Σημαντικα Νεα
  • ...

Εκτελεστική Επιτροπή

  • Αποφάσεις
  • Ημερήσιες Διατάξεις
+

Εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής στο Δ.Σ. περί της 1ης τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος 2018.

Ημερομηνία: 16/01/2018 ΑΔΑ: 62ΛΣΩ1Μ-Ι9Θ Αρ. Πρωτοκόλλου: 765
+

Εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή το προσχέδιο του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018, όπως εμφανίζεται στα συνημμένα έγγραφα, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.

Ημερομηνία: 10/10/2017 ΑΔΑ: ΨΞΚΟΩ1Μ-ΜΕΣ Αρ. Πρωτοκόλλου: 18761
+

Εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής στο Δ.Σ. για το σχέδιο του τεχνικού προγράμματος έτους 2018 του Δήμου Σοφάδων.

Ημερομηνία: 10/10/2017 ΑΔΑ: Ω2ΧΑΩ1Μ-ΖΡΝ Αρ. Πρωτοκόλλου: 18756
+

Εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής στο Δ.Σ. για το σχέδιο του στρατηγικού Επιχειρησιακού προγράμματος 2014-2019 του Δήμου Σοφάδων.

Ημερομηνία: 22/02/2017 ΑΔΑ: 7ΦΣΟΩ1Μ-0ΝΝ Αρ. Πρωτοκόλλου: 3137
+

Εισήγηση της εκτελεστικής επιτροπής για ορισμό υπαλλήλων του Δήμου για τη γραμματειακή εξυπηρέτηση των συμβουλίων των τοπικών κοινοτήτων (άρθρο 84 παρ.9 Ν.3852/10)».

Ημερομηνία: 06/02/2017 ΑΔΑ: 6ΟΣΔΩ1Μ-5ΑΖ Αρ. Πρωτοκόλλου: 1814
+

Εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής Σοφάδων στο Δ.Σ. για το σχέδιο του τεχνικού προγράμματος έτους 2017 του Δήμου Σοφάδων.

Ημερομηνία: 25/10/2016 ΑΔΑ: ΨΑ7ΦΩ1Μ-ΕΦΕ Αρ. Πρωτοκόλλου: 19265
+

Εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής στη Οικονομική Επιτροπή για το προσχέδιο προϋπολογισμού οικ. έτους 2016.

Ημερομηνία: 16/10/2015 ΑΔΑ: ΩΘΖ8Ω1Μ-ΘΨΛ Αρ. Πρωτοκόλλου: 23012
+

Εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής Σοφάδων στο Δ.Σ. για το σχέδιο του τεχνικού προγράμματος έτους 2016 του Δήμου Σοφάδων

Ημερομηνία: 16/10/2015 ΑΔΑ: ΒΜΩ9Ω1Μ-Ω3Ο Αρ. Πρωτοκόλλου: 23011
+

Εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής Σοφάδων στο Δ.Σ. για το σχέδιο του τεχνικού προγράμματος έτους 2015 του Δήμου Σοφάδων

Ημερομηνία: 21/11/2014 ΑΔΑ: ΒΧΜ0Ω1Μ-ΨΘ0 Αρ. Πρωτοκόλλου: 25384
+

Εισήγηση της εκτελεστικής επιτροπής για ορισμό υπαλλήλων του Δήμου για τη γραμματειακή εξυπηρέτηση των συμβουλίων των τοπικών κοινοτήτων (άρθρο 84 παρ.9 Ν.3852/10)».

Ημερομηνία: 03/10/2014 ΑΔΑ: 6ΞΤ8Ω1Μ-20Ο Αρ. Πρωτοκόλλου: 22269/03-10-2014
+

Περί εισήγησης της εκτελεστικής επιτροπής για ορισμό υπαλλήλων του Δήμου για τη γραμματειακή εξυπηρέτηση των συμβουλίων των τοπικών κοινοτήτων (άρθρο 84 παρ.9 Ν.3852/10».

Ημερομηνία: 20/01/2014 ΑΔΑ: ΒΙΨ6Ω1Μ-73Ζ Αρ. Πρωτοκόλλου: 788
+

Περί ορισμού σημείων που πρέπει να καλυφθούν με free Wi-Fi στον Καλλικρατικό Δήμο Σοφάδων

Ημερομηνία: 15/01/2014 ΑΔΑ: ΒΙΨΟΩ1Μ-ΕΩΛ Αρ. Πρωτοκόλλου: 789
+

ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

Ημερομηνία: 11/11/2013 ΑΔΑ: ΒΛ1ΨΩ1Μ-ΖΕ1 Αρ. Πρωτοκόλλου: 24723
+

ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΩΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ

Ημερομηνία: 18/10/2013 ΑΔΑ: ΒΛΛ0Ω1Μ-ΕΔΔ Αρ. Πρωτοκόλλου: 23413
+

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ

Ημερομηνία: 23/04/2013 ΑΔΑ: ΒΕΑΖΩ1Μ-ΜΜΣ Αρ. Πρωτοκόλλου: 29184
+

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Ημερομηνία: 23/01/2013 ΑΔΑ: ΒΕΙΩΩ1Μ-774 Αρ. Πρωτοκόλλου: 1665
+

ΠΕΡΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Ημερομηνία: 23/01/2013 ΑΔΑ: ΒΕΙΩΩ1Μ-8ΦΔ Αρ. Πρωτοκόλλου: 1667
+

«Περί καταρτίσεως τεχνικού προγράμματος έτους 2013 του Δήμου Σοφάδων»

Ημερομηνία: 21/01/2013 ΑΔΑ: ΒΕΙΒΩ1Μ-ΖΩΩ Αρ. Πρωτοκόλλου: 1318
+

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ Δ.Σ. ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ ΟΙΚΟΝ ΕΤΟΥΣ 2013

Ημερομηνία: 21/01/2013 ΑΔΑ: ΒΕΙΒΩ1Μ-4Θ9 Αρ. Πρωτοκόλλου: 1316
+

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΔΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2013

Ημερομηνία: 11/12/2012 ΑΔΑ: Β4ΜΟΩ1Μ-1Φ0 Αρ. Πρωτοκόλλου: 27961
+

1η Συνεδρίαση Εκτελεστικής Επιτροπής 2018

Ημερομηνία: 16/1/2018

Την   16η  Ιανουαρίου 2018, ημέρα Τρίτη  και ώρα 11:00 , καλείστε να παρευρεθείτε στην 1η Συνεδρίαση (Τακτική) του Σώματος για το έτος 2018, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στο Γραφείο Δημάρχου Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής Σοφάδων στο Δ.Σ. περί της 1ης τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος 2018.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

+

4η Συνεδρίαση Εκτελεστικής Επιτροπής 2017

Ημερομηνία: 15/12/2017

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Την   15η  Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 13:00 , καλείστε να παρευρεθείτε στην 4η Συνεδρίαση (Τακτική) του Σώματος για το έτος 2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στο Γραφείο Δημάρχου Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής Σοφάδων στο Δ.Σ. για το σχέδιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2014-2019 του Δήμου Σοφάδων.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

+

3η ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ (2017)

Ημερομηνία: 10/10/2017
        

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Δ/νση    : Κιερίου 49

Τ.Κ.       : 43 300 – Σοφάδες

Πληροφ.: Ζαχαροπούλου Ευαγγελία

Τηλ.      : 2443353216

FAX       : 2443353263

 

 

 

 

Σοφάδες 06-10-2017

Αριθ. Πρωτ.: -18383-

ΠΡΟΣ:

 

Τα τακτικά μέλη του Εκτελεστική Επιτροπής

 

 

 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Την   10η Οκτωβρίου 2017, ημέρα Τρίτη  και ώρα 12:00 , καλείστε να παρευρεθείτε στην 3η Συνεδρίαση (Τακτική) του Σώματος για το έτος 2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στο Γραφείο Δημάρχου Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής Σοφάδων στο Δ.Σ. για το σχέδιο του τεχνικού προγράμματος έτους 2018 του Δήμου Σοφάδων.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

  1. Εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής στην Οικονομική Επιτροπή για το προσχέδιο του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

 

ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

+

2η Συνεδρίαση Εκτελεστικής Επιτροπής 2017

Ημερομηνία: 22/02/2017

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Την 22α  Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ., καλείστε να παρευρεθείτε στην 2η Συνεδρίαση (Τακτική) του Σώματος για το έτος 2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στο Γραφείο Δημάρχου Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής στο Δ.Σ. για το σχέδιο του στρατηγικού Επιχειρησιακού προγράμματος 2014-2019 του Δήμου Σοφάδων.

 Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

 

ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

 

+

1η Συνεδρίαση Εκτελεστικής Επιτροπής 2017

Ημερομηνία: 06/02/2017

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Την 6η  Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ., καλείστε να παρευρεθείτε στην 1η Συνεδρίαση (Τακτική) του Σώματος για το έτος 2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στο Γραφείο Δημάρχου Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Εισήγηση της εκτελεστικής επιτροπής για ορισμό υπαλλήλων του Δήμου για τη γραμματειακή εξυπηρέτηση των συμβουλίων των τοπικών κοινοτήτων (άρθρο 84 παρ.9 Ν.3852/10)».

 Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

 

+

1η Συνεδρίαση Εκτελεστικής Επιτροπής 2016

Ημερομηνία: 24/10/2016

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Την 24η  Οκτωβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30 μ.μ., καλείστε να παρευρεθείτε στην 1η Συνεδρίαση (Τακτική) του Σώματος για το έτος 2016, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στο Γραφείο Δημάρχου Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής στο Δ.Σ. για το σχέδιο του Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Σοφάδων (άρθρο 63γ του Ν. 3852/2010).

 Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

+

1η Συνεδρίαση (Τακτική) του Σώματος για το έτος 2015

Ημερομηνία: 16/10/2015

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Την 16η Οκτωβρίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 μ.μ., καλείστε να παρευρεθείτε στην 1η Συνεδρίαση (Τακτική) του Σώματος για το έτος 2015, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62 του Ν. 3852/2010.
Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στο Γραφείο Δημάρχου Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής στο Δ.Σ. για το σχέδιο του Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Σοφάδων (άρθρο 63γ του Ν. 3852/2010).
Εισηγητής: Δήμαρχος.

2. Εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής στη Οικονομική Επιτροπή για το προσχέδιο προϋπολογισμού οικ. έτους 2016.
Εισηγητής: Δήμαρχος.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ