή προς το Δημοτικό Συμβούλιο τριμηνιαίας έκθεσης στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση εσόδων και εξόδων του Δήμου Σοφάδων έτους 2017 (Δ΄ Τριμήνου).

Ημερομηνία: 20/02/2018 ΑΔΑ: ΨΝΡΗΩ1Μ-4ΤΔ Αρ. Πρωτοκόλλου: 2215
+

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 5η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

Ημερομηνία: 20/02/2018 ΑΔΑ: Ψ0ΜΦΩ1Μ-ΤΞΞ Αρ. Πρωτοκόλλου: 2212
+

Έγκριση αποδέσμευσης και τροποποίησης της αρ. 19/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τη ψήφιση πίστωση ως προς τον Κ.Α. 10-8111.03.

Ημερομηνία: 20/02/2018 ΑΔΑ: 65ΑΗΩ1Μ-01Ψ Αρ. Πρωτοκόλλου: 2211
+

Έγκριση αποδέσμευσης και τροποποίησης της αρ. 3/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τη ψήφιση πίστωση ως προς τον Κ.Α. 25-8113.01.

Ημερομηνία: 20/02/2018 ΑΔΑ: ΩΖΨΞΩ1Μ-Ι0Σ Αρ. Πρωτοκόλλου: 2210
+

Τροποποίηση της αρ. 18/2018 απόφασης της Ο.Ε., που αφορά το αίτημα πραγματοποίησης δαπάνης του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2018 ως προς τον Κ.Α. 10-8111.03.

Ημερομηνία: 20/02/2018 ΑΔΑ: 7248Ω1Μ-ΗΤ3 Αρ. Πρωτοκόλλου: 2209
+

Τροποποίηση της αρ. 2/2018 απόφασης της Ο.Ε., που αφορά το αίτημα πραγματοποίησης δαπάνης του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2018 ως προς τον Κ.Α. 25-8113.01.

Ημερομηνία: 20/02/2018 ΑΔΑ: ΩΦΥΣΩ1Μ-47Χ Αρ. Πρωτοκόλλου: 2208
+

Αντίκρουση προσφυγής της Παναγιούλας χας Θωμά Αρχοντή στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Λάρισας, και ορισμός δικηγόρου.

Ημερομηνία: 13/02/2018 ΑΔΑ: 63ΗΜΩ1Μ-87Ο Αρ. Πρωτοκόλλου: 1939
+

Έκτακτη σύγκληση της Οικονομικής Επιτροπής

Ημερομηνία: 13/02/2018 ΑΔΑ: 6ΞΙΧΩ1Μ-ΟΓΜ Αρ. Πρωτοκόλλου: 1926
+

14η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2018

Ημερομηνία: 13/3/2018

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Παρακαλούμε όπως την 13η  Μαρτίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 πμ προσέλθετε για την 14η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2018, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2018.
 2. Ψήφιση πίστωσης δαπανών του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.
 3. Έγκριση ή μη του από 09-03-2018 πρακτικού διεξαγωγής ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού εκτέλεσης προμήθειας και αξιολόγησης προσφορών και του από 12-03-2018 πρακτικού αξιολόγησης οικονομικών προσφορών του διαγωνισμού εκτέλεσης της προμήθειας:» ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018″ και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη της προμήθειας.

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

+

13η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2018

Ημερομηνία: 9/3/2018

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Παρακαλούμε όπως την 09η  Μαρτίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 πμ προσέλθετε για την 13η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2018, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 6η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

 

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

+

12η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2018

Ημερομηνία: 27/2/2018

Παρακαλούμε όπως την 27η  Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30 πμ προσέλθετε για την 12η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2018, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2018.
 2. Ψήφιση πίστωσης δαπανών του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.
 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως της προμήθειας «προμήθειας τροφίμων και ειδών παντοπωλείου για το Δήμο Σοφάδων και τους φορείς του, έτους 2018» προϋπολογισμού δαπάνης 52.730,77 € (συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α.), εγκρίσεως των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού των όρων διακήρυξης.
 4. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως της προμήθειας «προμήθειας ειδών καθαριότητας για το Δήμο Σοφάδων και τους φορείς του, έτους 2018», προϋπολογισμού δαπάνης 52992,78 € (συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α.), εγκρίσεως των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού των όρων διακήρυξης.

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

+

10η Συνεδρίαση (έκτακτη) Οικονομικής Επιτροπής 2018

Ημερομηνία: 13/2/2018

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Παρακαλούμε όπως την 13η  Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00 πμ προσέλθετε για την 10η (έκτακτη) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2018, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Αντίκρουση προσφυγής της Παναγιούλας χας Θωμά Αρχοντή στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Λάρισας, και ορισμός δικηγόρου.

 

 

Σημειώνεται ότι η ως άνω συνεδρίαση, συνιστά κατεπείγουσα περίπτωση και η πρόσκληση δύναται να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί και την ημέρα της συνεδριάσεως, διότι υπάρχει καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης της προσφυγής στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Λάρισας, η οποία είναι η 15η   Φεβρουαρίου και ως τότε δεν επίκειται άλλη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

+

9η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2018

Ημερομηνία: 7/2/2018

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Παρακαλούμε όπως την 7η  Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 πμ προσέλθετε για την 9η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2018, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2018.
 2. Ψήφιση πίστωσης δαπανών του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

+

8η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2018

Ημερομηνία: 6/2/2018

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Παρακαλούμε όπως την 6η  Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 πμ προσέλθετε για την 8η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2018, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Τροποποίηση της αρ. 26/2018 απόφασης της Ο.Ε., που αφορά το αίτημα πραγματοποίησης δαπάνης του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2018 ως προς τους Κ.Α. 00-8111.00, 00-8115.00, 10-8117.01, 70-8115.00.
 2. Έγκριση αποδέσμευσης και τροποποίηση της αρ. 27/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τη ψήφιση πίστωση ως προς τους Κ.Α. 00-8111.00, 00-8115.00, 10-8117.01, 70-8115.00.
 3. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 4η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.
 4. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για διαγραφή οφειλών κατά του Δήμου μας λόγω παραγραφής τους.
 5. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τη παραίτηση τόκων από την αρ. 232/2017 διαταγή πληρωμής.

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

+

7η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2018

Ημερομηνία: 2/2/2018

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Παρακαλούμε όπως την 2η  Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00 μμ προσέλθετε για την 7η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2018, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με  θέματα  ημερήσιας διάταξης :

 1. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2018.
 2. Ψήφιση πίστωσης δαπανών του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.
 3. Περί εγκρίσεως των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού των όρων της διακήρυξης του ανοικτού διεθνή διαγωνισμού της προμήθειας: Προμήθεια καυσίμων έτους 2018 , ενδεικτικού προϋπολογισμού 407.941,42€ και στον καθορισμό των όρων διακήρυξης του ανοικτού διαγωνισμού.

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

+

6η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2018

Ημερομηνία: 2/2/2018

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Παρακαλούμε όπως την 2η  Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 πμ προσέλθετε για την 6η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2018, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με  θέματα  ημερήσιας διάταξης :

 1. Τροποποίηση της αρ.7/2018 απόφασης της Ο.Ε., που αφορά το αίτημα πραγματοποίησης δαπάνης του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2018 ως προς τους Κ.Α. 35-6162.00.
 2. Έγκριση αποδέσμευσης και τροποποίηση της αρ. 8/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τη ψήφιση πίστωση ως προς τους Κ.Α. 35-6162.00.
 3. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 3η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.
 4. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 4η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

+

5η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2018

Ημερομηνία: 30/1/2018

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Παρακαλούμε όπως την 30η Ιανουαρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 πμ προσέλθετε για την 5η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2018, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με  θέματα  ημερήσιας διάταξης :

 1. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2018.
 2. Ψήφιση πίστωσης δαπανών του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.
 3. Καθορισμός των όρων διακήρυξης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ»,(Α.Μ.9/2017) προϋπολογισμού δαπάνης 57.986,63€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.
 4. Καθορισμός όρων διενέργειας πλειοδοτικής φανερής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης 4,0τ.μ., για κατασκευή κολόνας ηλεκτροδότησης για αρδευτικούς σκοπούς στον αγρό 606 στην Τ.Κ Καρποχωρίου του Δήμου Σοφάδων.

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

+

4η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2018

Ημερομηνία: 25/1/2018

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Παρακαλούμε όπως την 25η Ιανουαρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 πμ προσέλθετε για την 4η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2018, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με  θέματα  ημερήσιας διάταξης :

 1. Τροποποίηση της αρ.2/2018 απόφασης της Ο.Ε., που αφορά το αίτημα πραγματοποίησης δαπάνης του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2018 ως προς τους Κ.Α. 64-7322.02 και 64-7322.05.
 2. Έγκριση αποδέσμευσης και τροποποίηση της αρ. 3/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τη ψήφιση πίστωση ως προς τους Κ.Α. 64-7322.02 και 64-7322.05.
 3. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 2η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.
 4. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2018.
 5. Ψήφιση πίστωσης δαπανών του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

+

2η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2018

Ημερομηνία: 16/1/2018

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλούμε όπως την 16η Ιανουαρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 πμ προσέλθετε για την 2η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2018, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με  θέματα  ημερήσιας διάταξης :

 1. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2018.
 2. Ψήφιση πίστωσης δαπανών του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.
 3. Ορισμός δικηγόρου για αντίκρουση αγωγής αδικοπραξίας ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λάρισας.
 4. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί προς επίκλησης του Δήμου Σοφάδων.

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

+

1η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2018

Ημερομηνία: 8/1/2018

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Παρακαλούμε όπως την 8η Ιανουαρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 πμ προσέλθετε για την 1η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2018, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με  θέματα  ημερήσιας διάταξης :

 1. Έγκριση ακύρωσης χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής έτους 2017.
 2. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών συνεχιζόμενων υποχρεώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2018.
 3. Ψήφιση πίστωσης δαπανών συνεχιζόμενων υποχρεώσεων του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.
 4. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών σταθερών και διαρκών αναγκών του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2018.
 5. Ψήφιση πίστωσης δαπανών σταθερών και διαρκών αναγκών του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.
 6. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 1η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

+

33η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2017

Ημερομηνία: 29/12/2017

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Παρακαλούμε όπως την 29η Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 πμ προσέλθετε για την 33η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2017, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα ημερήσιας διάταξης :

 

 1. Ανατροπή αναλήψεων υποχρέωσης οικονομικού έτους 2017.

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

+

32η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2017

Ημερομηνία: 28/12/2017

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Παρακαλούμε όπως την 28η Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 πμ προσέλθετε για την 32η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2017, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα ημερήσιας διάταξης :

 

 

 1. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της υπ. αριθμ.19/2017 μελέτης προμήθειας Δήμου Σοφάδων με τίτλο: «Προμήθεια – Εγκατάσταση Φωτιστικών Σωμάτων τύπου Led και Προμήθεια Λαμπτήρων τύπου Led εξοικονόμησης ενέργειας στο Δημοτικό Φωτισμό», καθορισμός και έγκριση των όρων της διακήρυξης του ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τη διεξαγωγή της ανωτέρω προμήθειας και διάθεση πίστωσης.

 

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

+

31η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2017

Ημερομηνία: 27/12/2017

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Παρακαλούμε όπως την 27η Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 πμ προσέλθετε για την 31η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2017, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα ημερήσιας διάταξης :

 1. Συγκρότηση επιτροπής για τη διενέργεια διαγωνισμών έργων έτους 2018.
 2. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης.
 3. Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την ενδοδικαστική ή μη συμβιβαστική επίλυση σε συμβούλιο της διαφοράς από αγωγή με αρ. κατάθεσης ΑΓ66/28-9-2017 της Ε.Ε. «Β. & ΣΤ. ΚΑΡΑΛΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ κατά του ΟΤΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ».
 4. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ενδοδικαστική ή μη συμβιβαστική επίλυση σε συμβούλιο της διαφοράς από αγωγή με αρ. κατάθεσης ΑΓ83/16-11-2017 της Ε.Ε. «Β. & ΣΤ. ΚΑΡΑΛΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. κατά του ΟΤΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ», και ορισμός εκπροσώπου.
 5. Παράταση συμβάσεων προμηθειών γάλακτος και τροφίμων παιδικών σταθμών Δήμου Σοφάδων μέχρι 28-2-2018.

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

+

30η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2017

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Παρακαλούμε όπως την 20η Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 πμ προσέλθετε για την 30η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2017, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα ημερήσιας διάταξης :

 1. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2017.
 2. Ψήφιση πίστωσης δαπανών του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.
 3. Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων για το έτος 2018, σύμφωνα με το Ν. 4412/2016.
 4. Συγκρότηση επιτροπής για τη διενέργεια διαγωνισμών προμηθειών, παροχής υπηρεσίας και αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών για το έτος 2018, σύμφωνα με το Ν. 4412/2016.
 5. Καθορισμός όρων της δημοπρασίας περί μίσθωσης ακινήτου για η δημιουργία πολιτιστικού πολυχώρου στη Δ.Ε. Σοφάδων.

 

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

+

29η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2017

Ημερομηνία: 12/12/2017

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλούμε όπως την 12η Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 πμ προσέλθετε για την 29η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2017, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα ημερήσιας διάταξης :

 1. Τροποποίηση της αρ. 2/2017 απόφασης της Ο.Ε., που αφορά το αίτημα πραγματοποίησης δαπάνης του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2017 ως προς τους Κ.Α. 25-6041.00 και 25-6054.00.
 2. Έγκριση αποδέσμευσης και τροποποίησης της αρ. 3/2017 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τη ψήφιση πίστωση ως προς τους Κ.Α. 25-6041.00 και 25-6054.00.
 3. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2017.
 4. Ψήφιση πίστωσης δαπανών του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.
 5. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 20η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.
 6. Καθορισμός όρων διενέργειας πλειοδοτικής φανερής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης ενός στρέμματος περίπου με χρήση ποιμνιοστασίου σε εκτός σχεδίου στην Τ.Κ. Θραψιμίου.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

+

28η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2017

Ημερομηνία: 5/12/2017

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Παρακαλούμε όπως την 05η Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 πμ προσέλθετε για την 28η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2017, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με  θέματα  ημερήσιας διάταξης :

 1. Τροποποίηση της αρ. 153/2017 απόφασης της Ο.Ε., που αφορά το αίτημα πραγματοποίησης δαπάνης του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2017 ως προς τον Κ.Α. 00-6073.00.
 2. Έγκριση αποδέσμευσης και τροποποίησης της αρ. 154/2017 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τη ψήφιση πίστωση ως προς τον Κ.Α. 00-6073.00.
 3. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2017.
 4. Ψήφιση πίστωσης δαπανών του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.
 5. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 19η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

+

27η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2017

Ημερομηνία: 28/11/2017

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Παρακαλούμε όπως την 28η Νοεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 πμ προσέλθετε για την 27η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2017, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με  θέματα  ημερήσιας διάταξης :

 1. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2017.
 2. Ψήφιση πίστωσης δαπανών του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.
 3. Τροποποίηση των αρ. 2/2017 & 14/2017 αποφάσεων της Ο.Ε., που αφορά το αίτημα πραγματοποίησης δαπάνης του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2017 ως προς τον Κ.Α. 70-8115.03.
 4. Έγκριση αποδέσμευσης και τροποποίησης των αρ. 3/2017 & 15/2017 αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τη ψήφιση πίστωση ως προς τον Κ.Α. 70-8115.03.
 5. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 18η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.
 6. Έγκριση των αρ. 1101/2017 & 1102/2017 αποφάσεων Δημάρχου, που αφορούν στην απευθείας ανάθεση εργασιών αντιπλημμυρικής προστασίας.
 7. Έγκριση πρακτικών της επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών αγροτεμαχίων.
 8. Καθορισμός όρων της δημοπρασίας περί μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση των διοικητικών υπηρεσιών του ΚΕΠ της Δ.Ε Σοφάδων.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

+

26η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2017

Ημερομηνία: 14/11/2017

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Παρακαλούμε όπως την 14η Νοεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 πμ προσέλθετε για την 26η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2017, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με  θέματα  ημερήσιας διάταξης :

 1. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2017.
 2. Ψήφιση πίστωσης δαπανών του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.
 3. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 17η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.
 4. Περί αποδοχής κληροδοτήματος Αλεξίου Γεωργίου του Δημητρίου στην Τ.Κ Ρεντίνας.
 5. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί παραίτησης τόκων.
 6. Προέγκριση οικονομικών καταστάσεων έτους 2016 του Δήμου Σοφάδων.

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ