Σημαντικα Νεα
 • ...

Οικονομική Επιτροπή

 • Αποφάσεις
 • Ημερήσιες Διατάξεις
+

Ψήφιση πίστωσης δαπανών του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

Ημερομηνία: 16/01/2018 ΑΔΑ: 63ΝΣΩ1Μ-Γ09 Αρ. Πρωτοκόλλου: 775
+

Συζήτηση και λήψη απόφασης επί προς επίκλησης του Δήμου Σοφάδων.

Ημερομηνία: 16/01/2018 ΑΔΑ: 7523Ω1Μ-ΦΨΗ Αρ. Πρωτοκόλλου: 780
+

Ορισμός δικηγόρου για αντίκρουση αγωγής αδικοπραξίας ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λάρισας.

Ημερομηνία: 16/01/2018 ΑΔΑ: 7ΥΗ8Ω1Μ-ΓΕΝ Αρ. Πρωτοκόλλου: 776
+

Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2018.

Ημερομηνία: 16/01/2018 ΑΔΑ: ΩΧΡ6Ω1Μ-710 Αρ. Πρωτοκόλλου: 772
+

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 1η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

Ημερομηνία: 11/01/2018 ΑΔΑ: ΨΦΞΨΩ1Μ-ΑΝΓ Αρ. Πρωτοκόλλου: 538
+

Χορήγηση άδειας για παράταση μουσικής και μουσικών οργάνων για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ – ΑΝΑΨΥΧΗΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ -ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ», στην ΤΚ. Καππαδοκικού, ιδιοκτησίας του Μανασή Χρήστο του Κωνσταντίνου, για το έτος 2018.

Ημερομηνία: 10/01/2018 ΑΔΑ: 7Σ1ΙΩ1Μ-4ΥΛ Αρ. Πρωτοκόλλου: 459
+

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 1η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

Ημερομηνία: 10/01/2018 ΑΔΑ: 73ΦΤΩ1Μ-Φ9Κ Αρ. Πρωτοκόλλου: 425
+

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 1η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

Ημερομηνία: 09/01/2018 ΑΔΑ: 7ΜΘΧΩ1Μ-Γ0Σ Αρ. Πρωτοκόλλου: 425
+

Ψήφιση πίστωσης δαπανών σταθερών και διαρκών αναγκών του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

Ημερομηνία: 08/01/2018 ΑΔΑ: ΨΟΙΘΩ1Μ-ΚΤΝ Αρ. Πρωτοκόλλου: 359
+

Ψήφιση πίστωσης δαπανών συνεχιζόμενων υποχρεώσεων του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

Ημερομηνία: 08/01/2018 ΑΔΑ: ΩΩΖΑΩ1Μ-ΨΞ1 Αρ. Πρωτοκόλλου: 358
+

Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών σταθερών και διαρκών αναγκών του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2018.

Ημερομηνία: 08/01/2018 ΑΔΑ: ΨΡΓΙΩ1Μ-ΜΡΣ Αρ. Πρωτοκόλλου: 352
+

Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών συνεχιζόμενων υποχρεώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2018.

Ημερομηνία: 08/01/2018 ΑΔΑ: ΩΗ0ΧΩ1Μ-ΘΣΜ Αρ. Πρωτοκόλλου: 349
+

Έγκριση ακύρωσης χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής έτους 2017.

Ημερομηνία: 08/01/2018 ΑΔΑ: ΩΒΞΑΩ1Μ-Α07 Αρ. Πρωτοκόλλου: 326
+

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της υπ. αριθμ.19/2017 μελέτης προμήθειας Δήμου Σοφάδων με τίτλο: «Προμήθεια – Εγκατάσταση Φωτιστικών Σωμάτων τύπου Led και Προμήθεια Λαμπτήρων τύπου Led εξοικονόμησης ενέργειας στο Δημοτικό Φωτισμό», καθορισμός και έγκριση των όρων της διακήρυξης του ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τη διεξαγωγή της ανωτέρω προμήθειας και διάθεση πίστωσης.

Ημερομηνία: 28/12/2017 ΑΔΑ: 720ΡΩ1Μ-ΓΓΔ Αρ. Πρωτοκόλλου: 24372
+

Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την ενδοδικαστική ή μη συμβιβαστική επίλυση σε συμβούλιο της διαφοράς από αγωγή με αρ. κατάθεσης ΑΓ66/28-9-2017 της Ε.Ε. «Β. & ΣΤ. ΚΑΡΑΛΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ κατά του ΟΤΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ».

Ημερομηνία: 27/12/2017 ΑΔΑ: 7Ν90Ω1Μ-ΓΝΣ Αρ. Πρωτοκόλλου: 24300
+

Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης.

Ημερομηνία: 27/12/2017 ΑΔΑ: Ψ43ΠΩ1Μ-6ΚΠ Αρ. Πρωτοκόλλου: 24297
+

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ενδοδικαστική ή μη συμβιβαστική επίλυση σε συμβούλιο της διαφοράς από αγωγή με αρ. κατάθεσης ΑΓ83/16-11-2017 της Ε.Ε. «Β. & ΣΤ. ΚΑΡΑΛΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. κατά του ΟΤΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ», και ορισμός εκπροσώπου.

Ημερομηνία: 27/12/2017 ΑΔΑ: 6ΩΕΒΩ1Μ-9Θ0 Αρ. Πρωτοκόλλου: 24292
+

Παράταση συμβάσεων προμηθειών γάλακτος και τροφίμων παιδικών σταθμών Δήμου Σοφάδων μέχρι 28-2-2018.

Ημερομηνία: 27/12/2017 ΑΔΑ: ΩΙΡΩΩ1Μ-Ω2Β Αρ. Πρωτοκόλλου: 24295
+

Συγκρότηση επιτροπής για τη διενέργεια διαγωνισμών έργων έτους 2018.

Ημερομηνία: 27/12/2017 ΑΔΑ: 7ΓΚΣΩ1Μ-Η6Ν Αρ. Πρωτοκόλλου: 24242
+

Καθορισμός όρων της δημοπρασίας περί μίσθωσης ακινήτου για η δημιουργία πολιτιστικού πολυχώρου στη Δ.Ε. Σοφάδων.

Ημερομηνία: 27/12/2017 ΑΔΑ: 6ΓΜΧΩ1Μ-ΞΦΝ Αρ. Πρωτοκόλλου: 24217
+

2η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2018

Ημερομηνία: 16/1/2018

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλούμε όπως την 16η Ιανουαρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 πμ προσέλθετε για την 2η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2018, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με  θέματα  ημερήσιας διάταξης :

 1. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2018.
 2. Ψήφιση πίστωσης δαπανών του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.
 3. Ορισμός δικηγόρου για αντίκρουση αγωγής αδικοπραξίας ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λάρισας.
 4. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί προς επίκλησης του Δήμου Σοφάδων.

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

+

1η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2018

Ημερομηνία: 8/1/2018

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Παρακαλούμε όπως την 8η Ιανουαρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 πμ προσέλθετε για την 1η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2018, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με  θέματα  ημερήσιας διάταξης :

 1. Έγκριση ακύρωσης χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής έτους 2017.
 2. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών συνεχιζόμενων υποχρεώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2018.
 3. Ψήφιση πίστωσης δαπανών συνεχιζόμενων υποχρεώσεων του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.
 4. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών σταθερών και διαρκών αναγκών του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2018.
 5. Ψήφιση πίστωσης δαπανών σταθερών και διαρκών αναγκών του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.
 6. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 1η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

+

33η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2017

Ημερομηνία: 29/12/2017

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Παρακαλούμε όπως την 29η Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 πμ προσέλθετε για την 33η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2017, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα ημερήσιας διάταξης :

 

 1. Ανατροπή αναλήψεων υποχρέωσης οικονομικού έτους 2017.

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

+

32η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2017

Ημερομηνία: 28/12/2017

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Παρακαλούμε όπως την 28η Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 πμ προσέλθετε για την 32η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2017, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα ημερήσιας διάταξης :

 

 

 1. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της υπ. αριθμ.19/2017 μελέτης προμήθειας Δήμου Σοφάδων με τίτλο: «Προμήθεια – Εγκατάσταση Φωτιστικών Σωμάτων τύπου Led και Προμήθεια Λαμπτήρων τύπου Led εξοικονόμησης ενέργειας στο Δημοτικό Φωτισμό», καθορισμός και έγκριση των όρων της διακήρυξης του ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τη διεξαγωγή της ανωτέρω προμήθειας και διάθεση πίστωσης.

 

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

+

31η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2017

Ημερομηνία: 27/12/2017

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Παρακαλούμε όπως την 27η Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 πμ προσέλθετε για την 31η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2017, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα ημερήσιας διάταξης :

 1. Συγκρότηση επιτροπής για τη διενέργεια διαγωνισμών έργων έτους 2018.
 2. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης.
 3. Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την ενδοδικαστική ή μη συμβιβαστική επίλυση σε συμβούλιο της διαφοράς από αγωγή με αρ. κατάθεσης ΑΓ66/28-9-2017 της Ε.Ε. «Β. & ΣΤ. ΚΑΡΑΛΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ κατά του ΟΤΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ».
 4. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ενδοδικαστική ή μη συμβιβαστική επίλυση σε συμβούλιο της διαφοράς από αγωγή με αρ. κατάθεσης ΑΓ83/16-11-2017 της Ε.Ε. «Β. & ΣΤ. ΚΑΡΑΛΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. κατά του ΟΤΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ», και ορισμός εκπροσώπου.
 5. Παράταση συμβάσεων προμηθειών γάλακτος και τροφίμων παιδικών σταθμών Δήμου Σοφάδων μέχρι 28-2-2018.

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

+

30η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2017

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Παρακαλούμε όπως την 20η Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 πμ προσέλθετε για την 30η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2017, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα ημερήσιας διάταξης :

 1. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2017.
 2. Ψήφιση πίστωσης δαπανών του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.
 3. Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων για το έτος 2018, σύμφωνα με το Ν. 4412/2016.
 4. Συγκρότηση επιτροπής για τη διενέργεια διαγωνισμών προμηθειών, παροχής υπηρεσίας και αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών για το έτος 2018, σύμφωνα με το Ν. 4412/2016.
 5. Καθορισμός όρων της δημοπρασίας περί μίσθωσης ακινήτου για η δημιουργία πολιτιστικού πολυχώρου στη Δ.Ε. Σοφάδων.

 

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

+

29η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2017

Ημερομηνία: 12/12/2017

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλούμε όπως την 12η Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 πμ προσέλθετε για την 29η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2017, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα ημερήσιας διάταξης :

 1. Τροποποίηση της αρ. 2/2017 απόφασης της Ο.Ε., που αφορά το αίτημα πραγματοποίησης δαπάνης του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2017 ως προς τους Κ.Α. 25-6041.00 και 25-6054.00.
 2. Έγκριση αποδέσμευσης και τροποποίησης της αρ. 3/2017 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τη ψήφιση πίστωση ως προς τους Κ.Α. 25-6041.00 και 25-6054.00.
 3. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2017.
 4. Ψήφιση πίστωσης δαπανών του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.
 5. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 20η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.
 6. Καθορισμός όρων διενέργειας πλειοδοτικής φανερής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης ενός στρέμματος περίπου με χρήση ποιμνιοστασίου σε εκτός σχεδίου στην Τ.Κ. Θραψιμίου.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

+

28η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2017

Ημερομηνία: 5/12/2017

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Παρακαλούμε όπως την 05η Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 πμ προσέλθετε για την 28η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2017, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με  θέματα  ημερήσιας διάταξης :

 1. Τροποποίηση της αρ. 153/2017 απόφασης της Ο.Ε., που αφορά το αίτημα πραγματοποίησης δαπάνης του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2017 ως προς τον Κ.Α. 00-6073.00.
 2. Έγκριση αποδέσμευσης και τροποποίησης της αρ. 154/2017 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τη ψήφιση πίστωση ως προς τον Κ.Α. 00-6073.00.
 3. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2017.
 4. Ψήφιση πίστωσης δαπανών του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.
 5. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 19η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

+

27η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2017

Ημερομηνία: 28/11/2017

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Παρακαλούμε όπως την 28η Νοεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 πμ προσέλθετε για την 27η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2017, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με  θέματα  ημερήσιας διάταξης :

 1. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2017.
 2. Ψήφιση πίστωσης δαπανών του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.
 3. Τροποποίηση των αρ. 2/2017 & 14/2017 αποφάσεων της Ο.Ε., που αφορά το αίτημα πραγματοποίησης δαπάνης του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2017 ως προς τον Κ.Α. 70-8115.03.
 4. Έγκριση αποδέσμευσης και τροποποίησης των αρ. 3/2017 & 15/2017 αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τη ψήφιση πίστωση ως προς τον Κ.Α. 70-8115.03.
 5. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 18η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.
 6. Έγκριση των αρ. 1101/2017 & 1102/2017 αποφάσεων Δημάρχου, που αφορούν στην απευθείας ανάθεση εργασιών αντιπλημμυρικής προστασίας.
 7. Έγκριση πρακτικών της επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών αγροτεμαχίων.
 8. Καθορισμός όρων της δημοπρασίας περί μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση των διοικητικών υπηρεσιών του ΚΕΠ της Δ.Ε Σοφάδων.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

+

26η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2017

Ημερομηνία: 14/11/2017

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Παρακαλούμε όπως την 14η Νοεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 πμ προσέλθετε για την 26η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2017, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με  θέματα  ημερήσιας διάταξης :

 1. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2017.
 2. Ψήφιση πίστωσης δαπανών του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.
 3. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 17η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.
 4. Περί αποδοχής κληροδοτήματος Αλεξίου Γεωργίου του Δημητρίου στην Τ.Κ Ρεντίνας.
 5. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί παραίτησης τόκων.
 6. Προέγκριση οικονομικών καταστάσεων έτους 2016 του Δήμου Σοφάδων.

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

+

25η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2017

Ημερομηνία: 25/10/2017

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Παρακαλούμε όπως την 25η Οκτωβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 πμ προσέλθετε για την 25η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2017, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με  θέματα  ημερήσιας διάταξης :

 

 

 1. Περί σύνταξης του σχεδίου του προϋπολογισμού έτους 2018.

 

 

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

+

24η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2017

Ημερομηνία: 24/10/2017

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλούμε όπως την 24η Οκτωβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 πμ προσέλθετε για την 24η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2017, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με  θέματα  ημερήσιας διάταξης :

 1. Τροποποίηση της αριθ.5/2017 απόφασης της Ο.Ε, που αφορά το αίτημα πραγματοποίησης δαπανών του προϋπολογισμού του Δήμο Σοφάδων οικονομικού έτους 2017 ως προς τον Κ.Α. 10-6263.03.
 2. Έγκριση αποδέσμευσης και τροποποίησης της αριθ. 6/2017 αποφάσεων της Ο.Ε, που αφορά τη ψήφιση πίστωσης ως προς τον Κ.Α. 10-6263.03.
 3. Τροποποίηση της αριθ. 42/2017 απόφασης της Ο.Ε, που αφορά το αίτημα πραγματοποίησης δαπανών του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2017 ως προς τον Κ.Α. 30-6233.00.
 4. Έγκριση αποδέσμευσης και τροποποίησης της αριθ.43/2017 αποφάσεων της Ο.Ε, που αφορά τη ψήφιση πίστωσης ως προς τον Κ.Α. 30-6233.00.
 5. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2017.
 6. Ψήφιση πίστωσης δαπανών του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.
 7. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 16η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.
 8. Συμπλήρωση της αριθ.194/2015 απόφαση της Ο.Ε, που αφορά των καθορισμό αξίας ακινήτων για την επιβολή ΤΑΠ και επανακαθορισμός των ήδη λειτουργούντων.
 9. Υποβολή προς το Δημοτικό Συμβούλιο Τριμηνιαίας έκθεσης στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση εσόδων του Δήμου Σοφάδων έτους 2017 (Γ” Τριμήνου).
 10. Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών αγροτεμαχίων.

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

+

23η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2017

Ημερομηνία: 10/10/2017
        

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ

TMHMA ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ταχ.Δ/νση    :   Κιερίου 49

Τ. Κ.              :   43 300-Σοφάδες

Πληροφορίες :   Τσίπρα Παρασκευή

Τηλ.           :   2443 3 53215

Fax               :   2443 3 53263

Ε-mail          :   ptsipra@sofades.gr

URL : www.sofades.gr

 

 

 

 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Παρακαλούμε όπως την 10η Οκτωβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 πμ προσέλθετε για την 23η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2017, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με  θέματα  ημερήσιας διάταξης :

 1. Τροποποίηση της αριθ. 2/2017 απόφασης της Ο.Ε, που αφορά το αίτημα πραγματοποίησης δαπανών του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2017 ως προς τους Κ.Α. 35-6162.00, 30-6011.00, 10-6051.00, 70-6021.00 και 10-6021.00.
 2. Έγκριση αποδέσμευσης και τροποποίησης της αριθ. 3/2017 αποφάσεων της Ο.Ε, που αφορά τη ψήφιση πίστωσης ως προς τους Κ.Α. 35-6162.00, 30-6011.00, 10-6051.00, 70-6021.00 και 10-6021.00.
 3. Τροποποίηση της αριθ. 14/2017 απόφασης της Ο.Ε, που αφορά το αίτημα πραγματοποίησης δαπανών του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2017 ως προς τον Κ.Α. 20-8122.01.
 4. Έγκριση αποδέσμευσης και τροποποίησης της αριθ. 15/2017 αποφάσεων της Ο.Ε, που αφορά τη ψήφιση πίστωσης ως προς τον Κ.Α.20-8122.01.
 5. Τροποποίηση της αριθ. 58/2017 απόφασης της Ο.Ε, που αφορά το αίτημα πραγματοποίησης δαπανών του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2017 ως προς τον Κ.Α. 30-6051.00.
 6. Έγκριση αποδέσμευσης και τροποποίησης της αριθ. 59/2017 αποφάσεων της Ο.Ε, που αφορά τη ψήφιση πίστωσης ως προς τον Κ.Α. 30-6051.00.
 7. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 15ηαναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.
 8. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί άσκησης ένδικων μέσων ή μη για την αγωγή (καταβολής εργολαβικού ανταλλάγματος) ενώπιον του τριμελούς Διοικητικού εφετείου Λάρισας.
 9. Ρύθμιση οφειλών προς Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού σύμφωνα με το άρθρο 52 του Ν. 4483/2017.
 10. Ανάθεση εκτέλεσης του έργου : «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Κ.Χ. Τ.Κ. ΠΑΣΧΑΛΙΤΣΑΣ, προϋπολογισμού δαπάνης 7.200,00€ με ΦΠΑ.
 11. Ανάθεση εκτέλεσης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ 28ης     ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ», προϋπολογισμού δαπάνης 7.200,00€ με ΦΠΑ.
 12. Ανάθεση εκτέλεσης του έργου: «ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Κ.Χ. Τ.Κ. ΕΡΜΗΤΣΙΟΥ», προϋπολογισμού δαπάνης 6.000,00€ με ΦΠΑ.
 13. Ανάθεση εκτέλεσης του έργου: «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Κ.Χ. Τ.Κ. ΚΥΨΕΛΗΣ», προϋπολογισμού δαπάνης 6.000,00€ με ΦΠΑ.
 14. Ανάθεση εκτέλεσης του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Κ.Χ. Τ.Κ. ΑΝΑΒΡΑΣ «, προϋπολογισμού δαπάνης 5.000,00€ με ΦΠΑ.
 15. Ανάθεση εκτέλεσης του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε ΡΕΝΤΙΝΑΣ», προϋπολογισμού δαπάνης 7.200,00€ με ΦΠΑ.
 16. Ανάθεση εκτέλεσης του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΝΩ ΚΤΙΜΕΝΗΣ», προϋπολογισμού δαπάνης 7.250,00€ με ΦΠΑ.
 17. Ανάθεση εκτέλεσης του έργου:» KΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΜΕΝΕΛΑΪΔΑΣ», προϋπολογισμού δαπάνης 7.250,00€ με ΦΠΑ.
 18. Περί εγκρίσεως του πρακτικού ΙΙ του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Ε ΑΡΝΗΣ», προϋπολογισμού δαπάνης 350.000,00€ με ΦΠΑ.
 19. Περί εγκρίσεως του πρακτικού ΙΙ του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Δ.Ε. ΜΕΝΕΛΑΙΔΑΣ», προϋπολογισμού δαπάνης 65.000,00 € με ΦΠΑ.
 20. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων    οικονομικού έτους 2017.
 21. Ψήφιση πίστωσης δαπανών του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

 

Π Ι Ν Α Κ Α Σ  Α Π Ο Δ Ε Κ Τ Ω Ν

 

ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ

ΣΚΡΕΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΚΟΝΤΟΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΟΥΛΠΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

ΦΑΛΟΥΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

+

21η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2017

Ημερομηνία: 19/09/2017

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Παρακαλούμε όπως την 19η Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 πμ προσέλθετε για την 21η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2017, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με  θέματα  ημερήσιας διάταξης :

 1. Τροποποίηση της αριθ. 58/2017 απόφασης της Ο.Ε, που αφορά το αίτημα πραγματοποίησης δαπανών του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2017 ως προς τον Κ.Α. 00-8114.00.
 2. Έγκριση αποδέσμευσης και τροποποίησης της αριθ. 59/2017 αποφάσεων της Ο.Ε, που αφορά τη ψήφιση πίστωσης ως προς τον Κ.Α. 00-8114.00.
 3. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 14η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.
 4. Αποδέσμευση υπολόγου του έργου : «Συμπλήρωση ΦΟΠ στην Τ.Κ. Ανάβρας πλησίον της οικίας του Αλεξίου Λάμπρου», μετά την ολοκλήρωση του.
 5. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τα απαιτούμενα συμπληρωματικά στοιχεία που αφορούν τον έλεγχο νομιμότητας της αρ. 128/2017 απόφασης της Ο.Ε. του Δήμου Σοφάδων

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

+

20η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2017

Ημερομηνία: 12/09/2017

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Παρακαλούμε όπως την 12η Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 πμ προσέλθετε για την 20η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2017, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με  θέματα  ημερήσιας διάταξης :

 1. Τροποποίηση των αριθ. 25, & 78/2017 αποφάσεων της Ο.Ε, που αφορά τα αιτήματα πραγματοποίησης δαπανών του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2017 ως προς τον Κ.Α. 00-6073.00.
 2. Έγκριση αποδέσμευσης και τροποποίησης των αριθ. 26, & 79/2017 αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την ψήφιση πίστωση ως προς τον Κ.Α. 00-6073.00.
 3. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2017.
 4. Ψήφιση πίστωσης δαπανών του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.
 5. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 13η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.
 6. Συζήτηση και λήψη περί παράτασης του έργου : «Συμπλήρωση ΦΟΠ στην  Τ.Κ. Ανάβρας πλησίον της οικίας του Αλεξίου Λάμπρου», λόγω μη ολοκλήρωσης του.
 7. Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας για την εκμίσθωση της δημοτικής έκτασης 2 στρεμ. σε εκτός σχεδίου περιοχής, του οικισμού Ματαράγκας του Δήμου Σοφάδων.
 8. Περί εγκρίσεως του πρακτικού I του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Δ.Ε. ΜΕΝΕΛΑΪΔΑΣ», προϋπολογισμού δαπάνης 65.000,00 € με ΦΠΑ.

 

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

+

19η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2017

Ημερομηνία: 29/08/2017

Παρακαλούμε όπως την 29η Αυγούστου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 πμ προσέλθετε για την 19η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2017, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με  θέματα  ημερήσιας διάταξης :

 1. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2017.
 2. Ψήφιση πίστωσης δαπανών του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.
 3. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 12η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.
 4. Διαβίβαση πρακτικού Ι διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Αμμοχαλικόστρωση Αγροτικών δρόμων Δ.Ε. Αρνης», προϋπολογισμού δαπάνης 350.000,00€ με ΦΠΑ.
 5. Καθορισμός όρων διενέργειας δημόσιας φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών αγροτεμαχίων.
 6. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αρ. κλήσης ΚΛ673/13-07-2017 που αφορά την έφεση που άσκησαν οι : ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ και λοιποί συνολικά τριάντα δύο (32) κατά ΟΤΑ «ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ» και κατά της απόφασης 97 (24/4/2013) του ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ (Τριμελές).
 7. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αρ. κλήσης ΚΛ678/13-07-2017 που αφορά την έφεση που άσκησαν οι : ΚΟΥΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ και ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ κατά ΟΤΑ «ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ» και κατά της απόφασης 84 (12/04/2013) / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ (Τριμελές).
 8. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αρ. κλήσης ΚΛ649/12-07-2017 που αφορά την έφεση που άσκησαν οι : ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ και λοιποί οκτώ (8) κατά ΟΤΑ «ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ» και κατά της απόφασης 204 (05/07/2013) / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ (Τριμελές).
 9. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά την αρ. 191/2017 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Λάρισας (ΟΡΑΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.).
 10. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση του κ. Κόκκινου Γεώργιου του Νικολάου την οποία κατέθεσε ενώπιον του Ειρηνοδικείου Καρδίτσας.

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

 

+

18η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2017

Ημερομηνία: 11/08/2017

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Παρακαλούμε όπως την 11η Αυγούστου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 πμ προσέλθετε για την 18η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2017, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με  θέματα  ημερήσιας διάταξης :

 1. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2017.
 2. Ψήφιση πίστωσης δαπανών του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.
 3. “Εγκριση ή μη του πρακτικού αποσφράγισης και ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση του ανοικτού διαγωνισμού εκτέλεσης της υπηρεσίας:» Εργασίες συντήρησης πρασίνου Κ.Χ. Δημοτικών Ενοτήτων Άρνης, Μενελαϊδας, Ρεντίνας Ταμασίου».
 4. Περί εγκρίσεως του πρακτικού ΙΙ του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου :»ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ Δ.Ε ΣΟΦΑΔΩΝ «, προϋπολογισμού δαπάνης 150.000,00€ με ΦΠΑ.

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

 

 

+

17η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2017

Ημερομηνία: 21/07/2017

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Παρακαλούμε όπως την 21η Ιουλίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 πμ προσέλθετε για την 17η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2017, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με  θέματα  ημερήσιας διάταξης :

 1. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2017.
 2. Ψήφιση πίστωσης δαπανών του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.
 3. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 11η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.
 4. Υποβολή προς το Δημοτικό Συμβούλιο Τριμηνιαίας έκθεσης στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση εσόδων του Δήμου Σοφάδων έτους 2017 ( Β” Τριμήνου).
 5. Αποδέσμευση υπολόγου του έργου :»Χορήγηση μιας νέας παροχής ισχύος 85 kVA (Νο 5) 75ΗΡ με αριθμό παροχής 41603164-01 για τη σύνδεση με το Δίκτυο Διανομής Χαμηλής Τάσης του Παρόχθιου που βρίσκεται στον Πύργο Κιερίου», μετά την ολοκλήρωση του.
 6. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αρ. κλήσης κ1 546/23-06-2017 που αφορά την αγωγή του Καρακίτσου Νικολάου του Παναγιώτη.
 7. Ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις σε πλατείες στις Τ.Κ. Αγίας Παρασκευής και Μασχολουρίου», προϋπολογισμού δαπάνης 4.900,00 € με Φ.Π.Α.
 8. Ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση Δημοτικού κτίσματος (Πρώην Αστυνομικός Σταθμός) Λεονταρίου», προϋπολογισμού δαπάνης 7.250,00 € με Φ.Π.Α.

 

 

 

 

 

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

+

16η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2017

Ημερομηνία: 11/07/2017

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Παρακαλούμε όπως την 11η Ιουλίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 πμ προσέλθετε για την 16η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2017, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με  θέματα  ημερήσιας διάταξης :

 

 1. Αποδέσμευση υπολόγου του έργου : «Παραλλαγή δικτύου στη Τ.Κ.  Ανάβρας», μετά την ολοκλήρωση του.
 2. Αποδέσμευση υπολόγου του έργου : «Συμπλήρωση ΦΟΠ στην  Τ.Κ. Ανάβρας», μετά την ολοκλήρωση του.
 3. Αποδέσμευση υπολόγου του έργου :»Συμπλήρωση ΦΟΠ  στην  Τ.Κ. Ανάβρας πλησίον της οικίας του κ. Στιβαχτή Ι»., μετά την ολοκλήρωση του.
 4. Ορισμός υπαλλήλου ως υπολόγου του εντάλματος προπληρωμής για την υλοποίηση του έργου : «Συμπλήρωση ΦΟΠ  στην  Τ.Κ. Ανάβρας πλησίον της οικίας του Αλεξίου Λάμπρου».
 5. Τροποποίηση της αριθ.102/2017 απόφασης της Ο.Ε, που αφορά το αίτημα πραγματοποίησης δαπάνης του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2017 ως προς τον Κ.Α. 20-7322.01.
 6. Έγκριση αποδέσμευσης και τροποποίησης της αριθ.103/2017 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την ψήφιση πίστωση ως προς τον Κ.Α. 20-7322.01
 7. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2017.
 8.  Ψήφιση πίστωσης δαπανών του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.
 9. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 10η αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2017.

 

 1. Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας για την εκμίσθωση της εκμετάλλευσης της δασικής συστάδας 4β του δημοτικού δάσους Θραψιμίου στο διαχειριστικό έτος 2017.

 

 

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

 

 

+

15η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2017

Ημερομηνία: 27/06/2017

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Παρακαλούμε όπως την 27η Ιουνίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ προσέλθετε για την 15η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2017, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με  θέματα  ημερήσιας διάταξης :

 

 1. Τροποποίηση της αρ. 5/2017 απόφασης της Ο.Ε., που αφορά το αίτημα πραγματοποίησης δαπάνης του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2017 ως προς τον Κ.Α. 20-6263.02.
 2. Έγκριση αποδέσμευσης και τροποποίησης της αρ. 6/2017 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τη ψήφιση πίστωση ως προς τον Κ.Α. 20-6263.02.
 3. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 9η αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2017.
 4. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2017.
 5. Ψήφιση πίστωσης δαπανών του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.
 6. Καθορισμός των όρων διακήρυξης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Κ” ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Δ.Ε ΜΕΝΕΛΑΪΔΑΣ,(Α.Μ. 2/2017) προϋπολογισμού δαπάνης 65.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 24%.
 7. Καθορισμός των όρων διακήρυξης του έργου: «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ – ΑΝΑΠΛΑΣΗ – ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΡΕΝΤΙΝΑΣ -Β” ΦΑΣΗ» (Α.Μ. 3/2017) προϋπολογισμού δαπάνης 170.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.
 8. Καθορισμός των όρων διακήρυξης του έργου :»ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Ε ΑΡΝΗΣ » (Α.Μ. 4/2017) προϋπολογισμού δαπάνης 350.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

 

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ