Σημαντικα Νεα
 • ...

Δημοτικό Συμβούλιο

 • Video Συνεδρίασης
 • Αποφάσεις
 • Ημερήσιες Διατάξεις
+

12η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2017

Ημερομηνία: 11/08/2017
+

11η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2017

Ημερομηνία: 21/07/2017

 

 

+

10η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2017

Ημερομηνία: 11/07/2017
+

9η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2017

Ημερομηνία: 20/06/2017
+

8η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2017 (Μέρος Β”)

+

8η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2017 (Μέρος Α”)

+

Ενημέρωση – προτάσεις και λήψη απόφασης για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

Ημερομηνία: 11/12/2017 ΑΔΑ: 63ΓΖΩ1Μ-ΞΝΧ Αρ. Πρωτοκόλλου: 23377
+

Έγκριση της αρ. 116/2017 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού – Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων που αφορά την ψήφιση του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων και την έγκριση πίνακα στοχοθεσίας εσόδων – εξόδων οικ. έτους 2018.

Ημερομηνία: 06/12/2017 ΑΔΑ: 72ΣΧΩ1Μ-ΦΙΑ Αρ. Πρωτοκόλλου: 23081
+

Συζήτηση και λήψη απόφασης επί δύο (2) θεμάτων ως κατεπείγων με τίτλο: α) Έγκριση του 2ου ΑΠΕ και του 2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ και β) Έγκριση μετακίνησης μελών του Δήμου μας στο Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο της ΚΕΔΕ.

Ημερομηνία: 05/12/2017 ΑΔΑ: ΩΛΜ9Ω1Μ-7ΔΠ Αρ. Πρωτοκόλλου: 22955
+

Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήματος Χούμου Βασιλείου, κατοίκου Βαθυλάκκου για την νομιμοποίηση υφιστάμενης κτηνοτροφικής μονάδας στην θέση «Αλωνάκι» του διακατεχόμενου δάσους Βαθυλάκκου.

Ημερομηνία: 04/12/2017 ΑΔΑ: 6Λ6ΠΩ1Μ-0ΣΥ Αρ. Πρωτοκόλλου: 22922
+

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί διενέργειας διαγωνισμού για εκμίσθωση δημοτικής έκτασης ενός στρέμματος περίπου με χρήση ποιμνιοστασίου σε εκτός σχεδίου περιοχή στην Τ.Κ. Θραψιμίου.

Ημερομηνία: 04/12/2017 ΑΔΑ: 6Ο6ΤΩ1Μ-ΛΩΖ Αρ. Πρωτοκόλλου: 22913
+

Έγκριση οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2016 (απολογισμός, ισολογισμός, κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης).

Ημερομηνία: 04/12/2017 ΑΔΑ: 6ΒΕΒΩ1Μ-ΦΒΑ Αρ. Πρωτοκόλλου: 22894
+

Έγκριση του 2ου ΑΠΕ και του 2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ.

Ημερομηνία: 01/12/2017 ΑΔΑ: 6Υ67Ω1Μ-ΣΕΒ Αρ. Πρωτοκόλλου: 22861
+

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί κοπής δέντρου στην αυλή του 2ου Νηπιαγωγείου Σοφάδων.

Ημερομηνία: 30/11/2017 ΑΔΑ: 64ΑΙΩ1Μ-Η2Ι Αρ. Πρωτοκόλλου: 22791
+

Γνωμοδότηση για αναδάσωση 22.083,63 τ.μ. στη θέση «Λεπούχι».

Ημερομηνία: 30/11/2017 ΑΔΑ: 68ΛΦΩ1Μ-ΟΙ3 Αρ. Πρωτοκόλλου: 22742
+

Έγκριση της αριθμ. 123/2017 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού – Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων που αφορά την 8η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.

Ημερομηνία: 30/11/2017 ΑΔΑ: 73ΛΓΩ1Μ-Ν6Α Αρ. Πρωτοκόλλου: 22734
+

Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεων των ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΜΑΡΡΑ ΠΕΡΙΚΟΚΛΗ του ΚΩΝ/ΝΟΥ, ΝΤΡΑΒΑΛΙΑ ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ του ΘΩΜΑ, ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ και ΠΛΑΚΙΔΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΒΑΪΟΥ για μεταφορά της υπ’ αριθμ. 41593186 παροχής ΔΕΗ παρόχθιου αντλιοστασίου στο όνομα του ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ.

Ημερομηνία: 29/11/2017 ΑΔΑ: 9ΩΜ5Ω1Μ-ΨΣΣ Αρ. Πρωτοκόλλου: 22679
+

Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεων των ΠΛΑΚΙΔΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΒΑΪΟΥ, ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΠΛΑΚΙΔΑ ΚΩΝ/ΝΟΥ του ΒΑΪΟΥ, ΝΤΡΑΒΑΛΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΚΩΝ/ΝΟΥ και ΚΑΤΕΒΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ για μεταφορά της υπ’ αριθμ. 41593162 παροχής ΔΕΗ παρόχθιου αντλιοστασίου στο όνομα του ΠΛΑΚΙΔΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ.

Ημερομηνία: 29/11/2017 ΑΔΑ: 6Ξ06Ω1Μ-66Π Αρ. Πρωτοκόλλου: 22678
+

Επιστροφή ποσού 5.081,56€ ως αχρεωστήτως εισπραχθέν.

Ημερομηνία: 29/11/2017 ΑΔΑ: ΨΜΩ1Ω1Μ-2ΗΕ Αρ. Πρωτοκόλλου: 22677
+

Αποδοχή και κατανομή ποσού 59.360,00 € για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σοφάδων (4η δόση έτους 2017).

Ημερομηνία: 29/11/2017 ΑΔΑ: Ψ3Η9Ω1Μ-ΘΦΠ Αρ. Πρωτοκόλλου: 22673
+

18η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.

Ημερομηνία: 29/11/2017 ΑΔΑ: 6Γ3ΝΩ1Μ-Ω64 Αρ. Πρωτοκόλλου: 22635
+

Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών.

Ημερομηνία: 29/11/2017 ΑΔΑ: ΨΚ6ΜΩ1Μ-ΙΛΑ Αρ. Πρωτοκόλλου: 22649
+

Έγκριση μετακίνησης μελών του Δήμου μας στο Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο της ΚΕΔΕ.

Ημερομηνία: 29/11/2017 ΑΔΑ: 6ΚΛΕΩ1Μ-Ε9Α Αρ. Πρωτοκόλλου: 22622
+

Έγκριση του αριθμ. 2/2017 πρακτικού της επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών.

Ημερομηνία: 29/11/2017 ΑΔΑ: 7ΧΓΖΩ1Μ-1Γ0 Αρ. Πρωτοκόλλου: 22570
+

Να εκδηλώσει θετικό ενδιαφέρον όσο αφορά στην αγορά ακινήτου, ιδιοκτησίας του κ. Αγγέλη Ηλία του Αποστόλου, το οποίο βρίσκεται στην κεντρική πλατεία της Τ.Κ. Λεονταρίου και να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίησή της.

Ημερομηνία: 23/11/2017 ΑΔΑ: 63ΞΥΩ1Μ-ΣΕΩ Αρ. Πρωτοκόλλου: 22129
+

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 268/2014 απόφασης του Δ.Σ. Σοφάδων.

Ημερομηνία: 21/11/2017 ΑΔΑ: ΨΗ9ΗΩ1Μ-ΛΛΗ Αρ. Πρωτοκόλλου: 22030
+

21η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2017

Ημερομηνία: 28/11/2017

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Την 28η  Νοεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00΄ καλείστε να παρευρεθείτε στην 21η Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1. 18η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

2. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος

3. Επιστροφή ποσού 5.081,56€ ως αχρεωστήτως εισπραχθέν.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

4. Αποδοχή και κατανομή ποσού 59.360,00 € για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σοφάδων (4η δόση έτους 2017).

Εισηγητής: Πρόεδρος Σχολικών Επιτροπών Αγγελόπουλος Βασίλειος.

5. Γνωμοδότηση για αναδάσωση 22.083,63 στρεμμάτων στη θέση «Λεπούχι».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αλεξόπουλος Βασίλειος.

6. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεων των ΠΛΑΚΙΔΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΒΑΪΟΥ, ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΠΛΑΚΙΔΑ ΚΩΝ/ΝΟΥ του ΒΑΪΟΥ, ΝΤΡΑΒΑΛΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΚΩΝ/ΝΟΥ και ΚΑΤΕΒΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ για μεταφορά της υπ’ αριθμ. 41593162 παροχής ΔΕΗ παρόχθιου αντλιοστασίου στο όνομα του ΠΛΑΚΙΔΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Εκίζογλου Σπυρίδων.

7. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεων των ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΜΑΡΡΑ ΠΕΡΙΚΟΚΛΗ του ΚΩΝ/ΝΟΥ, ΝΤΡΑΒΑΛΙΑ ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ του ΘΩΜΑ, ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ και ΠΛΑΚΙΔΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΒΑΪΟΥ για μεταφορά της υπ’ αριθμ. 41593186 παροχής ΔΕΗ παρόχθιου αντλιοστασίου στο όνομα του  ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Εκίζογλου Σπυρίδων.

8. Έγκριση της αρ. 116/2017 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού – Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων που αφορά την ψήφιση  του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων και την έγκριση πίνακα στοχοθεσίας εσόδων – εξόδων  οικ. έτους 2018.

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΟΠΑΠΣ Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης.

9. Έγκριση της αριθμ. 123/2017 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού – Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων που αφορά την 8η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΟΠΑΠΣ Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης.

10. Έγκριση του αριθμ. 2/2017 πρακτικού της επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών.

Εισηγητής: Πρόεδρος επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών Κοντοβάς Δημήτριος.

11. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί κοπής δέντρου στην αυλή του 2ου Νηπιαγωγείου Σοφάδων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

12. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί διενέργειας διαγωνισμού για εκμίσθωση δημοτικής έκτασης ενός στρέμματος περίπου με χρήση ποιμνιοστασίου σε σχεδίου περιοχή στην Τ.Κ. Θραψιμίου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

13. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήματος Χούμου Βασιλείου, κατοίκου Βαθυλάκκου για την νομιμοποίηση υφιστάμενης κτηνοτροφικής μονάδας στην θέση «Αλωνάκι» του διακατεχόμενου δάσους Βαθυλάκκου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Γ. ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

+

20η Συνεδρίαση (ειδική) Δημοτικού Συμβουλίου 2017

Ημερομηνία: 28/11/2017

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Την 28η  Νοεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00΄ καλείστε να παρευρεθείτε στην 20η Συνεδρίαση (ειδική) του Σώματος για το έτος 2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2016 (απολογισμός, ισολογισμός, κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης).

Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Γ. ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

+

19η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2017

Ημερομηνία: 17/11/2017

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Την 17η  Νοεμβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00΄ καλείστε να παρευρεθείτε στην 19η Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 

1. Ενημέρωση – προτάσεις για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Γ. ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

+

18η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2017

Ημερομηνία: 14/11/2017

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Την 14η  Νοεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00΄ καλείστε να παρευρεθείτε στην 18η Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1. 17η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

2. Ορισμός μελών επιτροπής διενέργειας δημοπρασίας και αξιολόγησης προσφορών για ακίνητα που μισθώνει ο Δήμος (άρθρο 194 του Ν. 3463/06 και άρθρο 1 του Π.Δ. 270/81).

Εισηγητής: Δήμαρχος.

3. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 268/2014 απόφασης του Δ.Σ. Σοφάδων.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

4. Έγκριση ή μη χορήγησης χρηματικού βοηθήματος σε δημότισσά μας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος .

5. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί διαγραφής βεβαιωτικών καταλόγων δικαιωμάτων βοσκής έτους 2016 και επιστροφή αυτών στους δημότες που το έχουν ήδη καταβάλλει στο Δήμο Σοφάδων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

6. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσιών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

7. Περί αδυναμίας εκτέλεσης της υπηρεσίας Καθαρισμός δημοτικών κτιρίων με ιδία μέσα του Δήμου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τουλιάς Παναγιώτης.

8. Αποδοχή όρων για τη λήψη τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο Παρ/κών και Δανείων από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και από πόρους του Τ.Π. & Δανείων.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

9. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεων των ΖΑΒΑΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΘΩΜΑ και της ΦΑΛΟΥΤΣΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ για μεταφορά της υπ’ αριθμ. 41593105 παροχής ΔΕΗ παρόχθιου αντλιοστασίου στο όνομα της ΦΑΛΟΥΤΣΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Εκίζογλου Σπυρίδων.

10. Έγκριση της αριθμ. 114/2017 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού – Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων που αφορά την 7η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΟΠΑΠΣ Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης.

11. Περί αγοράς ακινήτου στην Τ.Κ. Λεονταρίου.

Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. Παπαμαργαρίτης Χαράλαμπος.

12. Έγκριση ή μη χορήγησης των Μέσων Ατομικής Προστασίας σε χρήμα στους υπαλλήλους του Δήμου Σοφάδων για το έτος 2016.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

13. Υπογραφή διακήρυξης για την προώθηση του θεσμού της Ολυμπιακής Εκεχειρίας.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

14. Έγκριση μελέτης «Ανακατασκευή χλοοτάπητα Δημοτικού Σταδίου Δ.Κ. Σοφάδων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Γ. ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

+

17η Συνεδρίαση (Ειδική) Δημοτικού Συμβουλίου 2017

Ημερομηνία: 14/11/2017

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Την 14η  Νοεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00΄ καλείστε να παρευρεθείτε στην 17η Συνεδρίαση (ειδική) του Σώματος για το έτος 2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Ψήφιση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Γ. ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

+

16η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2017

Ημερομηνία: 24/10/2017

16η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΣΟΦΑΔΩΝ

 

Την 24η  Οκτωβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00΄ καλείστε να παρευρεθείτε στην 16η Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Ψήφιση τεχνικού προγράμματος του Δήμου Σοφάδων, έτους 2018.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

2. 15η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.

Εισηγητής: Κοντοβάς Δημήτριος.

3. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης οικ. έτους 2017 (Γ΄Τριμήνου) του Δήμου Σοφάδων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

4. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2017.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος .

5. Ψήφιση πίστωσης δαπανών του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2017.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

6. Προγραμματισμός εκδηλώσεων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

7. Έγκριση διενέργειας & καθορισμός τρόπου ανάθεσης προμηθειών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

8. Ρύθμιση οφειλών προς Ο.Τ.Α. Α΄βαθμού σύμφωνα με το άρθρο 52 του Ν. 4483/2017.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

9. Συμπλήρωση ΦΟΠ στην Τ.Κ. Αγ. Βησσαρίου στην κάθετη οδό του κεντρικού δρόμου πλησίον Τσιώνα Απ. & Κουκουβάνη Γ. και απευθείας ανάθεση στη Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. κατασκευής του έργου προϋπολογισμού δαπάνης 1.109,06 € με το Φ.Π.Α.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

10. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως δημότη για τροποποίηση συμφωνητικού.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

11. Έγκριση επιχορήγησης του Ν.Π. Δημοτικός Οργανισμός Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων (ΔΟΠΑΠΣ).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

12. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσιών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

13. Συγκρότηση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΕΔΡΑΣ ΔΗΜΟΥ» (Α.Μ. 04/2015) προϋπολογισμού 170.000,00 €.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

14. Έγκριση 6ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ ΑΝΩΓΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ» (Α.Μ. 23/12).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

15. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ» (Α.Μ 5/2015).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

16. Έγκριση ή μη μεταφοράς διαθεσίμων των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης στις ομάδες Λογαριασμών Νο250-Κοινού Κεφαλαίου του ν. 2469/97 και Νο260-Ταμειακής Διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Εισηγητής Δήμαρχος.

17. Έγκριση και παροχή συναίνεσης – εγγύησης για την υπαγωγή της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. σε ρύθμιση των δανείων της από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων».

Εισηγητής: Δήμαρχος.

18. Περί κατάταξης σε κατηγορίες των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Σοφάδων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

19. 16η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

20. Έγκριση μελέτης του έργου «Αντιπλημμυρική προστασία οικισμού τσιγγάνων στο Δ. Σοφάδων».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

21. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί υποβολής πρότασης για ένταξη και χρηματοδότηση του έργου: «Αντιπλημμυρική προστασία οικισμού τσιγγάνων στο Δ. Σοφάδων».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αλεξόπουλος Βασίλειος.

22. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί δέσμευσης για την ένταξη της πράξης του έργου: «Αντιπλημμυρική προστασία οικισμού τσιγγάνων στο Δ. Σοφάδων» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Σοφάδων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αλεξόπουλος Βασίλειος.

23. Συμπλήρωση της αριθμ. 133/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

 

+

15η ημερήσια διαταξη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ

TMHMA ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ταχ.Δ/νση    :   Κιερίου 49

Τ. Κ.              :   43 300-Σοφάδες

Πληροφορίες :   Ζαχαροπούλου  Ευαγγελία

Τηλ.           :   2443 3 53216

Fax               :   2443 3 53263

Ε-mail          :   ezaxaropoulou@sofades.gr

URL : www.sofades.gr

 

 

 

Σοφάδες 29-09-2017

Αριθ. Πρωτ.: -17745-

 

ΠΡΟΣ:

Το Δήμαρχο Σοφάδων

Τα τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

(όπως Πίνακας Αποδεκτών)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Την 3η  Οκτωβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00΄ καλείστε να παρευρεθείτε στην 15η Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1. Έγκριση διενέργειας & καθορισμός τρόπου ανάθεσης προμηθειών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

2. Αποδοχή και κατανομή ποσού 59.360,00 € για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σοφάδων (3η δόση έτους 2017).

Εισηγητής: Πρόεδρος Σχολικών Επιτροπών Αγγελόπουλος Βασίλειος.

3. Αποδοχή και κατανομή ποσού 34.300,00 € για συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σοφάδων από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (έτους 2017).

Εισηγητής: Πρόεδρος Σχολικών Επιτροπών Αγγελόπουλος Βασίλειος.

4. Έγκριση εκτέλεσης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΜΕΝΕΛΑΪΔΑΣ» προϋπολογισμού δαπάνης 7.250,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

5. Αντικατάσταση μελών της επιτροπής Παραλαβής φυσικού εδάφους που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ.231/2015 απόφασης Δ.Σ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

6. 8η τροποποίηση προγράμματος εκτελεστέων έργων 2017.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

7. Ορισμός δύο Δημοτικών Συμβούλων ως μέλη του υπό επανασυγκρότηση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Σοφάδων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τουλιάς Παναγιώτης.

8. Υποβολή αίτησης στην Π.Ε. Καρδίτσας για να συμπεριληφθούν οι δημοτικές βοσκήσιμες εκτάσεις στο διαχειριστικό σχέδιο βόσκησης που θα εκπονηθεί.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Εκίζογλου Σπυρίδων.

9. Έγκριση της αριθμ. 101/2017 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού – Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων που αφορά την έγκριση απολογισμού του Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ. οικ. έτους 2016.

Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ. Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης.

10. Ορθή επανάληψη της αριθμ. 103/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

11. Περί κοπής δύο (2) πεύκων επί της οδού Κολοκοτρώνη στη Δημοτική Κοινότητα Σοφάδων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

12. Περί κοπής πεύκων σε κοινοτικό χώρο στην Τ.Κ. Λεονταρίου (πρώην Δημοτικό Σχολείο).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

13. Διενέργεια διαγωνισμού για την εκμίσθωση 4,0 τμ για κατασκευή κολόνας ηλεκτροδότησης για αρδευτικούς σκοπούς στον αγρό 606 Καρποχωρίου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Γ. ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

 

 

 Π Ι Ν Α Κ Α Σ  Α Π Ο Δ Ε Κ Τ Ω Ν

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

 1. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΣΕΡΑΦΕΙΜ
 2. ΕΥΑΓΓΕΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
 3. ΚΟΥΤΣΟΜΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
 4. ΕΚΙΖΟΓΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 5. ΚΟΝΤΟΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
 6. ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
 7. ΖΑΒΑΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ
 8. ΚΟΥΛΠΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
 9. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
 10. ΤΟΥΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
 11. ΧΑΡΙΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ
 12. ΣΚΡΕΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
 13. ΖΗΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 14. ΔΑΣΚΑΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
 15. ΓΟΥΖΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ  ΜΙΛΤΙΑΔΗ
 16. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
 17. ΦΑΛΟΥΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
 18. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ
 19. ΚΕΦΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ
 20. ΤΡΙΓΚΑΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ
 21. ΚΛΙΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
 22. ΚΑΙΑΣ ΦΩΤΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
 23. ΤΣΕΛΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ
 24. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
 25. ΚΑΡΠΟΥΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ
 26. ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ
+

14η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2017

Ημερομηνία: 20/09/2017

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Την 20η  Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00΄ καλείστε να παρευρεθείτε στην 14η Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1. Έγκριση μελέτης προμήθειας Δήμου Σοφάδων «Προμήθεια – εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων τύπου led & προμήθεια λαμπτήρων τύπου led εξοικονόμησης ενέργειας στο δημοτικό φωτισμό» προϋπολογισμού 1.438.052,80 ευρώ.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

2. 13η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

3. Έγκριση διενέργειας & καθορισμός τρόπου ανάθεσης προμήθειας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

4. Έγκριση ή μη χορήγησης χρηματικού βοηθήματος σε δημότη μας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

5. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ  ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ ΑΝΩΓΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

6. Εκδίκαση ένστασης του αναδόχου «ΑΛΚ. ΣΠΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Τ.Ε.» κατά της υπ’ αριθμ. 12821/13-7-2017 απόφασης κήρυξης έκπτωσής του στο έργο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ ΑΝΩΓΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ».

Εισηγητής: Δήμαρχος.

7. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και του Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΕΔΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

8. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 96/2017 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού – Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων που αφορά την έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 (Β τρίμηνο).

Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ. Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης.

9. Μεταβίβαση επαγγελματικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Εκίζογλου Σπυρίδων.

10. Εξέταση αιτήματος του Δασικού Συνεταιρισμού Θραψιμίου για την απευθείας εκμίσθωση της εκμετάλλευσης της δασικής συστάδας 26 του διακατεχόμενου δάσους Βαθυλάκκου, με σκοπό την κάλυψη των ατομικών αναγκών σε καυσόξυλα των κατοίκων της Τοπικής Κοινότητας Βαθυλάκκου του Δήμου Σοφάδων στο διαχειριστικό έτος 2017.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αλεξόπουλος Βασίλειος.

11. Εξέταση αιτήματος του Δασικού Συνεταιρισμού Βαθυλάκκου για την απευθείας εκμίσθωση της εκμετάλλευσης της δασικής συστάδας 10α του διακατεχόμενου δάσους Αηδονοχωρίου με σκοπό την κάλυψη των ατομικών αναγκών σε καυσόξυλα των κατοίκων της Τοπικής Κοινότητας Αηδονοχωρίου του Δήμου Σοφάδων στο διαχειριστικό έτος 2017.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αλεξόπουλος Βασίλειος.

 

12. 14η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Γ. ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

+

13η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2017

Ημερομηνία: 08/09/2017

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Την 8η  Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00΄ καλείστε να παρευρεθείτε στην 13η Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1. Ίδρυση Νέου Κοιμητηρίου Τ.Κ. Καρποχωρίου.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

2. 12η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

3. Έγκριση διενέργειας & καθορισμός τρόπου ανάθεσης προμήθειας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

4. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 2/2017 απόφασης Δ.Σ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

5. Έγκριση και παραλαβή της υπ’ αριθ. 5/2017 τεχνικής μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου «ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΘΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΡΕΝΤΙΝΑΣ» προϋπολογισμού δαπάνης 85.000,00 ευρώ.

Έγκριση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσής του.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

6. Έγκριση εκτέλεσης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΝΩ ΚΤΗΜΕΝΗΣ» προϋπολογισμού δαπάνης 7.250,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

7. Έγκριση εκτέλεσης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΡΕΝΤΙΝΑΣ» προϋπολογισμού δαπάνης 7.200,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

8. Έγκριση εκτέλεσης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Κ.Χ. Τ.Κ. ΑΝΑΒΡΑΣ» προϋπολογισμού δαπάνης 5.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

9. Έγκριση εκτέλεσης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Κ.Χ. Τ.Κ. ΠΑΣΧΑΛΙΤΣΑΣ» προϋπολογισμού δαπάνης 7.200,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

10. Έγκριση εκτέλεσης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Κ.Χ. Τ.Κ. ΕΡΜΗΤΣΙΟΥ» προϋπολογισμού δαπάνης 6.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

11. Έγκριση εκτέλεσης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Κ.Χ. Τ.Κ. ΚΥΨΕΛΗΣ» προϋπολογισμού δαπάνης 6.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

12. Έγκριση εκτέλεσης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ» προϋπολογισμού δαπάνης 7.200,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

13. Έγκριση του υπ’ αριθμ. 1/2017 πρακτικού της επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών.

Εισηγητής: Πρόεδρος επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών Κοντοβάς Δημήτριος.

14. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αλλαγής χρήσης του κλειστού δημοτικού σχολείου Αγίου Βησσαρίου.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

15. Αποδοχή ή μη παραίτησης προέδρου και μελών της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. και αντικατάσταση αυτών.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

16. Έγκριση ψηφίσματος.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

17. Συμπλήρωση της αριθμ. 188/2017 απόφασης Δ.Σ.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

18. Έγκριση μελέτης «Αγροτική Οδοποιία Δ.Ε. Σοφάδων».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αλεξόπουλος Βασίλειος.

19. Έγκριση μελέτης «Αγροτική Οδοποιία Δ.Ε. Άρνης».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αλεξόπουλος Βασίλειος.

20. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί υποβολής πρότασης για ένταξη και χρηματοδότηση του έργου « Αγροτική Οδοποιία Δ.Ε. Σοφάδων».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αλεξόπουλος Βασίλειος.

21. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί υποβολής πρότασης για ένταξη και χρηματοδότηση του έργου «Αγροτική Οδοποιία Δ.Ε. Άρνης».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αλεξόπουλος Βασίλειος.

22. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί δέσμευσης ένταξης της Πράξης «Αγροτική Οδοποιία Δ.Ε. Σοφάδων» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αλεξόπουλος Βασίλειος.

23. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί δέσμευσης ένταξης της Πράξης «Αγροτική Οδοποιία Δ.Ε. Άρνης» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αλεξόπουλος Βασίλειος.

24. Εξέταση αιτήματος του Δασικού Συνεταιρισμού Θραψιμίου για την απευθείας εκμίσθωση της εκμετάλλευσης της δασικής συστάδας 26 του διακατεχόμενου δάσους Βαθυλάκκου, με σκοπό την κάλυψη των ατομικών αναγκών σε καυσόξυλα των κατοίκων της Τοπικής Κοινότητας Βαθυλάκκου του Δήμου Σοφάδων στο διαχειριστικό έτος 2017.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αλεξόπουλος Βασίλειος.

25. Εξέταση αιτήματος του Δασικού Συνεταιρισμού Βαθυλάκκου για την απευθείας εκμίσθωση της εκμετάλλευσης της δασικής συστάδας 10α του διακατεχόμενου δάσους Αηδονοχωρίου με σκοπό την κάλυψη των ατομικών αναγκών σε καυσόξυλα των κατοίκων της Τοπικής Κοινότητας Αηδονοχωρίου του Δήμου Σοφάδων στο διαχειριστικό έτος 2017.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αλεξόπουλος Βασίλειος.

26. Αποδοχή ή μη παραίτησης μέλους της ΔΗ.ΚΟΙ.Ε.Δ.Σ. και αντικατάσταση αυτού.

Εισηγητής: Πρόεδρος της ΔΗ.ΚΟΙ.Ε.Δ.Σ. Ζάβαλος Δημήτριος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Γ. ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

+

12η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2017

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 Την 11η  Αυγούστου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00΄ καλείστε να παρευρεθείτε στην 12η Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης οικ. έτους 2017 (Β΄Τριμήνου) του Δήμου Σοφάδων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

2. Έγκριση διενέργειας & καθορισμός τρόπου ανάθεσης προμηθειών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

3. Έγκριση της αριθμ. 88/2017 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού – Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων που αφορά την 6η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΟΠΑΠΣ Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Γ. ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

+

11η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2017

Ημερομηνία: 21/07/2017

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Την 21η  Ιουλίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00΄ καλείστε να παρευρεθείτε στην 11η Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2017.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

2. Ψήφιση πίστωσης δαπανών του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

3. Προγραμματισμός εκδηλώσεων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

4. 11η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.

Εισηγητής; Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

5. Παραχώρηση του Δημοτικού Σχολείου Πύργου Κιερίου στον Πολιτιστικό Σύλλογο «Ο Άγιος Γεώργιος».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Γ. ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

+

10η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2017

Ημερομηνία: 11/07/2017

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Την 11η  Ιουλίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:30΄ καλείστε να παρευρεθείτε στην 10η Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1. Ενημέρωση για την διοικητική κατάσταση της Ανώνυμης Εταιρείας  «Λουτρά Σμοκόβου – Δολοπία Α.Ε. Ο.Τ.Α.» και εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

2. Συμπλήρωση της αριθμ. 94/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

3. 9η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 και 5η τροποποίηση προγράμματος εκτελεστέων έργων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

4. 10η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 και 6η τροποποίηση προγράμματος εκτελεστέων έργων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

5. Έγκριση διενέργειας & καθορισμός τρόπου ανάθεσης προμηθειών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

6. Έγκριση 5ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ ΑΝΩΓΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ» (Α.Μ. 23/12).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

7. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ Δ.Ε. ΜΕΝΕΛΑΪΔΑΣ» (Α.Μ. 12/2013).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

8. Έγκριση της τροποποίησης μελέτης , του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ  ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΘΡΑΨΙΜΙΟΥ».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα  Αικατερίνη.

9. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

10. Έγκριση εκτέλεσης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΤΚ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΜΑΣΧΟΛΟΥΡΙΟΥ» προϋπολογισμού δαπάνης 4.900,00 ευρώ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

11. Έγκριση της αριθμ. 67/2017 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού – Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων που αφορά την αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΟΠΑΠΣ Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης.

12. Έγκριση της αριθμ. 62/2017 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού – Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων που αφορά την έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 (Α΄τρίμηνο) του Δ.Ο.Π.Α.Π. Σοφάδων.

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΟΠΑΠΣ Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης.

13. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί κοπής δέντρων στην κεντρική πλατεία στην Τοπική Κοινότητα Κέδρου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

14. Έγκριση της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων έτους 2016 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σοφάδων.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

15. Ορισμός ορκωτού λογιστή για τον έλεγχο οικονομικών στοιχείων χρήσης 2016 της Ανώνυμης Εταιρείας  «Λουτρά Σμοκόβου – Δολοπία Α.Ε. Ο.Τ.Α.».

Εισηγητής: Δήμαρχος.

16. Υιοθέτηση αιτήματος συμπαράστασης προς το Δήμο Μήλου.

Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Παπαμαργαρίτης Χαράλαμπος.

17. Αποδοχή όρων για τη λήψη τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο Παρ/κών και Δανείων από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και από πόρους του Τ.Π. & Δανείων.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Γ. ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

+

9η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2017

Ημερομηνία: 20/06/2017

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Την 20η  Ιουνίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00΄ καλείστε να παρευρεθείτε στην 9η Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1. Έγκριση ισολογισμού και οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2015 της Δημοτικής Επιχείρησης «Λουτρά Σμοκόβου – Δολοπία Α.Ε. Ο.Τ.Α.» και απαλλαγή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2015.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

2. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης «ΛΟΥΤΡΑ ΣΜΟΚΟΒΟΥ – ΔΟΛΟΠΙΑ Α.Ε ΟΤΑ» και εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 2016.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

3. 8η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 και 4η τροποποίηση προγράμματος εκτελεστέων έργων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

4. Έγκριση διεξαγωγής φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών αγροτεμαχίων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

5. Απευθείας συμφωνία εκμίσθωσης δημοτικής αποθήκης στην Τ.Κ. Μαυραχάδων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

6. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως δημότισσας για τροποποίηση συμφωνητικού.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

7. Απόδοση ποσού 3.000,00 € για διαχείριση δομών φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών στα Λουτρά Σμοκόβου – Δολοπία Α.Ε. ΟΤΑ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

8. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου : «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ» (Α.Μ. 5/2015) προϋπολογισμού 12.000,00 €.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

9. Έγκριση και παραλαβή της επικαιροποιημένης υπ’ αριθ. 2/2017 τεχνικής μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Δ.Ε. ΜΕΝΕΛΑΪΔΑΣ» προϋπολογισμού δαπάνης 65.000,00 ευρώ.

Την έγκριση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου και τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσής του.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

10. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ – ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΦΩΤΙΣΜΟΣ – Τ.Κ. ΜΑΥΡΑΧΑΔΩΝ – ΦΙΛΙΑΣ- ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ – ΚΑΡΠΟΧΩΡΙΟΥ» (Α.Μ. 15/2013).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

11. Έγκριση 5ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου « ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΘΡΑΨΙΜΙΟΥ (Α.Μ. 23/11)».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

12. Περί συμπλήρωσης της υπ’ αριθμ. 132/2017 απόφασης Δ.Σ. που αφορά στην έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ» με την προσθήκη έγκριση του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

13. Αντικατάσταση μέλους της επιτροπής Παραλαβής φυσικού εδάφους που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 232/2015 απόφαση Δ.Σ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

14. Έγκριση εκτέλεσης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ (ΠΡΩΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ) ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ» προϋπολογισμού δαπάνης 7.250,00 ευρώ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

15. Έγκριση και παραλαβή της υπ’ αριθ. 3/2017 τεχνικής μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ – ΑΝΑΠΛΑΣΗ – ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΡΕΝΤΙΝΑΣ – Β΄ΦΑΣΗ» προϋπολογισμού δαπάνης 170.000,00 ευρώ.

Την έγκριση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου και τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης του.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

16. Έγκριση 4ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ (Α.Μ. 2/15).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

17. Έγκριση 7ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΕΔΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

18. Έγκριση 7ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

19. Συμπλήρωση ΦΟΠ στην Τ.Κ. Ανάβρας πλησίον οικίας Αλεξίου Λάμπρου και απευθείας ανάθεση στην Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. κατασκευής του έργου προϋπολογισμού δαπάνης 2.218,11€ με το Φ.Π.Α.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

20. Προσωρινή εκκαθάριση Δημοτικής Επιχείρησης Μελετών Κατασκευών Ανάπτυξης και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων Σοφάδων (ΔΕΜΚΑΝΑΕΣ) και Αναπτυξιακής Δημοτικής Επιχείρησης Σοφάδων (ΑΝΔΕΣ).

Εισηγητής: Δήμαρχος.

21. Μεταβίβαση επαγγελματικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κούλπας Ευθύμιος.

22. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αποδοχής των μέτρων απαγόρευσης βοσκής μετά την υλοτομία μέρους του τμήματος 26 και του συνόλου των τμημάτων – συστάδων 27 και 7α του διακατεχόμενου δάσους Βαθυλάκκου στο διαχειριστικό έτος 2017.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αλεξόπουλος Βασίλειος.

23. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αποδοχής των μέτρων απαγόρευσης βοσκής μετά την υλοτομία μέρους της συστάδας 10α και του συνόλου της συστάδας 2α του διακατεχόμενου δάσους Αηδονοχωρίου για το έτος 2017.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αλεξόπουλος Βασίλειος.

24. Εξέταση αιτήματος των Δασικών Συνεταιρισμών Βαθυλάκκου και Θραψιμίου για την απευθείας εκμίσθωση της εκμετάλλευσης της δασικής συστάδας 10ε του διακατεχόμενου δάσους Ρεντίνας, με σκοπό την κάλυψη των ατομικών αναγκών σε καυσόξυλα των κατοίκων της Τοπικής Κοινότητας Ρεντίνας του Δήμου Σοφάδων στο διαχειριστικό έτος 2017.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αλεξόπουλος Βασίλειος.

25. Εξέταση αιτήματος των Δασικών Συνεταιρισμών Βαθυλάκκου και Θραψιμίου για την απευθείας εκμίσθωση της εκμετάλλευσης της δασικής συστάδας 1γ του δημοτικού δάσους Θραψιμίου, με σκοπό την κάλυψη των ατομικών αναγκών σε καυσόξυλα των κατοίκων της Τοπικής Κοινότητας Θραψιμίου του Δήμου Σοφάδων στο διαχειριστικό έτος 2017.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αλεξόπουλος Βασίλειος.

26. Πρόσληψη προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. τρίμηνης διάρκειας για ανάγκες πυρασφάλειας –  πυροπροστασίας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

27. Έγκριση και παραλαβή της υπ’ αριθμ. 4/2017 τεχνικής μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου «ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Ε. ΑΡΝΗΣ» προϋπολογισμού δαπάνης 350.000,00 ευρώ.

Την έγκριση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου και τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσής του.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

28. Έγκριση ψηφίσματος.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Γ. ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

 

+

8η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2017

Ημερομηνία: 16/05/2017

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Την 16η  Μαϊου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00΄ καλείστε να παρευρεθείτε στην 8η Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1. Ανάκληση δωρεάς ακινήτου Δ.Δ. Καρποχωρίου.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

2. Συμμετοχή του Δήμου Σοφάδων ως συνδεδεμένο μέλος στο Δίκτυο Ελληνικών πόλεων για την Ανάπτυξη – Δ.Ε.Π.ΑΝ..

Εισηγητής: Δήμαρχος.

3. Ψήφιση πίστωσης δαπανών του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

4. Έγκριση διενέργειας & καθορισμός τρόπου ανάθεσης προμηθειών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

5. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεων του ΛΥΚΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του ΠΑΥΛΟΥ για μεταφορά της υπ’ αριθμ. 41593104 παροχής ΔΕΗ παρόχθιου αντλιοστασίου στο όνομα του ΛΥΚΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του ΠΑΥΛΟΥ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κούλπας Ευθύμιος.

6. 7η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

7. Έγκριση μίσθωσης κτιριακών εγκαταστάσεων προκειμένου :α) να στεγαστούν διοικητικές υπηρεσίες του Δήμου (ΚΕΠ) και β) να δημιουργηθεί πολιτιστικός πολυχώρος.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Γ. ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

+

7η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2017

Ημερομηνία: 09/05/2017

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Την 9η  Μαϊου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00΄ καλείστε να παρευρεθείτε στην 7η Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1. Ανάκληση δωρεάς ακινήτου Δ.Δ. Καρποχωρίου.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

2. 6η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2017.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

3. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης οικ. έτους 2017 (Α΄Τριμήνου) του Δήμου Σοφάδων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

4. Έγκριση ή μη χορήγησης χρηματικού βοηθήματος σε δημότισσες.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

5. Έγκριση διενέργειας & καθορισμός τρόπου ανάθεσης προμηθειών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

6. Έγκριση εκτέλεσης προμήθειας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κουτσομηλιάς Ιωάννης.

7. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

8. Εκλογή (επιλογή) υδρονομέων άρδευσης που θα απασχοληθούν στο Δήμο Σοφάδων το έτος 2017.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κούλπας Ευθύμιος.

9. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεων των ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ και ΑΡΧΟΝΤΗ ΚΥΠΑΡΙΣΙΑΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ για μεταφορά της υπ’ αριθμ. 41596821 παροχής ΔΕΗ παρόχθιου αντλιοστασίου στο όνομα του ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κούλπας Ευθύμιος.

10. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεων των ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ για μεταφορά της υπ’ αριθμ. 41593282 παροχής ΔΕΗ παρόχθιου αντλιοστασίου στο όνομα του ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του  ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κούλπας Ευθύμιος.

11. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως του ΖΙΩΓΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΘΩΜΑ για μεταφορά της υπ’ αριθμ. 41593221 παροχής ΔΕΗ παρόχθιου αντλιοστασίου στο όνομά του.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κούλπας Ευθύμιος.

12. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεων των ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ και ΛΥΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΒΗΣΣΑΡΙΟΥ για μεταφορά της υπ’ αριθμ. 41593106 παροχής ΔΕΗ παρόχθιου αντλιοστασίου στο όνομα του ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κούλπας Ευθύμιος.

13. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεων των ΣΚΟΥΡΑ ΧΡΗΣΤΟΥ του ΒΑΪΟΥ και ΠΑΠΑΛΑΪΟΥ ΑΓΛΑΪΑ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ για μεταφορά της υπ’ αριθμ. 41593096 παροχής ΔΕΗ παρόχθιου αντλιοστασίου στο όνομα της ΠΑΠΑΛΑΪΟΥ ΑΓΛΑΪΑΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κούλπας Ευθύμιος.

14. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεων των ΜΑΝΤΕ ΒΗΣΣΑΡΙΟΥ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και ΧΗΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ για μεταφορά της υπ’ αριθμ. 41592993 παροχής ΔΕΗ παρόχθιου αντλιοστασίου στο όνομα του ΜΑΝΤΕ ΒΗΣΣΑΡΙΟΥ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κούλπας Ευθύμιος.

15. Συζήτηση και λήψη απόφασης απί αιτήσεων των ΦΑΚΙΤΣΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΛΑΜΠΡΟΥ και ΚΑΣΣΟΥ ΒΑΪΟΥ του ΧΡΗΣΤΟΥ για μεταφορά της υπ’ αριθμ.41592967 παροχής ΔΕΗ παρόχθιου αντλιοστασίου στο όνομα του ΚΑΣΣΟΥ ΒΑΪΟΥ του ΧΡΗΣΤΟΥ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κούλπας Ευθύμιος.

16. Ανακοίνωση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) έργων ύδρευσης του οικισμού Κέδρου του Δ. Σοφάδων στην Π.Ε. Καρδίτσας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

17. Περί τροποποίησης σχεδίου πόλης Σοφάδων με αναγνώριση τσιμεντοστρωμένης παρόδου οδού Ευριπίδου σε πεζόδρομο του σχεδίου πόλης Σοφάδων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

18. Χορήγηση μιας νέας παροχής ισχύος 85 kVA (Νο 5) 75ΗΡ με αριθμό παροχής 41603164-01 για τη σύνδεση με το Δίκτυο Διανομής Χαμηλής Τάσης του Παρόχθιου που βρίσκεται στον Πύργο Κιερίου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

19. Συζήτηση και λήψη απόφασης για  τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 50891/10-9-2007 (ΦΕΚ Β΄1876) απόφασης του Υφυπουργού Εσωτερικών , Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης με θέμα «Οικονομική Διοίκηση και Διαχείριση των Δημοτικών και Κοινοτικών Κοινωφελών Επιχειρήσεων του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν.3463/2006).

Εισηγητής: Δήμαρχος.

20. Αποδοχή και κατανομή ποσού 63.250,00 € για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σοφάδων (2η δόση έτους 2017).

Εισηγητής: Πρόεδρος Σχολικών Επιτροπών Αγγελόπουλος Βασίλειος.

21. Έγκριση παροχής εγγύησης στη σχολική μονάδα ΕΠΑΛ Σοφάδων για ρύθμιση οφειλής στη ΔΕΗ σε εκατό (100) μηνιαίες δόσεις.

Εισηγητής: Πρόεδρος Σχολικών Επιτροπών Αγγελόπουλος Βασίλειος.

22. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2017.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

23. Εκδήλωση ενδιαφέροντος ή μη περί αγοράς οικοπέδου στην Τ.Κ. Λεονταρίου.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

24. Έγκριση της αριθμ. 43/2017 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού – Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων που αφορά την αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2017.

Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ. Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Γ. ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

+

Πρακτικό 8ο Συνεδρίασης Δ.Σ. περί ματαίωσης 7ης Συνεδρίασης Δ.Σ. λόγω έλλειψης απαρτίας

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 8ο/04-05-2017

Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σοφάδων

 

Ματαίωση της 7ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ελλείψη απαρτίας

 

Στους Σοφάδες, σήμερα 4η Μαϊου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00΄ συνήλθε στην 7η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σοφάδων ύστερα από την υπ” αρ. Πρωτ. 7582/28.04.2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου για να αποφασίσει για τα θέματα που έχουν εγγραφεί σ’ αυτή.

Πριν την έναρξη της Συνεδρίασης, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο (27) μελών βρέθηκαν παρόντες  (1) Δημοτικός Σύμβουλος και απόντες (26)

Α/Α Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Παρόντες Απόντες
1. Αλεξόπουλος Βασίλειος Μέλος Δ.Σ. Απών
2. Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης Μέλος Δ.Σ. Απών
3. Κουτσομηλιάς Ιωάννης Μέλος Δ.Σ. Απών
4. Εκίζογλου Σπυρίδων Μέλος Δ.Σ. Απών
5. Κοντοβάς Δημήτριος Μέλος Δ.Σ. Απών
6. Παπαμαργαρίτης Χαράλαμπος Πρόεδρος Δ.Σ. Παρών
7. Φιλίππου Ηλίας Μέλος Δ.Σ. Απών
8. Ζάβαλος Δημήτριος Μέλος Δ.Σ. Απών
9. Κούλπας Ευθύμιος Μέλος Δ.Σ. Απών
10. Αγγελόπουλος Βασίλειος Γραμματέας Δ.Σ. Απών
11. Τουλιάς Παναγιώτης Μέλος Δ.Σ. Απών
12. Χαρίτος Παναγιώτης Μέλος Δ.Σ. Απών
13. Σκρέτα Αικατερίνη Μέλος Δ.Σ. Απούσα
14. Ζήσης Ευάγγελος Μέλος Δ.Σ. Απών
15. Δασκαλάς Ανδρέας Μέλος Δ.Σ. Απών
16. Γούζιος Βασίλειος Μέλος Δ.Σ. Απών
17. Παπαδόπουλος Χαράλαμπος Μέλος Δ.Σ. Απών
18. Φαλούτσος Βασίλειος Μέλος Δ.Σ. Απών
19. Χατζηγιάννης Απόστολος Μέλος Δ.Σ. Απών
20. Κεφαλάς Παναγιώτης Μέλος Δ.Σ. Απών
21. Τρίγκας Ηλίας Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Απών
22. Κλιάρης Δημήτριος Μέλος Δ.Σ. Απών
23. Κάιας Φώτιος Μέλος Δ.Σ. Απών
24. Τσέλιος Φώτιος Μέλος Δ.Σ. Απών
25. Αλεξόπουλος Κωνσταντίνος Μέλος Δ.Σ. Απών
26. Καρπούζας Δημήτριος Μέλος Δ.Σ. Απών
27. Στουρνάρας Σωτήριος Μέλος Δ.Σ. Απών

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε ο Δήμαρχος Σοφάδων κ. Αθανάσιος Σκάρλος. Επίσης, προσκλήθηκαν και οι κάτωθι Πρόεδροι:

ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Κ. ΣΟΦΑΔΩΝ Απών
ΜΠΑΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Κ. ΚΑΡΠΟΧΩΡΙΟΥ Απών
ΣΑΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Κ. ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ Απών
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Κ. ΚΕΔΡΟΥ Απών

Απών ο Δήμαρχος Αθανάσιος Σκάρλος κληθείς νόμιμα με την υπ’ αριθμό πρωτ. 7582/28-04-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου.

Στη συνεδρίαση παρεβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου Ζαχαροπούλου Ευαγγελία για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε ότι δεν υπάρχει η προβλεπόμενη από τον Νόμο απαρτία ματαίωσε τη συνεδρίαση.

Η ημερομηνία και η ώρα νέας συνεδρίασης θα οριστεί με νέα πρόσκληση που θα δημοσιευθεί και θα γνωστοποιηθεί σε κάθε έναν Δημοτικό Σύμβουλο και στο Δήμαρχο κατά την προβλεπόμενη διαδικασία.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

 

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Γ. ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

+

7η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2017

Ημερομηνία: 04/05/2017

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Την 4η  Μαϊου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00΄ καλείστε να παρευρεθείτε στην 7η Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1. Ανάκληση δωρεάς ακινήτου Δ.Δ. Καρποχωρίου.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

2. 6η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2017.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

3. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης οικ. έτους 2017 (Α΄Τριμήνου) του Δήμου Σοφάδων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

4. Έγκριση ή μη χορήγησης χρηματικού βοηθήματος σε δημότισσες.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

5. Έγκριση διενέργειας & καθορισμός τρόπου ανάθεσης προμηθειών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

6. Έγκριση εκτέλεσης προμήθειας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κουτσομηλιάς Ιωάννης.

7. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

8. Εκλογή (επιλογή) υδρονομέων άρδευσης που θα απασχοληθούν στο Δήμο Σοφάδων το έτος 2017.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κούλπας Ευθύμιος.

9. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεων των ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ και ΑΡΧΟΝΤΗ ΚΥΠΑΡΙΣΙΑΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ για μεταφορά της υπ’ αριθμ. 41596821 παροχής ΔΕΗ παρόχθιου αντλιοστασίου στο όνομα του ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κούλπας Ευθύμιος.

10. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεων των ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ για μεταφορά της υπ’ αριθμ. 41593282 παροχής ΔΕΗ παρόχθιου αντλιοστασίου στο όνομα του ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του  ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κούλπας Ευθύμιος.

11. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως του ΖΙΩΓΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΘΩΜΑ για μεταφορά της υπ’ αριθμ. 41593221 παροχής ΔΕΗ παρόχθιου αντλιοστασίου στο όνομά του.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κούλπας Ευθύμιος.

12. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεων των ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ και ΛΥΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΒΗΣΣΑΡΙΟΥ για μεταφορά της υπ’ αριθμ. 41593106 παροχής ΔΕΗ παρόχθιου αντλιοστασίου στο όνομα του ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κούλπας Ευθύμιος.

13. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεων των ΣΚΟΥΡΑ ΧΡΗΣΤΟΥ του ΒΑΪΟΥ και ΠΑΠΑΛΑΪΟΥ ΑΓΛΑΪΑ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ για μεταφορά της υπ’ αριθμ. 41593096 παροχής ΔΕΗ παρόχθιου αντλιοστασίου στο όνομα της ΠΑΠΑΛΑΪΟΥ ΑΓΛΑΪΑΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κούλπας Ευθύμιος.

14. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεων των ΜΑΝΤΕ ΒΗΣΣΑΡΙΟΥ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και ΧΗΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ για μεταφορά της υπ’ αριθμ. 41592993 παροχής ΔΕΗ παρόχθιου αντλιοστασίου στο όνομα του ΜΑΝΤΕ ΒΗΣΣΑΡΙΟΥ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κούλπας Ευθύμιος.

15. Συζήτηση και λήψη απόφασης απί αιτήσεων των ΦΑΚΙΤΣΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΛΑΜΠΡΟΥ και ΚΑΣΣΟΥ ΒΑΪΟΥ του ΧΡΗΣΤΟΥ για μεταφορά της υπ’ αριθμ.41592967 παροχής ΔΕΗ παρόχθιου αντλιοστασίου στο όνομα του ΚΑΣΣΟΥ ΒΑΪΟΥ του ΧΡΗΣΤΟΥ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κούλπας Ευθύμιος.

16. Ανακοίνωση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) έργων ύδρευσης του οικισμού Κέδρου του Δ. Σοφάδων στην Π.Ε. Καρδίτσας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

17. Περί τροποποίησης σχεδίου πόλης Σοφάδων με αναγνώριση τσιμεντοστρωμένης παρόδου οδού Ευριπίδου σε πεζόδρομο του σχεδίου πόλης Σοφάδων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

18. Χορήγηση μιας νέας παροχής ισχύος 85 kVA (Νο 5) 75ΗΡ με αριθμό παροχής 41603164-01 για τη σύνδεση με το Δίκτυο Διανομής Χαμηλής Τάσης του Παρόχθιου που βρίσκεται στον Πύργο Κιερίου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Γ. ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

+

6η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2017

Ημερομηνία: 11/04/2017

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Την 11η  Απριλίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00΄ καλείστε να παρευρεθείτε στην 6η Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής και καθορισμού αποζημίωσης του αναδόχου, λόγω διάλυσης της σύμβασης του έργου: «ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΤΗΜΕΝΗΣ» (Α.Μ. 22/2011).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

2. 5η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 και 3η τροποποίηση προγράμματος εκτελεστέων έργων 2017.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

3. Ψήφιση πίστωσης δαπανών του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2017.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

4. Προγραμματισμός εκδηλώσεων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

5. Έγκριση διενέργειας & καθορισμός τρόπου ανάθεσης προμηθειών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

6. Παραλλαγή δικτύου στην Τ.Κ. Ανάβρας και απευθείας ανάθεση στην Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. κατασκευής του έργου προϋπολογισμού δαπάνης 1.560,33 € με το Φ.Π.Α.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

7. Συμπλήρωση ΦΟΠ στην Τ.Κ. Ανάβρας και απευθείας ανάθεση στην Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. κατασκευής του έργου προϋπολογισμού δαπάνης 2.218,11 € με το Φ.Π.Α.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

8. Συμπλήρωση ΦΟΠ στην Τ.Κ. Ανάβρας πλησίον της οικίας του κ. Στιβαχτή Ι. και απευθείας ανάθεση στην Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. κατασκευής του έργου προϋπολογισμού δαπάνης 1.109,06 € με το Φ.Π.Α.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

9. Απευθείας συμφωνία εκμίσθωσης δημοτικών αγροτεμαχίων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κούλπας Ευθύμιος.

10. Απευθείας συμφωνία εκμίσθωσης δημοτικής αποθήκης στην Τ.Κ. Αγ. Βησσαρίου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κούλπας Ευθύμιος.

11. Έγκριση 4ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ (Α.Μ. 2/15)».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

12. Έγκριση της αριθμ. 29/2017 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού – Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων που αφορά την αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.

Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ. Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης.

13. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεων των ΝΤΙΝΑ ΣΩΚΡΑΤΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΜΠΟΥΡΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΦΩΤΙΟΥ, ΓΡΑΠΑΤΣΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του ΖΗΣΗ, ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΤΗ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ και ΠΑΡΛΑΚΙΔΗ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ για μεταφορά της υπ’ αριθμ. 41593103 παροχής ΔΕΗ παρόχθιου αντλιοστασίου στο όνομα του ΝΤΙΝΑ ΣΩΚΡΑΤΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κούλπας Ευθύμιος.

14. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεων των ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ του ΑΧΙΛΛΕΥΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΑΡΙΓΟΥΛΑΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του ΑΧΙΛΛΕΥΣ, ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΗ ΑΓΓΕΛΟΥ του ΘΩΜΑ και ΛΙΑΜΠΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ για μεταφορά της υπ’ αριθμ. 41593160 παροχής ΔΕΗ παρόχθιου αντλιοστασίου στο όνομα της ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ του ΑΧΙΛΛΕΥΣ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κούλπας Ευθύμιος.

15. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας «ΛΟΥΤΡΑ ΣΜΟΚΟΒΟΥ – ΔΟΛΟΠΙΑ Α.Ε. ΟΤΑ.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Γ. ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

+

6η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2017

Ημερομηνία: 07/04/2017

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Την 7η  Απριλίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00΄ καλείστε να παρευρεθείτε στην 6η Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής και καθορισμού αποζημίωσης του αναδόχου, λόγω διάλυσης της σύμβασης του έργου: «ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΤΗΜΕΝΗΣ» (Α.Μ. 22/2011).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

2. 5η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 και 3η τροποποίηση προγράμματος εκτελεστέων έργων 2017.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

3. Ψήφιση πίστωσης δαπανών του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2017.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

4. Προγραμματισμός εκδηλώσεων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

5. Έγκριση διενέργειας & καθορισμός τρόπου ανάθεσης προμηθειών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

6. Παραλλαγή δικτύου στην Τ.Κ. Ανάβρας και απευθείας ανάθεση στην Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. κατασκευής του έργου προϋπολογισμού δαπάνης 1.560,33 € με το Φ.Π.Α.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

7. Συμπλήρωση ΦΟΠ στην Τ.Κ. Ανάβρας και απευθείας ανάθεση στην Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. κατασκευής του έργου προϋπολογισμού δαπάνης 2.218,11 € με το Φ.Π.Α.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

8. Συμπλήρωση ΦΟΠ στην Τ.Κ. Ανάβρας πλησίον της οικίας του κ. Στιβαχτή Ι. και απευθείας ανάθεση στην Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. κατασκευής του έργου προϋπολογισμού δαπάνης 1.109,06 € με το Φ.Π.Α.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

9. Απευθείας συμφωνία εκμίσθωσης δημοτικών αγροτεμαχίων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κούλπας Ευθύμιος.

10. Απευθείας συμφωνία εκμίσθωσης δημοτικής αποθήκης στην Τ.Κ. Αγ. Βησσαρίου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κούλπας Ευθύμιος.

11. Έγκριση 4ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ (Α.Μ. 2/15)».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

12. Έγκριση της αριθμ. 29/2017 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού – Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων που αφορά την αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.

Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ. Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης.

13. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεων των ΝΤΙΝΑ ΣΩΚΡΑΤΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΜΠΟΥΡΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΦΩΤΙΟΥ, ΓΡΑΠΑΤΣΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του ΖΗΣΗ, ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΤΗ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ και ΠΑΡΛΑΚΙΔΗ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ για μεταφορά της υπ’ αριθμ. 41593103 παροχής ΔΕΗ παρόχθιου αντλιοστασίου στο όνομα του ΝΤΙΝΑ ΣΩΚΡΑΤΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κούλπας Ευθύμιος.

14. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεων των ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ του ΑΧΙΛΛΕΥΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΑΡΙΓΟΥΛΑΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του ΑΧΙΛΛΕΥΣ, ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΗ ΑΓΓΕΛΟΥ του ΘΩΜΑ και ΛΙΑΜΠΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ για μεταφορά της υπ’ αριθμ. 41593160 παροχής ΔΕΗ παρόχθιου αντλιοστασίου στο όνομα της ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ του ΑΧΙΛΛΕΥΣ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κούλπας Ευθύμιος.

15. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας «ΛΟΥΤΡΑ ΣΜΟΚΟΒΟΥ – ΔΟΛΟΠΙΑ Α.Ε. ΟΤΑ.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Γ. ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

+

5η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2017

Ημερομηνία: 31/03/2017

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Την 31η Μαρτίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:00΄ καλείστε να παρευρεθείτε στην 5η Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.
Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. 3η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 και 2η τροποποίηση προγράμματος εκτελεστέων έργων 2017.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.
2. 4η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.
3. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2017.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.
4. Επιστροφή ποσού 75,00 € ως αχρεωστήτως εισπραχθέν.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.
5. Έγκριση ή μη χορήγησης χρηματικού βοηθήματος σε δημότη μας.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.
6. Έγκριση εκτέλεσης προμήθειας.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.
7. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου «ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΤΗΜΕΝΗΣ».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.
8. Περί εκμίσθωσης 23 στρεμμάτων για κατασκευή μονάδας παραγωγής ενέργειας από βιομάζα στον αγρό 267 Τ.Κ. Ματαράγκας.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.
9. Περί τροποποίησης σχεδίου πόλης στο ΟΤ 182 στη δυτική επέκταση Σοφάδων για χαρακτηρισμό του χώρου σε χώρο ανέγερσης παιδικού Σταθμού.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.
10. Περί σήμανσης στην παιδική χαρά που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Αγ. Γεωργίου και Πίνδου στους Σοφάδες.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.
11. Ανακοίνωση μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Μ.Π.Ε. για τη βιομηχανία παραγωγής τοματοπολτού και πουρέ φρούτων της εταιρείας ΝΤΑΜΑΒΑΝΤ Α.Ε. στην κτηματική περιφέρεια Φίλιας.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.
12. Τροποποίηση της αριθμ. 85/2017 απόφασης Δ.Σ.
Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ. Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης.
13. Έγκριση της αριθμ. 20/2017 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού – Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων που αφορά την αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.
Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ. Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης.
14. Περί διενέργειας φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση της εκμετάλλευσης των δασικών συστάδων 5β και 13α του διακατεχόμενου δάσους Ρεντίνας στο διαχειριστικό έτος 2017.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Αλεξόπουλος Βασίλειος.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Γ. ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ