Σημαντικα Νεα
 • ...

Δημοτικό Συμβούλιο

 • Video Συνεδρίασης
 • Αποφάσεις
 • Ημερήσιες Διατάξεις
+

12η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2017

Ημερομηνία: 11/08/2017
+

11η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2017

Ημερομηνία: 21/07/2017

 

 

+

10η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2017

Ημερομηνία: 11/07/2017
+

9η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2017

Ημερομηνία: 20/06/2017
+

8η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2017 (Μέρος Β”)

+

8η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2017 (Μέρος Α”)

+

Διαγραφή οφειλών κατά του Δήμου λόγω παραγραφής τους.

Ημερομηνία: 07/02/2018 ΑΔΑ: 6Ω4ΞΩ1Μ-Υ0Ν Αρ. Πρωτοκόλλου: 1654
+

Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού όψεως για Ευρωπαϊκά Προγράμματα, ορισμός διαχειριστή του λογαριασμού και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπηρεσία WINBANK.

Ημερομηνία: 07/02/2018 ΑΔΑ: 68Β2Ω1Μ-ΒΗ0 Αρ. Πρωτοκόλλου: 1649
+

4η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

Ημερομηνία: 07/02/2018 ΑΔΑ: Ω2ΧΤΩ1Μ-ΚΧΗ Αρ. Πρωτοκόλλου: 1632
+

Έγκριση διενέργειας & καθορισμός τρόπου ανάθεσης προμηθειών.

Ημερομηνία: 07/02/2018 ΑΔΑ: 7Θ2ΡΩ1Μ-ΘΨ4 Αρ. Πρωτοκόλλου: 1638
+

Συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους του έργου: «ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Ε. ΑΡΝΗΣ» προϋπολογισμού δαπάνης 350.000,00 ευρώ.

Ημερομηνία: 05/02/2018 ΑΔΑ: ΩΩΨΡΩ1Μ-Α6Ω Αρ. Πρωτοκόλλου: 1521
+

Ορισμός δημοτικών συμβούλων για την συγκρότηση των κάτωθι επιτροπών οικονομικού έτους 2018: α) παραλαβής έργων μέχρι 5.869,40 € και β) παραλαβής έργων από 5.869,40 € και άνω.

Ημερομηνία: 05/02/2018 ΑΔΑ: Ω3Β7Ω1Μ-ΙΛΙ Αρ. Πρωτοκόλλου: 1499
+

Επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 353/2017 απόφασης Δ.Σ.

Ημερομηνία: 05/02/2018 ΑΔΑ: ΨΨΑΔΩ1Μ-Τ0Ρ Αρ. Πρωτοκόλλου: 1488
+

Επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 316/2017 απόφασης Δ.Σ.

Ημερομηνία: 05/02/2018 ΑΔΑ: 78ΨΛΩ1Μ-ΖΑΨ Αρ. Πρωτοκόλλου: 1483
+

Καθορισμός τρόπου ανάθεσης των υπηρεσιών Συντήρησης – υποστήριξης των εφαρμογών λογισμικού των οικονομικών και διοικητικών υπηρεσιών του Δήμου Σοφάδων για το έτος 2018 και έγκριση υπογραφής της σχετικής σύμβασης.

Ημερομηνία: 05/02/2018 ΑΔΑ: ΩΛΣΓΩ1Μ-59Β Αρ. Πρωτοκόλλου: 1474
+

Έγκριση διενέργειας & καθορισμός τρόπου ανάθεσης προμηθειών.

Ημερομηνία: 02/02/2018 ΑΔΑ: 6Ρ5ΗΩ1Μ-ΟΩ6 Αρ. Πρωτοκόλλου: 1438
+

3η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

Ημερομηνία: 02/02/2018 ΑΔΑ: 66ΞΦΩ1Μ-7Α0 Αρ. Πρωτοκόλλου: 1428
+

Έγκριση της αριθμ. 2/2018 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού – Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων που αφορά την 1η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

Ημερομηνία: 02/02/2018 ΑΔΑ: ΩΙΕ8Ω1Μ-Ι7Ζ Αρ. Πρωτοκόλλου: 1427
+

Συζήτηση και λήψη απόφασης επί δύο (2) θεμάτων ως κατεπείγων με τίτλο : α) Έγκριση ψηφίσματος Συμπαράστασης – Αλληλεγγύης και β) Υιοθέτηση απόφασης της ΚΕΔΕ.

Ημερομηνία: 01/02/2018 ΑΔΑ: 6ΠΛΚΩ1Μ-ΘΝΜ Αρ. Πρωτοκόλλου: 1333
+

Υιοθέτηση απόφασης της ΚΕΔΕ.

Ημερομηνία: 01/02/2018 ΑΔΑ: Ω869Ω1Μ-3Ξ4 Αρ. Πρωτοκόλλου: 1343
+

Έγκριση ψηφίσματος Συμπαράστασης – Αλληλεγγύης.

Ημερομηνία: 30/01/2018 ΑΔΑ: 6ΤΞΕΩ1Μ-ΜΓΔ Αρ. Πρωτοκόλλου: 1286
+

Συγκρότηση Επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών έτους 2018.

Ημερομηνία: 30/01/2018 ΑΔΑ: ΨΠΞ3Ω1Μ-ΗΔΚ Αρ. Πρωτοκόλλου: 1279
+

Έγκριση της αριθμ. 93/2017 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού – Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων που αφορά την ανανέωση των συμβάσεων εργασίας του προσωπικού του προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής».

Ημερομηνία: 29/01/2018 ΑΔΑ: ΩΨΟ1Ω1Μ-Π0Ν Αρ. Πρωτοκόλλου: 1227
+

Συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Δ.Ε. ΜΕΝΕΛΑΪΔΑΣ» προϋπολογισμού δαπάνης 65.000,00 ευρώ.

Ημερομηνία: 29/01/2018 ΑΔΑ: ΨΜΘΧΩ1Μ-ΖΒ8 Αρ. Πρωτοκόλλου: 1224
+

Έγκριση 8ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου; «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ».

Ημερομηνία: 29/01/2018 ΑΔΑ: ΩΝΑΡΩ1Μ-3Α7 Αρ. Πρωτοκόλλου: 1222
+

Έγκριση 8ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου; «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΕΔΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ».

Ημερομηνία: 29/01/2018 ΑΔΑ: 66ΓΧΩ1Μ-Δ86 Αρ. Πρωτοκόλλου: 1221
+

6η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβούλιου 2018

Ημερομηνία: 21/2/2018

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Την 21η  Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00΄ καλείστε να παρευρεθείτε στην 6η Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2018, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1. 5η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 και 2η τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος 2018.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

2. Έγκριση εκτέλεσης υπηρεσιών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

3. Έγκριση διενέργειας & καθορισμός τρόπου ανάθεσης προμηθειών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

4. Έγκριση εκτέλεσης της προμήθειας «Προμήθεια ειδών καθαριότητας για το Δήμο Σοφάδων και τους φορείς έτους 2018» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης αυτής.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

5. Έγκριση εκτέλεσης της προμήθειας «Προμήθεια τροφίμων και ειδών παντοπωλείου για το Δήμο Σοφάδων και τους φορείς έτους 2018» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης αυτής.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

6. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως δημότη για τροποποίηση συμφωνητικού.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

7. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσιών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

8. Αποδοχή και κατανομή ποσού 64.600,00 € για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σοφάδων (1η δόση έτους 2018).

Εισηγητής: Πρόεδρος Σχολικών Επιτροπών Αγγελόπουλος Βασίλειος.

9. Έκτακτη οικονομική επιχορήγηση.

Εισηγητής: Πρόεδρος Σχολικών Επιτροπών Αγγελόπουλος Βασίλειος.

10. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης οικ. έτους 2017 (Δ’ Τριμήνου) του Δήμου Σοφάδων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

11. Συγκρότηση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΤΗΜΕΝΗΣ» (Α.Μ. 22/2011) προϋπολογισμού 600.000,00 €.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

12. Συγκρότηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ Δ.Ε. ΣΟΦΑΔΩΝ» (Α.Μ. 6/2015) προϋπολογισμού 150.000,00 €.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

13. Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού με κάλυψη της δαπάνης από τους Κ.Α.Π. για το έτος 2018.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

14. Έγκριση της αριθμ. 19/2018 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού – Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων που αφορά την 2η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

Εισηγητής: Αντιπρόεδρος ΔΟΠΑΠΣ Κοντοβάς Δημήτριος.

15. Περί διατήρησης ή μη κενωθέντος περιπτέρου επί των οδών Αγίου Γεωργίου και Ν. Πλαστήρα στη Δ.Κ. Σοφάδων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Εκίζογλου Σπυρίδων.

16. Συγκρότηση επιτροπής πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσιών ανεξαρτήτως της αυτοδίκαιης παραλαβής τους.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Γ. ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

+

5η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2018

Ημερομηνία: 6/2/2018

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Την  Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00΄ καλείστε να παρευρεθείτε στην 5η Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2018, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1. 4η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

2. Διαγραφή οφειλών κατά του Δήμου λόγω παραγραφής τους.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

3. Έγκριση διενέργειας & καθορισμός τρόπου ανάθεσης προμηθειών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

4. Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού όψεως για Ευρωπαϊκά Προγράμματα, ορισμός διαχειριστή του λογαριασμού και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπηρεσία WINBANK.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Γ. ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

+

4η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2018

Ημερομηνία: 2/2/2018

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Την 2α  Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00΄ καλείστε να παρευρεθείτε στην 4η Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2018, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1. 3η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

2. 4η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

3. Καθορισμός τρόπου ανάθεσης των υπηρεσιών Συντήρησης – υποστήριξης των εφαρμογών λογισμικού των οικονομικών και διοικητικών υπηρεσιών του Δήμου Σοφάδων για το έτος 2018 και έγκριση υπογραφής της σχετικής σύμβασης.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

4. Έγκριση διενέργειας & καθορισμός τρόπου ανάθεσης προμηθειών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

5. Διαγραφή οφειλών κατά του Δήμου λόγω παραγραφής τους.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

6. Επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 316/2017 απόφασης Δ.Σ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

7. Επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 353/2017 απόφασης Δ.Σ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

8. Συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους του έργου: «ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Ε. ΑΡΝΗΣ» προϋπολογισμού δαπάνης 350.000,00 ευρώ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

9. Ορισμός δημοτικών συμβούλων για την συγκρότηση των κάτωθι επιτροπών οικονομικού έτους 2018: α) παραλαβής έργων μέχρι 5.869,40 € και β) παραλαβής έργων από 5.869,40 € και άνω.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

10. Έγκριση της αριθμ. 2/2018 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού – Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων που αφορά την 1η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

Εισηγητής: Αντιπρόεδρος ΔΟΠΑΠΣ Κοντοβάς Δημήτριος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Γ. ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

+

2η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2018

Ημερομηνία: 25/1/2018

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Την 25η  Ιανουαρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00΄ καλείστε να παρευρεθείτε στην 2η Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2018, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1. 1η και 2η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 και 1η τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος 2018.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

2. Καθορισμός των κωδικών του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 ως δεκτικών προπληρωμής για την έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

3. Έγκριση χρηματοδότησης ύψους 40.000,00 € υπέρ της Δημοτικής Κοινωφελής Επιχείρησης Δήμου Σοφάδων (ΔΗ.ΚΟΙ.Ε.Δ.Σ), η οποία καλύπτει τη διαφορά μεταξύ εσόδων και εξόδων του ετήσιου προϋπολογισμού της επιχείρησης, σύμφωνα με το ετήσιο πρόγραμμα δράσης οικονομικού έτους 2018.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

4. Έγκριση επιχορήγησης του Ν.Π. Δημοτικού Οργανισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων (ΔΟΠΑΠΣ).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

5. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσιών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

6. Συγκρότηση Επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών έτους 2018.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

7. Έγκριση εκτέλεσης προμήθειας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

8. Έγκριση διενέργειας της υπηρεσίας «Συντήρησης – τεχνικής υποστήριξης των Πληροφοριακών Συστημάτων των Διοικητικο-Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Σοφάδων» με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης λόγω αποκλειστικότητας πνευματικών δικαιωμάτων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

9. Έγκριση και παραλαβή της υπ’ αριθμ. 9/2017 τεχνικής μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ» προϋπολογισμού δαπάνης 57.986,63 €.

Την έγκριση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου και τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσής του.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

10. Έγκριση 8ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου; «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΕΔΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

11. Έγκριση 8ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

12. Συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Δ.Ε. ΜΕΝΕΛΑΪΔΑΣ» προϋπολογισμού δαπάνης 65.000,00 ευρώ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

13. Έγκριση εκτέλεσης υπηρεσιών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

14. Έγκριση της αριθμ. 93/2017 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού – Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων που αφορά την ανανέωση των συμβάσεων εργασίας του προσωπικού του προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής».

Εισηγητής: Αντιπρόεδρος ΔΟΠΑΠΣ Κοντοβάς Δημήτριος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Γ. ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

 

+

3η Συνεδρίαση (κατεπείγουσα) Δημοτικού Συμβουλίου 2018

Ημερομηνία: 16/1/2018

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Την 16η  Ιανουαρίου 2018, ημέρα Τρίτη  και ώρα 10:30΄ καλείστε να παρευρεθείτε στην κατεπείγουσα 3η Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2018, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 

Έγκριση υποβολής πρότασης στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», στην πρόσκληση 083 Α/Α ΟΠΣ 2419 με τίτλο «Δημιουργική Επανάχρηση Δημοτικής Ακίνητης Περιουσίας».

Εισηγητής : Δήμαρχος.

 

Η ως άνω συνεδρίαση, συνιστά κατεπείγουσα περίπτωση και η πρόσκληση δύναται να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί και την ημέρα της συνεδριάσεως διότι το ανωτέρω πρόγραμμα είναι ανταγωνιστικό. Η έναρξη υποβολών προτάσεων είναι η  16η Ιανουαρίου 2018 και ώρα 14.00.

Διάστημα υποβολών: ανοικτό μέχρι εξαντλήσεως του Π/Υ

Άμεση αξιολόγηση με βαθμολογούμενα κριτήρια.

Οι προτάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω ΟΠΣ-ΕΣΠΑ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Γ. ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

+

2η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2018

Ημερομηνία: 16/1/2018

Την 16η  Ιανουαρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00΄ καλείστε να παρευρεθείτε στην 2η Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2018, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1. 1η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 και 1η τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος 2018.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

2. Καθορισμός των κωδικών του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 ως δεκτικών προπληρωμής για την έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

3. Έγκριση χρηματοδότησης ύψους 40.000,00 € υπέρ της Δημοτικής Κοινωφελής Επιχείρησης Δήμου Σοφάδων (ΔΗ.ΚΟΙ.Ε.Δ.Σ), η οποία καλύπτει τη διαφορά μεταξύ εσόδων και εξόδων του ετήσιου προϋπολογισμού της επιχείρησης, σύμφωνα με το ετήσιο πρόγραμμα δράσης οικονομικού έτους 2018.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

4. Έγκριση επιχορήγησης του Ν.Π. Δημοτικού Οργανισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων (ΔΟΠΑΠΣ).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

5. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσιών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

6. Συγκρότηση Επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών έτους 2018.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

7. Έγκριση εκτέλεσης προμήθειας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

8. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2018.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

9. Ψήφιση πίστωσης δαπάνης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

10. Προγραμματισμός εκδηλώσεων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

11. Καθορισμός τρόπου ανάθεσης των υπηρεσιών Συντήρησης – υποστήριξης των εφαρμογών λογισμικού των οικονομικών και διοικητικών υπηρεσιών του Δήμου Σοφάδων για το έτος 2018 και έγκριση υπογραφής της σχετικής σύμβασης.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

12. Έγκριση και παραλαβή της υπ’ αριθμ. 9/2017 τεχνικής μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ» προϋπολογισμού δαπάνης 57.986,63 €.

Την έγκριση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου και τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσής του.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

13. Έγκριση 8ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου; «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΕΔΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

14. Έγκριση 8ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου; «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ»..

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

15. Συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Δ.Ε. ΜΕΝΕΛΑΪΔΑΣ» προϋπολογισμού δαπάνης 65.000,00 ευρώ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

16. Έγκριση εκτέλεσης υπηρεσιών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

17. Έγκριση υποβολής πρότασης στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», στην πρόσκληση 083 Α/Α ΟΠΣ 2419 με τίτλο «Δημιουργική Επανάχρηση Δημοτικής Ακίνητης Περιουσίας».

Εισηγητής : Δήμαρχος.

18. Έγκριση της αριθμ. 93/2017 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού – Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων που αφορά την ανανέωση των συμβάσεων εργασίας του προσωπικού του προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής».

Εισηγητής: Αντιπρόεδρος ΔΟΠΑΠΣ Κοντοβάς Δημήτριος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Γ. ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

 

 

+

1η Συνεδρίαση (κατεπείγουσα) Δημοτικού Συμβουλίου 2018

Ημερομηνία: 10/1/2018

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Την 10η  Ιανουαρίου 2018, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 11:00΄ καλείστε να παρευρεθείτε στην κατεπείγουσα 1η Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2018, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 

Έγκριση της αριθμ. 1/2018 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού – Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων που αφορά την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ. οικονομικού έτους 2018, έπειτα από την ενσωμάτωση του σχεδίου προϋπολογισμού της αριθ. 116/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του ΥΠΕΣ και  το αριθ. 39/1951/5-1-2018  έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, Τμήμα Διοικητικού-Οικονομικού Νομού Καρδίτσας.

Εισηγητής: Αντιπρόεδρος του Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ Κοντοβάς Δημήτριος.

 

 

Η ως άνω συνεδρίαση, συνιστά κατεπείγουσα περίπτωση και η πρόσκληση δύναται να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί και την ημέρα της συνεδριάσεως για την εύρυθμη λειτουργία του ΔΟΠΑΠΣ καθώς η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας με το αριθμ. 39/1951 από 05-01-2018 έγγραφό της μας γνωστοποιεί ότι αναπέμπει τον προϋπολογισμό του Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ. οικ. έτους 2018, προκειμένου σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010 να προχωρήσουμε εντός δεκαπέντε (15) ημερών στις απαιτούμενες ενέργειες αναμόρφωσης αυτού καθώς και του Ο.Π.Δ. (εφόσον απαιτείται ) οικ. έτους 2018.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Γ. ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

+

24η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2017

Ημερομηνία: 29/12/2017

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Την 29η  Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00΄ καλείστε να παρευρεθείτε στην 24η Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1. Ανατροπή ανάληψης υποχρέωσης οικονομικού έτους 2017.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Γ. ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

+

23η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2017

Ημερομηνία: 27/12/2017

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Την 27η  Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00΄ καλείστε να παρευρεθείτε στην 23η Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1. Έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Σοφάδων για την περίοδο 2014-2019.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

2. Έγκριση της έκθεσης διαδικασιών κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Σοφάδων για την περίοδο 2014-2019.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

3. Έγκριση διενέργειας της προμήθειας του Δήμου Σοφάδων : «Προμήθεια – Εγκατάσταση Φωτιστικών Σωμάτων τύπου Led και Προμήθεια Λαμπτήρων τύπου Led εξοικονόμησης ενέργειας στο Δημοτικό Φωτισμό».

Εισηγητής: Δήμαρχος.

4. Έγκριση επιχορήγησης του Ν.Π. Δημοτικού Οργανισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων (ΔΟΠΑΠΣ).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος

5. Επιστροφή ποσού 15,00 € ως αχρεωστήτως εισπραχθέν.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

6. Παράταση συμβάσεων προμηθειών γάλακτος και τροφίμων παιδικών σταθμών Δήμου Σοφάδων μέχρι 28/2/2018.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

7. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

8. Έγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ ΑΝΩΓΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

9. Έγκριση του 2ου ΑΠΕ και του 2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΕΔΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη..

10. Περί μείωσης έκτασης στους δημοτικούς αγρούς 258-271 Μελισσοχωρίου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

11. Εκδήλωση ενδιαφέροντος ή μη περί αγοράς οικοπέδου στη Δ.Κ. Σοφάδων.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

12. Έγκριση της αριθμ. 150/2017 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού – Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων που αφορά την 10η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΟΠΑΠΣ Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης.

13. Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σοφάδων και της ΠΑΔΥΘ Α.Ε. για την αποκομιδή απορριμμάτων έτους 2018.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τουλιάς Παναγιώτης.

14. Ονοματοδοσία ανωνύμων οδών & πλατειών του Δήμου Σοφάδων.

Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. Παπαμαργαρίτης Χαράλαμπος.

15. Έγκριση διενέργειας & καθορισμός τρόπου ανάθεσης προμήθειας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

16. Έγκριση διενέργειας της προμήθειας «Προμήθεια καυσίμων έτους 2018», προϋπολογισμού δαπάνης 407.941,42 € και καθορισμός του τρόπου διενέργειας της προμήθειας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

17. Έγκριση του αριθμ. 3/2017 πρακτικού της επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών.

Εισηγητής: Πρόεδρος της επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών Κοντοβάς Δημήτριος.

18. Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σοφάδων για το οικ. έτος 2016.

Εισηγητής: Πρόεδρος Σχολικών επιτροπών Αγγελόπουλος Βασίλειος.

19. Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σοφάδων για το οικ. έτος 2016.

Εισηγητής: Πρόεδρος Σχολικών επιτροπών Αγγελόπουλος Βασίλειος.

20. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ενδοδικαστική ή μη συμβιβαστική επίλυση σε συμβούλιο της διαφοράς από αγωγή με αρ. κατάθεσης ΑΓ66/28-9-2017 της Ε.Ε. «Β. & ΣΤ. ΚΑΡΑΛΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. κατά του Ο.Τ.Α. «ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ» και ορισμός εκπροσώπου.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Γ. ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

+

22η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2017

Ημερομηνία: 19/12/2017

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Την 19η  Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00΄ καλείστε να παρευρεθείτε στην 22η Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1. 19η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

2. 20η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος

3. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής υπηρεσιών έτους 2018.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

4. Συγκρότηση της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών έτους 2018.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

5. Ορισμός μελών επιτροπής διενέργειας δημοπρασίας και αξιολόγησης προσφορών για ακίνητα που μισθώνει ο Δήμος (άρθρο 194 του Ν. 3463/06 και άρθρο 1 του Π.Δ. 270/81).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

6. Έγκριση διενέργειας & καθορισμός τρόπου ανάθεσης προμηθειών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

7. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

8. Συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΣΟΦΑΔΩΝ» προϋπολογισμού δαπάνης 150.000,00 €.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

9. Έγκριση 6ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΘΡΑΨΙΜΙΟΥ» (Α.Μ. 23/11).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

10. Συγκρότηση Επιτροπών Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής των έργων: 1) «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ Τ.Κ. ΛΟΥΤΡΟΠΗΓΗΣ ΚΑΙ ΑΗΔΟΝΟΧΩΡΙΟΥ», Α.Μ. 37/12, προϋπολογισμού 12.416,21 € και 2) «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Τ.Κ. ΑΝΑΒΡΑΣ», Α.Μ. 11/2013, προϋπολογισμού 36.600,00 €.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

11. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΕΔΡΑΣ ΔΗΜΟΥ».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

12. Έγκριση της αριθμ. 90/2017 απόφασης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σοφάδων που αφορά την ψήφιση προϋπολογισμού εσόδων – δαπανών της ΔΗΚΟΙΕΔΣ και την έγκριση πίνακα στοχοθεσίας εσόδων – εξόδων, οικ. έτους 2018.

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΗΚΟΙΕΔΣ Ζάβαλος Δημήτριος .

13. Έγκριση της αριθμ. 91/2017 απόφασης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σοφάδων που αφορά την κατάρτιση και ψήφιση ετήσιου προγράμματος δράσης της ΔΗΚΟΙΕΔΣ, οικ. έτους 2017.

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΗΚΟΙΕΔΣ Ζάβαλος Δημήτριος.

14. Έγκριση της αριθμ. 92/2017 απόφασης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σοφάδων που αφορά την έγκριση της εισηγητικής έκθεσης τεκμηρίωσης των εσόδων και εξόδων της ΔΗΚΟΙΕΔΣ για το οικονομικό έτος 2018.

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΗΚΟΙΕΔΣ Ζάβαλος Δημήτριος.

15. Έγκριση της αριθμ. 93/2017 απόφασης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σοφάδων που αφορά την έγκριση οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2016 (απολογισμός, ισολογισμός – χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης, προσάρτημα, κατάσταση αποτελεσμάτων 2016 κατά λειτουργία και κατάσταση αποτελεσμάτων 2016 κατά είδος).

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΗΚΟΙΕΔΣ Ζάβαλος Δημήτριος.

16. Έγκριση της αριθμ. 136/2017 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού – Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων που αφορά την 9η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΟΠΑΠΣ Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης.

17. Έγκριση της αριθμ. 122/2017 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού – Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων που αφορά την έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 (Γ΄τρίμηνο) του Δ.Ο.Π.Α.Π. Σοφάδων.

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΟΠΑΠΣ Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης.

18. Περί αδυναμίας εκτέλεσης της υπηρεσίας αποκομιδής απορριμμάτων με ιδία μέσα του Δήμου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τουλιάς Παναγιώτης.

19. Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σοφάδων και της ΠΑΔΥΘ Α.Ε. για την αποκομιδή απορριμμάτων έτους 2018.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τουλιάς Παναγιώτης.

20. Περί αποδοχής των μέτρων απαγόρευσης βοσκής (γιδιών επί 10 έτη, μεγάλων ζώων επί 7 έτη και προβάτων επί 5 έτη) μετά την υλοτομία των συστάδων πρεμνοφυούς δρυός και των μέτρων απαγόρευσης βοσκής (παντός ζώου επί 10 έτη) μετά την υλοτομία των συστάδων ελάτης και αναγωγικής δρυός, σύμφωνα με τον πίνακα υλοτομίας της διαχειριστικής μελέτης του διακατεχόμενου δάσους Αηδονοχωρίου, περιόδου 2014-2023.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αλεξόπουλος Βασίλειος.

21. Περί αποδοχής των μέτρων απαγόρευσης βοσκής (γιδιών επί 10 έτη, μεγάλων ζώων επί 7 έτη και προβάτων επί 5 έτη) μετά την υλοτομία των συστάδων πρεμνοφυούς δρυός και των μέτρων απαγόρευσης βοσκής (παντός ζώου επί 10 έτη) μετά την υλοτομία των συστάδων ελάτης και αναγωγικής δρυός, σύμφωνα με τον πίνακα υλοτομίας της διαχειριστικής μελέτης του διακατεχόμενου δάσους Βαθυλάκκου, περιόδου 2015-2024.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αλεξόπουλος Βασίλειος.

22. Παράταση της υλοτομίας και μεταφοράς του λήμματος της συστάδας 4β του δημοτικού δάσους Θραψιμίου στο έτος 2018.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αλεξόπουλος Βασίλειος.

23. Υποβολή πρότασης στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης για την υλοποίηση του έργου «προμήθεια – εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων τύπου LED και προμήθεια λαμπτήρων τύπου LED εξοικονόμησης ενέργειας στο δημοτικό φωτισμό του Δ. Σοφάδων» με αυτοχρηματοδότηση.

Εισηγητής: Επικεφαλής μείζονος μειοψηφίας Παπαδόπουλος Χαράλαμπος.

24. Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης «Λουτρά Σμοκόβου – Δολοπία Α.Ε. Ο.Τ.Α.» .

Εισηγητής: Δήμαρχος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Γ. ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

+

21η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2017

Ημερομηνία: 28/11/2017

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Την 28η  Νοεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00΄ καλείστε να παρευρεθείτε στην 21η Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1. 18η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

2. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος

3. Επιστροφή ποσού 5.081,56€ ως αχρεωστήτως εισπραχθέν.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

4. Αποδοχή και κατανομή ποσού 59.360,00 € για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σοφάδων (4η δόση έτους 2017).

Εισηγητής: Πρόεδρος Σχολικών Επιτροπών Αγγελόπουλος Βασίλειος.

5. Γνωμοδότηση για αναδάσωση 22.083,63 στρεμμάτων στη θέση «Λεπούχι».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αλεξόπουλος Βασίλειος.

6. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεων των ΠΛΑΚΙΔΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΒΑΪΟΥ, ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΠΛΑΚΙΔΑ ΚΩΝ/ΝΟΥ του ΒΑΪΟΥ, ΝΤΡΑΒΑΛΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΚΩΝ/ΝΟΥ και ΚΑΤΕΒΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ για μεταφορά της υπ’ αριθμ. 41593162 παροχής ΔΕΗ παρόχθιου αντλιοστασίου στο όνομα του ΠΛΑΚΙΔΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Εκίζογλου Σπυρίδων.

7. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεων των ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΜΑΡΡΑ ΠΕΡΙΚΟΚΛΗ του ΚΩΝ/ΝΟΥ, ΝΤΡΑΒΑΛΙΑ ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ του ΘΩΜΑ, ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ και ΠΛΑΚΙΔΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΒΑΪΟΥ για μεταφορά της υπ’ αριθμ. 41593186 παροχής ΔΕΗ παρόχθιου αντλιοστασίου στο όνομα του  ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Εκίζογλου Σπυρίδων.

8. Έγκριση της αρ. 116/2017 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού – Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων που αφορά την ψήφιση  του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων και την έγκριση πίνακα στοχοθεσίας εσόδων – εξόδων  οικ. έτους 2018.

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΟΠΑΠΣ Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης.

9. Έγκριση της αριθμ. 123/2017 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού – Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων που αφορά την 8η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΟΠΑΠΣ Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης.

10. Έγκριση του αριθμ. 2/2017 πρακτικού της επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών.

Εισηγητής: Πρόεδρος επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών Κοντοβάς Δημήτριος.

11. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί κοπής δέντρου στην αυλή του 2ου Νηπιαγωγείου Σοφάδων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

12. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί διενέργειας διαγωνισμού για εκμίσθωση δημοτικής έκτασης ενός στρέμματος περίπου με χρήση ποιμνιοστασίου σε σχεδίου περιοχή στην Τ.Κ. Θραψιμίου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

13. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήματος Χούμου Βασιλείου, κατοίκου Βαθυλάκκου για την νομιμοποίηση υφιστάμενης κτηνοτροφικής μονάδας στην θέση «Αλωνάκι» του διακατεχόμενου δάσους Βαθυλάκκου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Γ. ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

+

20η Συνεδρίαση (ειδική) Δημοτικού Συμβουλίου 2017

Ημερομηνία: 28/11/2017

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Την 28η  Νοεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00΄ καλείστε να παρευρεθείτε στην 20η Συνεδρίαση (ειδική) του Σώματος για το έτος 2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2016 (απολογισμός, ισολογισμός, κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης).

Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Γ. ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

+

19η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2017

Ημερομηνία: 17/11/2017

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Την 17η  Νοεμβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00΄ καλείστε να παρευρεθείτε στην 19η Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 

1. Ενημέρωση – προτάσεις για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Γ. ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

+

18η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2017

Ημερομηνία: 14/11/2017

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Την 14η  Νοεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00΄ καλείστε να παρευρεθείτε στην 18η Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1. 17η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

2. Ορισμός μελών επιτροπής διενέργειας δημοπρασίας και αξιολόγησης προσφορών για ακίνητα που μισθώνει ο Δήμος (άρθρο 194 του Ν. 3463/06 και άρθρο 1 του Π.Δ. 270/81).

Εισηγητής: Δήμαρχος.

3. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 268/2014 απόφασης του Δ.Σ. Σοφάδων.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

4. Έγκριση ή μη χορήγησης χρηματικού βοηθήματος σε δημότισσά μας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος .

5. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί διαγραφής βεβαιωτικών καταλόγων δικαιωμάτων βοσκής έτους 2016 και επιστροφή αυτών στους δημότες που το έχουν ήδη καταβάλλει στο Δήμο Σοφάδων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

6. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσιών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

7. Περί αδυναμίας εκτέλεσης της υπηρεσίας Καθαρισμός δημοτικών κτιρίων με ιδία μέσα του Δήμου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τουλιάς Παναγιώτης.

8. Αποδοχή όρων για τη λήψη τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο Παρ/κών και Δανείων από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και από πόρους του Τ.Π. & Δανείων.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

9. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεων των ΖΑΒΑΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΘΩΜΑ και της ΦΑΛΟΥΤΣΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ για μεταφορά της υπ’ αριθμ. 41593105 παροχής ΔΕΗ παρόχθιου αντλιοστασίου στο όνομα της ΦΑΛΟΥΤΣΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Εκίζογλου Σπυρίδων.

10. Έγκριση της αριθμ. 114/2017 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού – Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων που αφορά την 7η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΟΠΑΠΣ Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης.

11. Περί αγοράς ακινήτου στην Τ.Κ. Λεονταρίου.

Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. Παπαμαργαρίτης Χαράλαμπος.

12. Έγκριση ή μη χορήγησης των Μέσων Ατομικής Προστασίας σε χρήμα στους υπαλλήλους του Δήμου Σοφάδων για το έτος 2016.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

13. Υπογραφή διακήρυξης για την προώθηση του θεσμού της Ολυμπιακής Εκεχειρίας.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

14. Έγκριση μελέτης «Ανακατασκευή χλοοτάπητα Δημοτικού Σταδίου Δ.Κ. Σοφάδων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Γ. ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

+

17η Συνεδρίαση (Ειδική) Δημοτικού Συμβουλίου 2017

Ημερομηνία: 14/11/2017

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Την 14η  Νοεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00΄ καλείστε να παρευρεθείτε στην 17η Συνεδρίαση (ειδική) του Σώματος για το έτος 2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Ψήφιση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Γ. ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

+

16η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2017

Ημερομηνία: 24/10/2017

16η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΣΟΦΑΔΩΝ

 

Την 24η  Οκτωβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00΄ καλείστε να παρευρεθείτε στην 16η Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Ψήφιση τεχνικού προγράμματος του Δήμου Σοφάδων, έτους 2018.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

2. 15η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.

Εισηγητής: Κοντοβάς Δημήτριος.

3. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης οικ. έτους 2017 (Γ΄Τριμήνου) του Δήμου Σοφάδων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

4. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2017.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος .

5. Ψήφιση πίστωσης δαπανών του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2017.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

6. Προγραμματισμός εκδηλώσεων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

7. Έγκριση διενέργειας & καθορισμός τρόπου ανάθεσης προμηθειών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

8. Ρύθμιση οφειλών προς Ο.Τ.Α. Α΄βαθμού σύμφωνα με το άρθρο 52 του Ν. 4483/2017.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

9. Συμπλήρωση ΦΟΠ στην Τ.Κ. Αγ. Βησσαρίου στην κάθετη οδό του κεντρικού δρόμου πλησίον Τσιώνα Απ. & Κουκουβάνη Γ. και απευθείας ανάθεση στη Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. κατασκευής του έργου προϋπολογισμού δαπάνης 1.109,06 € με το Φ.Π.Α.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

10. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως δημότη για τροποποίηση συμφωνητικού.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

11. Έγκριση επιχορήγησης του Ν.Π. Δημοτικός Οργανισμός Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων (ΔΟΠΑΠΣ).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

12. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσιών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

13. Συγκρότηση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΕΔΡΑΣ ΔΗΜΟΥ» (Α.Μ. 04/2015) προϋπολογισμού 170.000,00 €.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

14. Έγκριση 6ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ ΑΝΩΓΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ» (Α.Μ. 23/12).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

15. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ» (Α.Μ 5/2015).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

16. Έγκριση ή μη μεταφοράς διαθεσίμων των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης στις ομάδες Λογαριασμών Νο250-Κοινού Κεφαλαίου του ν. 2469/97 και Νο260-Ταμειακής Διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Εισηγητής Δήμαρχος.

17. Έγκριση και παροχή συναίνεσης – εγγύησης για την υπαγωγή της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. σε ρύθμιση των δανείων της από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων».

Εισηγητής: Δήμαρχος.

18. Περί κατάταξης σε κατηγορίες των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Σοφάδων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

19. 16η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

20. Έγκριση μελέτης του έργου «Αντιπλημμυρική προστασία οικισμού τσιγγάνων στο Δ. Σοφάδων».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

21. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί υποβολής πρότασης για ένταξη και χρηματοδότηση του έργου: «Αντιπλημμυρική προστασία οικισμού τσιγγάνων στο Δ. Σοφάδων».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αλεξόπουλος Βασίλειος.

22. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί δέσμευσης για την ένταξη της πράξης του έργου: «Αντιπλημμυρική προστασία οικισμού τσιγγάνων στο Δ. Σοφάδων» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Σοφάδων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αλεξόπουλος Βασίλειος.

23. Συμπλήρωση της αριθμ. 133/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

 

+

15η ημερήσια διαταξη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ

TMHMA ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ταχ.Δ/νση    :   Κιερίου 49

Τ. Κ.              :   43 300-Σοφάδες

Πληροφορίες :   Ζαχαροπούλου  Ευαγγελία

Τηλ.           :   2443 3 53216

Fax               :   2443 3 53263

Ε-mail          :   ezaxaropoulou@sofades.gr

URL : www.sofades.gr

 

 

 

Σοφάδες 29-09-2017

Αριθ. Πρωτ.: -17745-

 

ΠΡΟΣ:

Το Δήμαρχο Σοφάδων

Τα τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

(όπως Πίνακας Αποδεκτών)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Την 3η  Οκτωβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00΄ καλείστε να παρευρεθείτε στην 15η Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1. Έγκριση διενέργειας & καθορισμός τρόπου ανάθεσης προμηθειών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

2. Αποδοχή και κατανομή ποσού 59.360,00 € για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σοφάδων (3η δόση έτους 2017).

Εισηγητής: Πρόεδρος Σχολικών Επιτροπών Αγγελόπουλος Βασίλειος.

3. Αποδοχή και κατανομή ποσού 34.300,00 € για συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σοφάδων από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (έτους 2017).

Εισηγητής: Πρόεδρος Σχολικών Επιτροπών Αγγελόπουλος Βασίλειος.

4. Έγκριση εκτέλεσης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΜΕΝΕΛΑΪΔΑΣ» προϋπολογισμού δαπάνης 7.250,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

5. Αντικατάσταση μελών της επιτροπής Παραλαβής φυσικού εδάφους που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ.231/2015 απόφασης Δ.Σ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

6. 8η τροποποίηση προγράμματος εκτελεστέων έργων 2017.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

7. Ορισμός δύο Δημοτικών Συμβούλων ως μέλη του υπό επανασυγκρότηση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Σοφάδων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τουλιάς Παναγιώτης.

8. Υποβολή αίτησης στην Π.Ε. Καρδίτσας για να συμπεριληφθούν οι δημοτικές βοσκήσιμες εκτάσεις στο διαχειριστικό σχέδιο βόσκησης που θα εκπονηθεί.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Εκίζογλου Σπυρίδων.

9. Έγκριση της αριθμ. 101/2017 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού – Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων που αφορά την έγκριση απολογισμού του Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ. οικ. έτους 2016.

Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ. Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης.

10. Ορθή επανάληψη της αριθμ. 103/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

11. Περί κοπής δύο (2) πεύκων επί της οδού Κολοκοτρώνη στη Δημοτική Κοινότητα Σοφάδων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

12. Περί κοπής πεύκων σε κοινοτικό χώρο στην Τ.Κ. Λεονταρίου (πρώην Δημοτικό Σχολείο).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

13. Διενέργεια διαγωνισμού για την εκμίσθωση 4,0 τμ για κατασκευή κολόνας ηλεκτροδότησης για αρδευτικούς σκοπούς στον αγρό 606 Καρποχωρίου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Γ. ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

 

 

 Π Ι Ν Α Κ Α Σ  Α Π Ο Δ Ε Κ Τ Ω Ν

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

 1. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΣΕΡΑΦΕΙΜ
 2. ΕΥΑΓΓΕΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
 3. ΚΟΥΤΣΟΜΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
 4. ΕΚΙΖΟΓΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 5. ΚΟΝΤΟΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
 6. ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
 7. ΖΑΒΑΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ
 8. ΚΟΥΛΠΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
 9. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
 10. ΤΟΥΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
 11. ΧΑΡΙΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ
 12. ΣΚΡΕΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
 13. ΖΗΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 14. ΔΑΣΚΑΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
 15. ΓΟΥΖΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ  ΜΙΛΤΙΑΔΗ
 16. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
 17. ΦΑΛΟΥΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
 18. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ
 19. ΚΕΦΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ
 20. ΤΡΙΓΚΑΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ
 21. ΚΛΙΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
 22. ΚΑΙΑΣ ΦΩΤΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
 23. ΤΣΕΛΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ
 24. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
 25. ΚΑΡΠΟΥΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ
 26. ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ
+

14η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2017

Ημερομηνία: 20/09/2017

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Την 20η  Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00΄ καλείστε να παρευρεθείτε στην 14η Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1. Έγκριση μελέτης προμήθειας Δήμου Σοφάδων «Προμήθεια – εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων τύπου led & προμήθεια λαμπτήρων τύπου led εξοικονόμησης ενέργειας στο δημοτικό φωτισμό» προϋπολογισμού 1.438.052,80 ευρώ.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

2. 13η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

3. Έγκριση διενέργειας & καθορισμός τρόπου ανάθεσης προμήθειας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

4. Έγκριση ή μη χορήγησης χρηματικού βοηθήματος σε δημότη μας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

5. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ  ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ ΑΝΩΓΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

6. Εκδίκαση ένστασης του αναδόχου «ΑΛΚ. ΣΠΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Τ.Ε.» κατά της υπ’ αριθμ. 12821/13-7-2017 απόφασης κήρυξης έκπτωσής του στο έργο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ ΑΝΩΓΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ».

Εισηγητής: Δήμαρχος.

7. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και του Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΕΔΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

8. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 96/2017 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού – Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων που αφορά την έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 (Β τρίμηνο).

Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ. Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης.

9. Μεταβίβαση επαγγελματικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Εκίζογλου Σπυρίδων.

10. Εξέταση αιτήματος του Δασικού Συνεταιρισμού Θραψιμίου για την απευθείας εκμίσθωση της εκμετάλλευσης της δασικής συστάδας 26 του διακατεχόμενου δάσους Βαθυλάκκου, με σκοπό την κάλυψη των ατομικών αναγκών σε καυσόξυλα των κατοίκων της Τοπικής Κοινότητας Βαθυλάκκου του Δήμου Σοφάδων στο διαχειριστικό έτος 2017.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αλεξόπουλος Βασίλειος.

11. Εξέταση αιτήματος του Δασικού Συνεταιρισμού Βαθυλάκκου για την απευθείας εκμίσθωση της εκμετάλλευσης της δασικής συστάδας 10α του διακατεχόμενου δάσους Αηδονοχωρίου με σκοπό την κάλυψη των ατομικών αναγκών σε καυσόξυλα των κατοίκων της Τοπικής Κοινότητας Αηδονοχωρίου του Δήμου Σοφάδων στο διαχειριστικό έτος 2017.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αλεξόπουλος Βασίλειος.

 

12. 14η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Γ. ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

+

13η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2017

Ημερομηνία: 08/09/2017

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Την 8η  Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00΄ καλείστε να παρευρεθείτε στην 13η Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1. Ίδρυση Νέου Κοιμητηρίου Τ.Κ. Καρποχωρίου.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

2. 12η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

3. Έγκριση διενέργειας & καθορισμός τρόπου ανάθεσης προμήθειας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

4. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 2/2017 απόφασης Δ.Σ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

5. Έγκριση και παραλαβή της υπ’ αριθ. 5/2017 τεχνικής μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου «ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΘΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΡΕΝΤΙΝΑΣ» προϋπολογισμού δαπάνης 85.000,00 ευρώ.

Έγκριση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσής του.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

6. Έγκριση εκτέλεσης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΝΩ ΚΤΗΜΕΝΗΣ» προϋπολογισμού δαπάνης 7.250,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

7. Έγκριση εκτέλεσης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΡΕΝΤΙΝΑΣ» προϋπολογισμού δαπάνης 7.200,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

8. Έγκριση εκτέλεσης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Κ.Χ. Τ.Κ. ΑΝΑΒΡΑΣ» προϋπολογισμού δαπάνης 5.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

9. Έγκριση εκτέλεσης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Κ.Χ. Τ.Κ. ΠΑΣΧΑΛΙΤΣΑΣ» προϋπολογισμού δαπάνης 7.200,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

10. Έγκριση εκτέλεσης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Κ.Χ. Τ.Κ. ΕΡΜΗΤΣΙΟΥ» προϋπολογισμού δαπάνης 6.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

11. Έγκριση εκτέλεσης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Κ.Χ. Τ.Κ. ΚΥΨΕΛΗΣ» προϋπολογισμού δαπάνης 6.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

12. Έγκριση εκτέλεσης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ» προϋπολογισμού δαπάνης 7.200,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

13. Έγκριση του υπ’ αριθμ. 1/2017 πρακτικού της επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών.

Εισηγητής: Πρόεδρος επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών Κοντοβάς Δημήτριος.

14. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αλλαγής χρήσης του κλειστού δημοτικού σχολείου Αγίου Βησσαρίου.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

15. Αποδοχή ή μη παραίτησης προέδρου και μελών της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. και αντικατάσταση αυτών.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

16. Έγκριση ψηφίσματος.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

17. Συμπλήρωση της αριθμ. 188/2017 απόφασης Δ.Σ.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

18. Έγκριση μελέτης «Αγροτική Οδοποιία Δ.Ε. Σοφάδων».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αλεξόπουλος Βασίλειος.

19. Έγκριση μελέτης «Αγροτική Οδοποιία Δ.Ε. Άρνης».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αλεξόπουλος Βασίλειος.

20. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί υποβολής πρότασης για ένταξη και χρηματοδότηση του έργου « Αγροτική Οδοποιία Δ.Ε. Σοφάδων».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αλεξόπουλος Βασίλειος.

21. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί υποβολής πρότασης για ένταξη και χρηματοδότηση του έργου «Αγροτική Οδοποιία Δ.Ε. Άρνης».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αλεξόπουλος Βασίλειος.

22. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί δέσμευσης ένταξης της Πράξης «Αγροτική Οδοποιία Δ.Ε. Σοφάδων» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αλεξόπουλος Βασίλειος.

23. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί δέσμευσης ένταξης της Πράξης «Αγροτική Οδοποιία Δ.Ε. Άρνης» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αλεξόπουλος Βασίλειος.

24. Εξέταση αιτήματος του Δασικού Συνεταιρισμού Θραψιμίου για την απευθείας εκμίσθωση της εκμετάλλευσης της δασικής συστάδας 26 του διακατεχόμενου δάσους Βαθυλάκκου, με σκοπό την κάλυψη των ατομικών αναγκών σε καυσόξυλα των κατοίκων της Τοπικής Κοινότητας Βαθυλάκκου του Δήμου Σοφάδων στο διαχειριστικό έτος 2017.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αλεξόπουλος Βασίλειος.

25. Εξέταση αιτήματος του Δασικού Συνεταιρισμού Βαθυλάκκου για την απευθείας εκμίσθωση της εκμετάλλευσης της δασικής συστάδας 10α του διακατεχόμενου δάσους Αηδονοχωρίου με σκοπό την κάλυψη των ατομικών αναγκών σε καυσόξυλα των κατοίκων της Τοπικής Κοινότητας Αηδονοχωρίου του Δήμου Σοφάδων στο διαχειριστικό έτος 2017.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αλεξόπουλος Βασίλειος.

26. Αποδοχή ή μη παραίτησης μέλους της ΔΗ.ΚΟΙ.Ε.Δ.Σ. και αντικατάσταση αυτού.

Εισηγητής: Πρόεδρος της ΔΗ.ΚΟΙ.Ε.Δ.Σ. Ζάβαλος Δημήτριος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Γ. ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

+

12η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2017

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 Την 11η  Αυγούστου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00΄ καλείστε να παρευρεθείτε στην 12η Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης οικ. έτους 2017 (Β΄Τριμήνου) του Δήμου Σοφάδων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

2. Έγκριση διενέργειας & καθορισμός τρόπου ανάθεσης προμηθειών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

3. Έγκριση της αριθμ. 88/2017 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού – Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων που αφορά την 6η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΟΠΑΠΣ Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Γ. ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ