Σημαντικα Νεα
  • ...

Αποφάσεις Δημάρχου

  • Αποφάσεις
+

ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΛΟΓΩ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΕ-ΟΤΑ ΤΗΝ 26.06.2017

Ημερομηνία: 05/07/2017 ΑΔΑ: ΩΞΠΑΩ1Μ-Φ30 Αρ. Πρωτοκόλλου: 12341
+

Απευθείας ανάθεση εργασιών: Συντήρηση – επισκευή αρδευτικών γεωτρήσεων – αντλιοστασίων Άρνης

Ημερομηνία: 03/07/2017 ΑΔΑ: 63ΠΘΩ1Μ-ΗΚΤ Αρ. Πρωτοκόλλου: 12189
+

ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΓΩ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΕ-ΟΤΑ ΣΤΙΣ 26.06.2017

Ημερομηνία: 28/06/2017 ΑΔΑ: ΨΒΟΠΩ1Μ-ΖΛΠ Αρ. Πρωτοκόλλου: 12040
+

Αναστολή απασχόλησης ωφελούμενων του προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε Δήμους της Χώρας αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Ημερομηνία: 27/06/2017 ΑΔΑ: 7ΘΔΣΩ1Μ-ΤΛ6 Αρ. Πρωτοκόλλου: 11910
+

Πρόσληψη ενός (1) ανέργου στο πλαίσιο της πράξης ¨Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα¨ σε Δήμους της χώρας

Ημερομηνία: 27/06/2017 ΑΔΑ: 6ΛΘΡΩ1Μ-Ι5Μ Αρ. Πρωτοκόλλου: 11881
+

ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΓΩ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΟΕ-ΟΤΑ

Ημερομηνία: 26/06/2017 ΑΔΑ: 7ΗΛ8Ω1Μ-ΨΒΣ Αρ. Πρωτοκόλλου: 11774
+

ΔΙΑΘΕΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 221 ΠΑΡ. 11 ΕΔΑΦ. Δ ΤΟΥ Ν.4412/2016

Ημερομηνία: 23/06/2017 ΑΔΑ: ΩΤΦΘΩ1Μ-ΑΧΗ Αρ. Πρωτοκόλλου: 11743
+

Απευθείας ανάθεση εργασιών «Συντήρηση δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Μενελαΐδας».

Ημερομηνία: 22/06/2017 ΑΔΑ: 6Μ8ΩΩ1Μ-0Ο7 Αρ. Πρωτοκόλλου: 11615
+

Αναστολή απασχόλησης ωφελούμενων του προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε Δήμους της Χώρας αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Ημερομηνία: 21/06/2017 ΑΔΑ: ΩΩΩ3Ω1Μ-9ΑΣ Αρ. Πρωτοκόλλου: 11463
+

Απευθείας ανάθεση εργασιών «Συντήρηση δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Ταμασίου».

Ημερομηνία: 20/06/2017 ΑΔΑ: Ω39ΥΩ1Μ-7Λ0 Αρ. Πρωτοκόλλου: 11387
+

Απευθείας ανάθεση εργασιών «Συντήρηση δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Σοφάδων».

Ημερομηνία: 20/06/2017 ΑΔΑ: ΩΘΘΨΩ1Μ-6ΧΣ Αρ. Πρωτοκόλλου: 11384
+

Απευθείας ανάθεση προμήθειας εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων

Ημερομηνία: 19/06/2017 ΑΔΑ: 6ΗΒ1Ω1Μ-Φ75 Αρ. Πρωτοκόλλου: 5763
+

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ

Ημερομηνία: 16/06/2017 ΑΔΑ: ΩΨ3ΑΩ1Μ-Ε54 Αρ. Πρωτοκόλλου: 7215
+

Έγκριση κανονισμού λειτουργίας Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (Σ.Τ.Ο.) Πολιτικής Προστασίας Δήμου Σοφάδων

Ημερομηνία: 01/06/2017 ΑΔΑ: 7ΜΜ7Ω1Μ-175 Αρ. Πρωτοκόλλου: 10427
+

Πρόσληψη δύο (02) ανέργων στο πλαίσιο της πράξης ¨Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα¨ σε Δήμους της χώρας

Ημερομηνία: 31/05/2017 ΑΔΑ: Ω51ΖΩ1Μ-ΧΟΣ Αρ. Πρωτοκόλλου: 10382
+

Πρόσληψη δύο (02) ανέργων στο πλαίσιο της πράξης ¨Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα¨ σε Δήμους της χώρας

Ημερομηνία: 31/05/2017 ΑΔΑ: Ω365Ω1Μ-4ΔΟ Αρ. Πρωτοκόλλου: 10379
+

Απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών «Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού».

Ημερομηνία: 31/05/2017 ΑΔΑ: Ω0ΗΘΩ1Μ-ΞΒΕ Αρ. Πρωτοκόλλου: 10299
+

Απευθείας ανάθεση της προμήθειας: «Προμήθεια χειρο – προωθούμενων σαρώθρων».

Ημερομηνία: 29/05/2017 ΑΔΑ: 722ΤΩ1Μ-30Δ Αρ. Πρωτοκόλλου: 10020
+

ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΓΩ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΟΕ-ΟΤΑ

Ημερομηνία: 29/05/2017 ΑΔΑ: ΩΑΡ2Ω1Μ-ΡΟΛ Αρ. Πρωτοκόλλου: 9538
+

Απευθείας ανάθεση των εργασιών: «Καθαρισμός αποστραγγιστικών καναλίων Δ.Ε. Σοφάδων».

Ημερομηνία: 26/05/2017 ΑΔΑ: 753ΡΩ1Μ-ΧΩ0 Αρ. Πρωτοκόλλου: 9975